Wilson Prensipleri Hakkında Bilgi

ABD Başkanı Wilson, savaş sonrası dönemde yapılacak barışın esaslarıyla ilgili "14 Nokta" olarak bilinen ilkelerini açıklamıştır. 8 Ocak 1918'de Kongre'ye gönderilen ilkelerden bazıları şunlardır: • Yenen devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Monroe Doktrini Nedir Hangi Dönemlerde Uygulanmıştır

Monroe Doktrini Kısaca AvrupalIların Amerika'yı kendi politik oyunlarının içine çekmeye çalışmaları, ABD tarafından en baştan beri endişe ile karşılanmıştır. ABD, bağımsızlığın ilk gününden beri Avrupa'dan uzak durma ve Avrupa'nın sorunlarına karışmama politikasını ... devamı

{ Yorum Ekle }

İsrail Devletinin Kuruluşu-Kısaca

Yahudiler, Filistin'de bir İsrail Devleti kurma çabalarına II. Dünya Savaşı'n dan çok önce başlamışlardır. Bu amaçla 1897'de İsviçre'de bir kongre toplanmış ve burada Yahudilerîn Filistin'i yurt edinmesi kararı alınmıştır. Dünya Siyonist Örgütü Başkanı Theodor Herzl, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Kore Savaşı-Hakkında-Bilgi

Kore, 1945'ten sonra SSCB ile ABD'nin rekabet alanı olmuştur. ABD, II. Dünya Savaşı'nda sonra, Kore'nin kendi denetimindeki güney bölümünde askerî bir yönetim kurmuştur. Kuzeyi işgal eden Sovyetler Birliği ise Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti'ni kurmuştur. 1949'da 38. enlem sınır olarak ... devamı

{ Yorum Ekle }

Vietnam Savaşı-Kısaca

Bir Fransız sömürgesi olan Vietnam, 1954'te Cenevre. Anlaşması ile Kuzey ve Güney şeklinde iki parça olarak bağımsız olmuştur. Anlaşma'da, 1956'da yapılacak seçimlerle Kuzey ve Güney Vietnam'ın birleşmesi öngörülmüştür. Güney Vietnam yönetimi, birleşmeyi reddetmiştir. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Kıta Sağanlığı Sorunu-Nedir-Kısaca

Yunanistan 1961'de Ege Denîzi'nde petrol aramak isteyen şirketlere arama ruhsatı vermeye başlamıştır. 1970’lere gelindiğinde, Yunanlılar tarafından verilen ruhsatlar Türk kıta sahanlığını da kapsıyordu. Yunanistan bu süreçte deniz sınırlarını kendisine göre belirlemeye ... devamı

{ Yorum Ekle }

Anadolu Selçuklularında Sosyal Yaşam

Bizans'ın zamanla geri çekilmesine bağlı olarak Anadolu'daki Rum nüfus gittikçe azalmıştır. Rumlar Ege ve Balkanlar'a doğru çekilmişlerdir. Anadolu'da bu dönemde Rumların yanı sıra Ermeni ve Süryaniler de yaşamaktaydılar. Türkiye Selçukluları, Maveraünnehir ve Horasan'dan ... devamı

{ Yorum Ekle }

Malazgirt Savaşı Önemi-Hakkında Bilgi

  Anadoiu'ya yönelik Türk akınlarmın Alp Arslan Dgne-mi'nde sistemli bir şekle bürünmesi Bizans yönetimini zor durumda bırakmıştır. Bizans yönetimi, Selçuklu akınlarını durdurmak Jçin 1068 yılından itibaren başlattığı çabalarında, başarılı olamamıştır. Alp ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türklerde Hukuk Kısa-Hakkında Bilgi

İslam öncesi dönemde Türk toplulukları arasında yazılı hukuk yerine sözlü hukuk kuralları öne çıkmıştır. Bu durum, Türklerin göçebe olarak yaşamalarının ve yazıyı geç kullanmalarının bir sonucudur. Türklerin toplumsal hayatını düzenleyen ve yazılı olmayan hukuk ... devamı

{ Yorum Ekle }

Tugrul Bey Hayatı-Kimdir-Kısaca

Arslan Bey'in ölümünün ardından Selçukluların başına kardeş olan Tuğrul ve Çağrı beyler geçmiştir. Selçuklular bu dönemde bir yandan Gazneliler, diğer yandan da Karahanlılarla mücadele etmişlerdir. Çağrı Bey komutasında Anadolu'ya yönelik keşif amaçlı seferler ... devamı

{ Yorum Ekle }

Büyük Delçuklu Devleti-Özet-Kuruluşu

Önemli Türk boylarından biri olan Oğuzlar, X. yüzyıldan itibaren Aral Gölü çevresinde yaşamış ve Oğuz Yabgu Devleti'ni kurmuşlardır. Oğuzlar, devlet kurmalarına rağmen boy yapılanmasını sürdürmüşlerdir. Oğuz Yabgu Devleti’nin XI. yüzyılın başlarında yıkılması ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türklerin İslamiyeti Kabul Etmesinin Nedenleri

- Türklerin Gök Tanrı inancı ile İslam'ın tek tanrı inancı arasında benzerlikler olması Talaş Savaşı sonucunda; - İslamiyet Türk toplulukları arasında hızla yayılmaya başlamıştır. - Türklerle Araplar arasında askerî, ticari ve kültürel ilişkiler ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türklerin İslamiyeti Kabul Tarihi

İslamiyet'in ortaya çıktığı VII. yüzyılda Kök Türk Devleti yıkılmış, bu devletin toprakları üzerinde çok sayıda Türk devleti kurulmuştur. Bu devletlerin topraklarında Gök Tanrı dini yaygındır. Bunun dışında Şamanizm İnancı ve Manihaizm dini de ... devamı

{ Yorum Ekle }

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Kısaca

Malazagirt Savaşı'ndan (1071) sonra Alp Arslan'ın Anadolu'nun fethini hızlandırmak amacıyla komutanlarını alacakları yerler kendilerinde kalmak üzere fethe göndermesi sonucunda Anadolu'da ilk Türk beylikleri kurulmuş ve Türkiye Tarihi başlamıştır. Bu beylikleri kısaca ele ... devamı

{ Yorum Ekle }

Karluklar-Kısaca-Kimdir-Hakkında Bilgi

Kök Türklerin egemenliğinde yaşamış, Kök Türk Devleti'nin Hazar'ın kuzeyine ve Maveraünnehir'e yayılmasında önemli rol oynamışlardır.Kök Türklerin Çin esareti döneminde diğer Türk boyları gibi Karluklar da Çin yönetimine başkaldırmalardır. Karluklar, ortaya çıkan ... devamı

{ Yorum Ekle }

Uygur Devleti-Kısaca-Hakkında Bilgi

Kök Türk Devleti'nin yıkılmasını sağlayan Türk boylarından .olan Uygurlar, 745'te kendi devletlerini kurmuşlardır. . Uygur Devleti, Büyük Hun ve Kök Türk devletlerinin ardından Orta Asya'da kurulan önemli bir Türk devletidir. Uygur Devleti, Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından ... devamı

{ Yorum Ekle }

Avrupa Hun Devleti-Atilla-Özeti

Uldız'ın 410'da ölümünün ardından tahta geçen Attila, Avrupa Hun Devleti'nin en tanınmış hükümdarıdır. Bu dönemde geniş bir bölge egemenlik altına alınmıştır. Attila ilk planda Bizans (Doğu Roma) ile bozuk olan ilişkileri yeniden düzenlemek için girişimlerde ... devamı

{ Yorum Ekle }

Orta Çağ Avrupasında Siyasi Yapı

Kavimler Göçü ve barbar saldırılarına bağlı olarak Batı Roma'nın yıkılması Avrupa'da siyasi otorite boşluğu doğurmuştur. Yaşanan otorite boşluğu ve karışıklık nedeniyle Avrupa halkları güvenliklerini koruyacak bir siyasi otorite arayışına girmişlerdir. Toprak ... devamı

{ Yorum Ekle }

Kavimler Göçü-Kısaca-Tarihi-Uzun Bilgi

Kavimler Göçü; Hunlar Batıya Yöneliyor, Avrupa’da Ortalık Karışıyor (375). Hun Devleti'nin ikiye bölünmesinin ardından Asya'nın batı bölümüne yerleşen Hunlar, Çin baskısının sürmesi üzerine Aral Gölü civarına yerleşmişlerdir. Bu dönemde Doğu Avrupa'da ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türk Göçlerinin Sonuçları Nelerdir

- Türkler; Anadolu, Suriye, Avrupa ve Sibirya’ya yerleştiler. - Türkler, göç ettikleri bölgelerde devletler kurdular. - Türkler, göç ettikleri bölgelerdeki kültürleri özellikle devlet yönetimi ve askerî teşkilatlanma alanlarında etkilediler. - Türkler, göç ettikleri ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...