Aylar: Ocak 2016

2 Mahmut Dönemi Islahatları-Hakkında Bilgi

Devrinde imparatorluğun başına gelen bütün siyâsî felâketlere rağmen, II. Mahmud büyük bir padişahtır. O, Osmanlı İmparatorluğunu inhitattan kurtaramadı; fakat kurtulmasını sağlamak için tutulması gerekli yolu gördü. Bu hususta, Petro’nun Rusya’da ve Mehmed Ali Paşanın ... devamı

{ Yorum Ekle }

2 Mahmut Dönemi Siyasi Olayları

I.Mahmud, Alemdar Mustafa Paşa’yı sadrazam yaptı. Mustafa Paşa, ıslahat taraftarı bulunan Rusçuk yaranının yardımı ile, devletin sarsılmış olan nüfuzunu kuvvetlendirmek ve III. Selim’in orduda başlatmış olduğu ıslahatı devam ettirmek için, teşebbüslere girişti. İlkin ... devamı

{ Yorum Ekle }

2.Mahmut Hayatı-Kısaca-Özeti-Dönemi Kısaca

Osmanlı Padişahlarından I. Abdülhamid ile Nakş-i Dil Sultanın oğlu olup, 20 Temmuz 1784’te doğmuştur. Annesinin Fransız olduğu hususunda, bazı Avrupalılar tarafından, ortaya rivayetler atılmış ise de, bunların doğruluğu hakkında Türk vesikaları, henüz ele geçmemiştir. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Nizam I Cedit Nedir-Kısaca-Tanımı-Hakkında Bilgi

Askeri müesseselerin ıslahı ile işe başlandı. Nizam-ı Cedid adı altında yeni bir askeri teşkilat kurulması, harp sanayinin baştan tanzimi, askeri sahada yapılacak ıslahatın başlıca gayesini teşkil ediyordu. Bunun için bir çok kanun ve nizamnameler yayınlandı. 10 Temmuz ... devamı

{ Yorum Ekle }

3. Selim Yenilikleri kısaca-Islahatları Özet

Osmanlı devleti Avrupa devletlerinin Fransız ihtilalinden doğan harpler ile meşgul olmalarından dolayı, bir barış dönemine girdi. Bu sulh devrinden faydalanan III. Selim şehzadelik zamanından beri Osmanlı devletinde yapmayı tasavvur ettiği büyük ıslahat hareketine başladı. XVIII. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Osmanlı Rus ve Osmanlı Avusturya Savaşları Kısaca

Tahta geçtiğinde Avusturya ve Rusya ile iki cephede savaş devam ediyordu. Ordular peş peşe cepheler de ağır yenilgilere uğruyordu. Özi ve Hotin gibi önemli kaleler düşmanın eline geçmiş, Avusturyalılar da bir koldan Belgrad’ı tehdit ve bir koldan da Rus orduları ile birleşerek, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Küçük Kaynarca Antlaşması Önemi-Kısaca-Özet

I. Abdûlhamid tahta çıktığında devam eden Os-manlı-Rus savaşını kesin bir sonuca bağlamaya karar verdi. Zira, iç huzursuzluk ve malî buhran sebebiyle padişahın bütün gayretlerine rağmen son Osmanlı ordusu da Ruslar karşısında perişan olmuş ve artık ordunun bir muharebe bile ... devamı

{ Yorum Ekle }

1. Abdülhamit Kimdir-Hayatı

Osmanlı Padişahlarından III. Ahmed’in oğlu olan, Abdûllıamid 1725 yılında dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Şermi Sultandır. 21 ocak 1774 yılında, 49 yaşında kardeşi III. Mustafa’nın vefatı üzerine tahta çıkmıştır.Çizilen portrelerde fiziki özellikleri uzun boylu, ... devamı

{ Yorum Ekle }

3 Mustafa Dönemi-Islahatlar-Yenilikler

III. Mustafa tahta çıktıktan sonra büyük bir ciddiyetle hükümdarlık vazifelerini yapmaya başlamış ve değerli Veziriazam Koca Ragıp Paşa ile Şeyhülislamı görevde bırakarak ilk isabetli icraatını yapmıştır. Daha sonra da bir “Adaletname” yayınlayarak tebaasını huzur ve ... devamı

{ Yorum Ekle }

3 Mustafa-Kısa-Hayatı-Hakkında Kısa Bilgi

Ahmed’in oğlu III. Mustafa, 1717 yılında dünyaya geldi. Annesi Mihrişah Sultandır1. • 30 Ekim 1757 yılında, yani 40 yaşlarında, III. Osman’ın vefatı üzerine padişah oldu. Cülusuna kadar geçen hayatı hakkında bilgiler çok sınırlıdır. Babasının Patrona Halil İsyanıyla ... devamı

{ Yorum Ekle }

Osmanlı Rusya Savaşları-Nedenleri-Antlaşmları

I. Mahmud döneminde Avusturya ve Rusya’ya karşı da savaşlar yapıldı. Bunların temel nedeni yine Rusya ve Avusturya’nın Lehistan içişlerine müdahaleleri ve kendi adaylarını kral seçtirmeleriydi. Ayrıca Rusya Azak Kalesi’ne çıkmak için tacizlerini sürdürüyor ve Don nehrinde ... devamı

{ Yorum Ekle }

Osmanlı Devleti İran Savaşları

Mahmud döneminin önemli dış olayları arasında Lale Devrinde başlayan ve hala sonuçlandırılmayan İran savaşları sayılabilir. İçeride sükuneti sağladıktan sonra uzayan ve hatta bütün doğu cephesine yayılan İran savaşlarına yönelen Sultan Mahmud, seraskerliğe Bağdat ... devamı

{ Yorum Ekle }

1 Mahmut Dönemi-Kısaca-Hakkında Bilgi

Mustafa’nın büyük oğlu olan Mahmud, 2 Ağustos 16961 tarihinde Edirne sarayında dünyaya •geldi. Annesi Saliha Sultan’dır. Kaynaklarda zayıf, kısa boylu, iyiliksever, zeki ve aydın bir insan olarak tarif ediliyor.Çocukluğu ve gençliği sarayda geçti. Tahsiline 6 yaşında ... devamı

{ Yorum Ekle }

Lale Devri Nedir-Yenilikleri Hakkında Bilgi

Avusturya ve Venedik ile barış imzalanması ile devlet cephede rahatlamıştı. Damad İbrahim Paşa’nın veziriazam olması ile iç bünyede önemli değişiklik ve düzenlemeler gündeme gelmiştir. İşine askerleri memnun etmek için ulufeleri zamanında ödemekle başlayan veziriazam ... devamı

{ Yorum Ekle }

Patrona Halil İsyanı Nedir ve Neden Çıkmıştır

III.Ahmed ileDamadİbrahim Paşanın İran’daki olaylar sırasında tereddütlü ve gevşek davrandığını, daha doğrusu saraydaki sahte dünyalarını bırakıp, sefere gidemediklerini düşünüyorlardı. Bu sıralarda toplumda hoşnutsuzluk ve saraya güvensizlik de artmıştı, ekonomi iyi ... devamı

{ Yorum Ekle }

Pasarofça Antlaşması Önemi Nedir-Kısaca

Bu sıralarda veziriazam Korfu adasını ele geçirmek için hazırlık yapmaktaydı. III. Ahmed ise Mora ve Gi-rit’deki başarılarından dolayı Veziriazam ve Kaptan-ı Deryasına güven duyuyordu. Bu güven ve sefer sonrası başarılarından dolayı heyecanlanan Veziriazam ise Avusturya’ya ... devamı

{ Yorum Ekle }

Prut Savaşı Önemi-Kısa Bilgi

Prut savaşını doğuran gelişmeler şu şekilde özetlenebilir. XVIII.yy. başlarında İsveç Kralı XII. Şarl ile Rus Çarı büyük Petro arasındaki rekabet Lehistan üzerinde odaklaşmıştı. Rusya Lehistan’a büyük önem veriyordu, çünkü Karadeniz’de henüz güvenli bir çıkış ... devamı

{ Yorum Ekle }

Karlofça Antlaşması Önemi ve Sonuçları-Maddeler

  Sonuçları: Tarihçiler tarafından Karlofça Antlaşması Osmanlı Devleti için bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir. Bu antlaşmanın sonuçları da bu tespiti doğrulamaktadır. Batı dünyası ittifakla savaştıkları OsmanlI’yı savunmaya çekilmeye mecbur ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...