Kanuni Sultan Süleyman Hayatı Kısaca

Kanuni Dönemi Özet XVI. Yüzyılda Avrupa Yavuz Sultan Selim'den sonra yerine 1520'de OsmanlI tahtına geçen I. Süleyman (Kanuni) Dönemi'nde Osmanlı Devleti en parlak dönemini yaşamıştır. Yavuz zamanında Doğu Sorunu'nun çözülmesi, yeni padişahın dikkatini Batı'ya ... devamı

{ Yorum Ekle }

2. Beyazıt Dönemi-Kısaca

Şehzade Cem Olayı:  Fatihin ölümünün ardından yeniçerilerin desteğini alan II. Bayezîd OsmanlI tahtına geçmiştir. Bu gelişmeye karşı çıkan ve tahtta hak iddia eden Cem Sultan isyan etmiştir. II. Bayezid'in gönderdiği orduyu yenerek Bursa'da padişahlığını ilan ... devamı

{ Yorum Ekle }

Osmanlı Memlük İlişkileri-Kısa Bilgi

Osmanlıların Memlüklerle olan ilişkileri ilk defa Yıldırım Bayezid Dönemi’nde Malatya ve civarının Osmanlı egemenliğine alınması ile bozulmuştur.Fatih Dönemî'nde ise iki taraf arasında Dulkadiroğulları ve Hicaz su yolları meselelerinden dolayı gerginlikler ... devamı

{ Yorum Ekle }

Osmanlı Ordusu Kısaca-Hakkında Bilgi

Osmaniı Devleti'nin ilk yıllarında düzenli bir ordusu yoktur. ihtiyaç duyulduğunda, savaşa katılabilecek kişiler orduya alınmıştır. Orhan Bey tarafından kurulan ilk düzenli birliklerin piyade olanlarına yaya, atlı olanlarına ise müsellem denilmiştir. Bu birlikler bir süre ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ankara Savaşı-Nedir-Önemi

Orta Asya'da Semerkant merkezli olarak büyük bir devlet kuran Timur, OsmanlIların doğuya yönelik kararlı ilerleyişinden endişe etmiştir.Timur, Çin üzerine bîr sefer hazırlığı içindeyken, batısında giderek güçlenen bir devletin var olmasını tehlikeli bulmuştur. Bu arada, ... devamı

{ Yorum Ekle }

İskan Politikası Nedir-Uzun

Rumeli'de ele geçirdiği topraklarda sadece askerî tedbirlerle tutunamayacağını bilen OsmanlIlar, bölgede kalıcı olmanın yollarını aramışlardır. Bu amaçla başvurulan tedbirlerin en önemlileri, bölgede yaşayan Hristiyan halkın güvenliğinin sağlanması ve boş durumdaki ... devamı

{ Yorum Ekle }

Osmanlı Devletinin Kuruluşu-Özet-Kısaca

Osmanlılar, Oğuzlara bağlı Bozok kolunun Kayı boyuna mensupturlar.Türk dünyasının kalabalık ve önemli gruplarından biri olan Oğuzlar yirmi dört boya ayrılmıştı. Bozoklar ve Üçoklar adıyla bilinen iki ana kol bu yirmi dört boyu bir araya getirmekteydi. Kayıların bir ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türk-İslam Devletlerinde Askerî Yapılanma

Tolunoğulları ve İhşidiler ordu ve donanmaya önem vermişlerdir. Bu iki devletin ordularının büyük kısmı Türklerden ve Sudanlılardan oluşmuştur. Bu devletler, halkı Türk olmayan bir bölgede kuruldukları için askerî yapılarının güçlü olmasına dikkat ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türk İslam Devletlerinde Adli Teşkilat-Kısaca

Devlet Yönetimi Türkiye Selçuklu Devleti yönetim alanında Büyük Selçuklu Devleti'ni örnek almıştır. Türkiye Selçuklu sultanları Selçuklu hanedanına mensupturlar. . Geleneksel Türk veraset anlayışı uyarınca "Ülke, hanedanın ortak malıdır." ilkesi devam etmiştir.Sultan ... devamı

{ Yorum Ekle }

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti-Özet

OsmanlIlar, geleneksel Türk devlet uygulamalarında bazı değişikliklere de gitmişlerdir. Osmanlılarda Devlet Anlayışı Başlangıçta bir uç beyliği olan Osmanlı; kısa zamanda güçlü bir devlet hâline gelmiş, bünyesinde bulunan farklı toplulukları uzun süre tek çatı altında ... devamı

{ Yorum Ekle }

İlk Türk Devletlerinde Eğitim

Türk-islam devletlerinde hükümdarlar bilimsel çalışmaların artırılması için önemli destek sağlamışlardır. Türkler, İslamiyet'in siyasi koruyucusu olmakla kalmayıp İslam uygarlığının gelişmesi için de büyük çaba harcamışlardır. ilk Türk-İslam devletleri ... devamı

{ Yorum Ekle }

Müslüman Türk Devletlerinde Dil ve Edebiyat

Türk kültürü ve edebiyatı, İslam inancının getirdiği yeni düşünce ve anlayışlarla zenginleşmiştir. Türkjerin İslamiyet'i kabulleri ile başlayan dönemde geleneksel sözlü edebiyat kültüründe bazı değişiklikler yaşarfidığı görülür. Karahanlılar, Türk dilinin ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türk İslam Devletlerinde Arazi Çeşitleri

Türk-İslam devletlerinde toprağın mülkiyeti temelde devlete aittir. Fakat halkın küçük ölçekli toprak parçalarına sahip olmasına izin verilmiştir. Bunun dışında tarım arazileri, ormanlar, yaylalar devletin mülkiyetindedir. Selçuklularda ülke toprakları temelde dört ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türk İslam Devletlerinde Sosyal Yapı

Türk-İsiam devletlerinde, gayrimüslim unsurların can ve mal emniyetleri devlet tarafından teminat altına alınmıştır. Gerek yönetim, gerekse de Müslüman halk, Hristîyanlar ve Museviler gibi Müslüman olmayan topluluklara hoşgörü ile davranmışlardır. Türk-İslam devletlerinde ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türk İslam Devletlerinde Toplum-Yapısı-Özet

İslamiyet'in kabulü, Türk tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Orta Asya, Afganistan, Kuzey Arabistan, İran, Suriye ve Mısır'da kurulan ilk Türk-islam devletleri, farklı coğrafyalarda farklı kavim ve kültürlerle kaynaşmışlardır. Türk-İslam devletlerinde  görünen ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması

İstanbul'un işgali ve Mebusan Meclisinin dağıtılması üzerine harekete geçmiştir. 19 Mart 1920'de bir genelge ile millî meclisin Ankara'da açılacağını ilan ederek seçimlerin yapılması istemiştir. Bu arada, tutuklamalardan kurtulan Mebusan Meclisi üyelerinin de yeni meclise kabul ... devamı

{ Yorum Ekle }

Milli Mücadele Nedir-Kısaca-Önemi

Millî Mücadele, Türk halkının iradesine dayandırılmıştır. Amasya Genelgesi'nde yer alan "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” maddesi ile Millî Mücadele'nin amacı ve yöntemi belirlenerek, millet iradesine dayanan yeni bir yönetim ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...