implant

Monthly Archive:: Mayıs 2016

31 May 2016

Halit Ziya Uşaklıgil-Hayatı-Kısaca

Servetifünun Edebiyatı’nm olduğu kadar bütün Türk edebiyatının da önde gelen roman ve hikâye yazarıdır. Modern Türk romanının temellerini atmıştır. -6 Roman 150 kadar öykü, ayrıca tiyatro, anı, makale mensur tür yazmıştır. -Tanzimat edebiyatında eksikliği açıkça görülen teknik
31 May 2016

Milli Edebiyat Dönemi’nde Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler

Anlatmaya Bağlı Metinler (Roman – Hikâye) -Eserlerde toplumun anlayabileceği sade bir dil kullanılmıştır. -Daha çok Türk miletinin hayatından alınan konular işlenmiştir. Milli mücadele, en çok işlenen konuların başında gelir. -Memleket edebiyatı” çığırının ilk başarılı örnekleri verilir. -İstanbul
31 May 2016

Mehmet Emin Yurdakul-Kısaca-Hayatı

-Edebiyat-ı Cedide’nin en parlak döneminde, onların anlayışından farklı olarak hep hece vezniyle ve >o sade dille şiirler yazmıştır. -Milli Edebiyattan çok önce Milli Edebiyat’ın ilkelerini uygulayarak bu akımın müjdecisi olmuştur. -Türkçülük” hareketini benimsemiş, halkı uyandırmayı kendisine amaç
30 May 2016

Şiirin Dış Yapı Unsurları Nelerdir

Nazmın (şiirin) dış yapısını belirleyen öğeler; nazım birimi, ölçü ve uyak düzenidir. Nazım Birimi Şiirde, anlam bütünlüğü taşıyan bölümleri oluşturan dize (mısra) sayısına “birim” denir. 1. Dörtlüklerle yazılanlar: -Birimi dört dize (4’lük) olan şiirler, genellikle halk edebiyatımızın
30 May 2016

Şiir Türleri-Kısaca-Nelerdir-Hakkında-Bilgi

1. Lirik Şiir -İçten gelen duyguları coşkun bir dille anlatan şiir türüdür. -Yalnız kişisel duyguları değil, milli ve dini duyguları da içerir. -Aşk, özlem, ölüm, yurt sevgisi gibi temaları işleyen bu şiirler, okuyanda estetik bir duygu uyandırır.
29 May 2016

Baki Kimdir-Kısaca-Hakkında Bilgi

-Divan edebiyatının en büyük şairlerindendir. -İstanbul Türkçesiyle (Osmanlıca) yazmış özellikle gazellerinde üstün başarı göstermiştir. -Kanuni için yazdığı mersiye en ünlü şiirleri arasındadır. -Hep din dışı şiirler yazmıştır; dünyanın gelip geçici olduğuna inandığından bu anlayışa uygun şiirler söylemiştir.
28 May 2016

Mehmet Akif Ersoy-Kimdir-Kısaca-Hayatı

-Serveti fünuncularla çağdaş olduğu halde onlardan ayrı tarzda yazmış; Anadolu’nun acı gerçeklerine yönelen dini-milli bir şair olmuştur. -Toplum için sanat” anlayışıyla şiirler yazmış gözlemci bir şairdir. -Fikret gibi manzum hikâyeleri ile bilinmiş, nazmı nesre yaklaştırmış, aruz veznini
28 May 2016

Yahya Kemal Beyatlı-Kısaca-Hayatı-Şiirleri

-Edebiyatı cedide’ye karşı çıkmış, onların şiirini kendi zevk ve lehçemize aykırı bulmuştur. -Türk tarih ve uygarlığını araştırmaya koyulmuş; Divan edebiyatını örnek alarak onu modern tarzda yorumlamıştır. -Gazeller, şarkılar, murabbalar, tahmisler, rubailer yazmış; bunun yanında sade dille yeni
27 May 2016

Nesir Nedir-Kısaca-Türleri-Nelerdir

Dil kurallarına uygun olmaktan başka şartı olmayan anlatım yoluna nesir denir. Düzyazıda vazgeçilmez ana ilke, dilbilgisi kurallarıdır. Ayrıca; düşünceleri en açık, en yalın, en doğru biçimde belirtmektir. NESİR TÜRLERİ ; Makale Nedir-Kısaca-Tanımı -Bir gerçeği açıklamak, bir konuda
27 May 2016

Divan Edebiyatı Nazım Türleri ve Örnekleri-Nelerdir

1. Tevhid -Allah’ın birliğini dile getirmek için yazılan şiirlerdir. -Genellikle kaside biçiminde bazen de gazel biçiminde yazılır. 2.Münacaat -Allah’a yalvarmak, günahları affettirmek için yazılan şiirdir. -Genellikle kaside ve gazel biçimlerinde yazılır. 3. Naat -Hazreti Muhammedi övmek için
26 May 2016

Şarkı Nedir-Kısaca-Bilgi

Konusu aşk ve güzelliktir. Uyaklanışı abab-cccb-dddb… şeklindedir; birinci dörtlük uyaklanışta değişiklik gösterebilir. Bestelenmek için yazılır. Dörtlük sayısı 2 ile 5 arasında değişir. Şarkının birinci dörtlüğündeki ikinci mısra, hiç değişmeden, aynı dörtlüğün ve öteki dörtlüklerin son mısraları olarak
26 May 2016

Terci i Bent-Nedir-Özellikleri Nelerdir

  -Hikâye, masal gibi uzun konuları yazmakta kullanılır. -Beyit sayısı sınırsızdır. -Uyaklanışı aa-bb-cc-dd… biçimindedir. -Genelde aruzun kısa kalıpları kullanılır. -İran edebiyatından alınmadır. -Konuları bakımından mesnevinin çeşitleri: Cenk destanları mesnevileri -Aşk hikâyeleri mesnevileri -Dini ve tasavvufi mesneviler -Ahlaki
26 May 2016

Kasidenin Bölümleri Nelerdir

Nesib (Teşbih): Kasidenin giriş bölümüdür. Bu bölümde bahar, yaz, ramazan, cenk vb. tasvirleri yapılır. Kasideler, bu bölümdeki tasvirlere göre de adlandırılır (Kaside-i Sayfiyye gibi). Teaazzül: Kaside içinde gazel söylemeye denir. Girizgâh: Methiyeye geçişi sağlayan bölümdür. Methiye: Şairin
25 May 2016

Sunum-Nedir-Kısaca

Bir bildirinin çeşitli yollarla dinleyenlere aktarılmasıdır. Teknolojinin sağladığı olanaklar bu aktarım yolunu zenginleştirmiştir. Bilgisayar, slayt gibi teknolojik araç ve gereçlerle çok daha başarılı sunumlar yapılabilmektedir. İyi Bir Sunum İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler: -Sunuma katılacak kişiler önceden bilinmelidir.
25 May 2016

Roman Nedir-Kısaca-Tanımı-Hakkında Bilgiler

Romanlar, etkilendikleri akımlara göre değişik adlar alır. Romantik, realist, natüralist, egzistansiyalist roman gibi -Konularına göre romanlar: -Psikolojik roman: Ruh çözümlemelerine yer veren romandır. -Töre romanı: Gelenek ve görenekleri anlatan romanlardır. -Egzotik roman: Yabancı ülkelerin doğasını ve insanlarını
25 May 2016

Öykü Nedir Kısaca-Tanımı-Bilgi

Yaşanmış ya da yaşanabilecek olayları yer, kişi ve zamana bağlayarak fazla ayrıntıya girmeden anlatan yazı türüdür. -Öyküde; olay tek, kişi sayısı az, zaman oldukça dar olup olayın geçtiği yer sınırlıdır. Öykü, hayatın kısa bir kesitidir. -Olay ya
25 May 2016

1960 Sonrasi Toplumcu Şiir-Özellikleri

1960’!ı yıllardaki siyasal gelişmeler sınırlı bir özgürlük ortamını beraberinde getirmiştir. Bu özgürlük ortamı önce aydınlar tarafından,daha sonra büyük halk kitleleri tarafından kullanılarak yüksek sesle,baskılar dile getirilmiştir.Böyle olunca sanat ve edebiyat çevresi örgütlenerek, dayatılan bu liberal kapitalist sisteme
24 May 2016

Yaşar Kemal-Kimdir-Kısaca-Hayatı-Hakkında

Türk edebiyatının yaşayan büyük romancılarındandır. -Yurt dışında ödüller almış, Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilmiş, eserleri birçok dile çevrilmiştir. -Anadolu’nun özellikle Çukurova yöresinin, Cumhuriyet döneminde yaşadığı sorunları, doğası ve gelenekleriyle öykülemiştir. -Amacı, geleneksel ile çağdaşı, gerçek ile düşü,
23 May 2016

Orhan Kemal-Hayatı-Kısaca-Özeti

Eserlerinde yaşadıklarını hareket noktası alan yazar,bu özelliği ile Anadolu insanından bahseden yazarlardan ayrılır. – Geçim derdiyle uğraşan küçük insanların hayat mücadelelerini konu alan yazar, İkinci Dünya Savaşı’nın sebep olduğu problemler üzerinde de durur. -Büyük toprak sahipleri ile
23 May 2016

Orhan Pamuk-Kimdir-Kısaca-Hayatı

-Günümüz postmodern roman yazarlarındandır. -2006’da “Kari’ romanıyla Nobel Edebiyat Ödülü’nü alarak bu ödüle sahip ilk Türk yazar olmuştur. -Romanlarında postmodern akımının izleri görülür. -İlk romanı “Cevdet Bey ve Oğulları’yla Milliyet Yayınları Roman Yarışması ve Orhan Kemal Ödüllerini