implant

Monthly Archive:: Şubat 2016

29 Şub 2016

İnanç İbadet İlişkisi-Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

İnanç, Allah’a, O’nun varlığına ve birliğine, Sevgili Peygamberimizin (s.a.v) Allah’tan getirdiği esasların doğru olduğunu kabul edip onlara gönülden bağlanmak, kabul etmek, inanmaktır.İbadet ise bu inanmanın, kabullenmenin sonucunda Allah’a gönülden, isteyerek kulluk etmek, saygı göstermek ve O’nun emirlerini
29 Şub 2016

Teyemmüm Nedir Kısaca

Su ile abdest alma imkânı bulunmayan yerde temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeyle alınan abdeste teyemmüm denir. Teyemmüm su bulunmamanın dışında elimizde bulunan suyun temiz olmaması veya suyun kullanımı sağlığı olumsuz etkileyecekse teyemmüm alınır.Teyemmüm, abdest veya
29 Şub 2016

İbadetin Anlamı ve Kapsamı Nedir-Kısaca

İbadet kavram olarak; kulluk, tapma, tapınma, kulluk görevini yerine getirme gibi anlamlara gelir. Dinimizde ise ibadet, insanın Yüce Allah’a karşı kulluk görevini çeşitli şekillerde yerine getirmesini ifade eder.Yüce Allah’ın emir ve yasakladıklarını dikkate almak ibadetin özüdür. İnsan
29 Şub 2016

Ahirete İmanın Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı Nedir

Bu soruların en anlamlı cevabı ahiret inancıdır. Ahiret inancı; insanın öldükten sonra dünyada yaptıklarından Allah’a hesap vereceği sonsuz bir hayatın varlığına inanmaktır. İslam dininin temel inançlarından biri de ahirete imandır. Ahirete iman etme insanın dünya yaşamını olumlu
29 Şub 2016

İslamda Afet-Afet Nedir Din

Yangın, sel, fırtına, salgın hastalık, deprem insan yaşamını başta olmak üzere canlı yaşamını olumsuz olarak etkilemektedir. Bu olaylar afet olarak ifade edilir. Afetler yıkma bozma tahrib etme gibi anlamları içermektedir.Doğadaki tüm olaylar Allah’ın koyduğu yasalar çerçevesinde gerçekleşmektedir.
28 Şub 2016

Kader ve Kaza Kavramları Nedir-Nelerdir-Kısaca

Yaşadığımız dünyayı, çevremizdeki varlıkları ve meydana gelen olayları gözlemlediğimizde her şeyin bir ölçüye göre yaratıldığını, evrende mükemmel bir düzen olduğunu görürüz. Güneşin doğuşu ve batışı, yağmurun yağması, bitkilerin büyümesi ve meyve vermesi, dünya ve güneşin hareketleri, bunların
28 Şub 2016

Hayır ve Şer-Nedir-Ne Demek Kısaca

Hayır ve şer kaderle yakından ilişkili kavramlardır. Hayır, istenen, arzu edilen iyi, yararlı, faydalı olan anlamına gelmektedir. Şer ise kötü, kötülük, fenalık gibi anlamlara gelir. Allah insanları iyi ve güzel işlere teşvik ederken, çirkin kötü işlerden ise
28 Şub 2016

Meleklere İman Nedir-Kısaca-İlgili Hadisler

Melekler hakkındaki bilgilerimiz Kur’an’da bildirilenler ile Hz. Muhammed (s.a.v)’in bildirdikleriyle sınırlıdır. Çünkü bu varlıklar hakkında duyularımız ve aklımıza dayanarak bilgi edinmek imkansızdır.Meleklerin sayısı hakkında kesin bilgimiz yoktur. Kur’an’da dört büyük melekten söz edilmektedir. Bu melekler: Cebrail. Mikail,
28 Şub 2016

Allah’a İman Nedir-Ne Demek-Kısaca

İslâm dininin temeli ve özü olan iman; Allah’ın varlığına ve birliğine Hz. Muhammed (s.a.v)’in onun peygamberi olduğuna ve onun Allah’tan getirdiği esaslara gönülden inanmaktır. Bunlara gönülden inanan kimseye “mümin” denir.Allah’ın nasıl bir varlık olduğunu Kur’an da Haşr
27 Şub 2016

İnanmanın Çeşitli Biçimleri-Nelerdir-Kısaca

Fıtratın gereği olan inanma duygusu gerek vahyin etkisiyle gerek çevrenin etkisiyle farklı biçimlerde ifade edilmiştir. İnanmanın çeşitli biçimleri de daha çok tanrı kavramı üzerinde yoğunlaşmış; Monoteizm, Politeizm ve Ateizm gibi inançlar ortaya çıkmıştır. Çok Tanrıcılık (Politeizm) Bu
27 Şub 2016

İnsanın Doğası ve Din Nedir-Kısaca Özeti

Çevre faktöründen bağımsız olarak insanda doğuştan var olduğu düşünülen değişmez özelliklerin bütünü insan doğasını oluşturur. İslam dininde buna fıtrat veya yaratılış denir.Fıtrat: Yaratılıştan insanın sahip olduğu her türlü özellik ve yatkınlıktır.İnsanın yeme içime gibi maddi ihtiyaçları yanında
27 Şub 2016

İnsanı Diğer Varlıklardan Ayıran Özellikler-Nelerdir-kısaca

-İnanan bir varlıktır. -İrade sahibi bir varlıktır. -Özgür bir varlıktır. -Akıllı bir varlıktır. -Öğrenen bir varlıktır. İnsan, akıllı ve düşünen bir varlıktır. Düşünme eylemi aklın doğal bir ürünüdür. İnsan, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden düşünerek ayırabilir. İnsan, irade
27 Şub 2016

İnsanın Evrendeki Konumu Nedir-Ne Demek-Kısaca

Evren ya da Kâinat, uzay ve uzayda bulunan tüm madde ve enerji biçimlerini içeren bütünün adıdır. Varlık aleminde yer alan görünen  ve görünmeyen, düşünen ve düşünmeyen canlı veya cansız varlığın oluşturduğu bütün evren denir.İnsan fiziki alemde yer
26 Şub 2016

Ehi Evran Kimdir-Hayatı-Kısaca-Özet-Bilgi

Azerbaycan’ın Hoy kasabasında M 1175 yılında doğmuş, Kırşehir’de M 1268 yılında vefat etmiştir. Asıl adı Şeyh Nasreddin Mahmut el-Hoyî’dir.Ahi Evran, Anadolu’daki Ahilik teşkilatının kurucusudur. Asya’dan gelip Anadolu’ya yerleşen 13. yüzyıl tasavvuf bilginlerindendir.Çok yönlü bir ilim ve fikir
26 Şub 2016

Türklerin Müslüman Oluşu-Özet-Kısaca-Hakkında bilgi

Orta Asya’da yaşayan Türkler, göçebe hayatı terk etmeye başlamalarından itibaren diğer din ve kültürlerin ilgi alanına girmeye başladılar. Sibirya’dan Baykal Gölü’ne kadar uzanan Asya’nın ortasında büyük bir hakanlık kurdular. Bir taraftan Çin Devleti’ni, diğer taraftan da Sasâni
26 Şub 2016

Atatürk’ün Laiklik Anlayışı-Nedir-Kısaca

Atatürk ün laiklik anlayışını şekillendiren, Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullar olmuştur. Atatürk’ün laiklik anlayışının en önemli özelliği, dinin aslından uzaklaştırılıp kötüye kullanılmasına karşı olmasıdır. Hedefi ise hem bu zor günlerde din hürriyetini korurfıak hem de Türk milletini içine
25 Şub 2016

Atatürk’ün Din Anlayışı-Nedir-Özet

İnsan dünyaya gelirken inanmaya meyilli olarak gelmektedir ve inanma fıtri bir ihtiyaçtır. Atatürk bunun bilincinde ve farkında olan bir liderdir. Atatürk milletlerin dinsiz yaşayamayacağını belirtmiştir. Atatürk ün din anlayışını ve din hakkındaki görüşlerini tespit etmek için yapılan
25 Şub 2016

Laik Devlet-Nedir-Kısaca-Tanımı

Laik devlet, din ve devlet işlerini birbirinden ayırarak vatandaşların inanç ve ibadetlerine hiçbir şekilde karışmayan ve bunu özgürlük olarak garanti altına alan devlettir. Dini hiçbir kademede yönetime karıştırmaz. Belli bir dini ve inanışı, benimsetmek ve uygulatmak için
25 Şub 2016

Laikliği Doğuran Nedenler Nelerdir-Kısaca

Laiklik, Fransızca bir kelimedir. Bu kelime Yunanca “Laikos” kelimesinden türemiştir. Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden :ayrı olarak yürütülmesi demektir.Laiklik, ilk olarak Avrupa’da Hıristiyan din adamlarının uygulamalarına ve devlet işlerine karışmalarına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Laikliğin tarihi,
25 Şub 2016

Aile ve Din Nedir-Arasında İlişki

Aile, evlilik yoluyla kurulan kan bağına denir. Aile; anne, baba ve çocuklardan oluşan toplumun en küçük parçasıdır. Bu nedenle aile toplumun temeli ve aynasıdır.İslam’da aile, sağlıklı nesiller yetiştirerek insan soyunun devamına katkıda bulunmak ve topluma faydalı bireyler