implant

Monthly Archive:: Ağustos 2016

31 Ağu 2016

Emeviler Dönemi Konu Anlatımı-Hakkında Bilgi

MUAVİYE DÖNEMİ (661-680) -Hilafet babadan-oğula geçen saltanat kurumuna dönüştürülmüştür. -Hilafet merkezi Dimaşk (Şam) olmuştur. -674’de İslam kuvvetleri Ceyhun Irmağı’nıgeçerek Maveraünnehir’e girmiş Buhara, Semerkand ve Tirmiz vergiye bağlanmıştır. -670’te Mısır’ı Kuzey Afrika’ya bağlayan yol üzerinde Kayravan ordugâh kentini kurmuştur.
31 Ağu 2016

Dört Halife Devri Nedir-Kısaca

Hz Muhammed’in ölümünden snra İslam Devleti’nin başıma geçen yöneticilere halife unvanı verilmiştir. Halifelerin seçimle işbaşına gelmesinden dolayı bu döneme Cumhuriyet Dönemi denilmesine neden olmuştur. Hz. ebubekir dönemi özet-kısaca (632 – 634) Seçimle göreve gelen ilk halifedir. Peygamber’in ölümüyle
30 Ağu 2016

Yararlı Cemiyetler Nelerdir-Hakkında Bilgi

İlk kurulan ulusal cemiyettir. – Merkezi Edirne’dir. – Trakya ve Marmara’nın Yunanistan’a verilmesini engellemeye çalışmış, bölgedeki azınlık hareketlerini etkisizleştirmek için çaba harcamıştır. – Basın Yayın, propaganda yöntemlerini kullanarak Türklerin haklılığını dünya kamuoyuna açıklamaya çalışmıştır. – Eğer işgaller
30 Ağu 2016

Altın Ordu Devleti Kısaca-Hakkında Bilgi

Kıpçak ülkesinde kuruldu. Batu Dönemi’nde önce İdil bölgesindeki Bulgar Devleti ortadan kaldırılarak Rus bölgelerinin işgali başlamıştı. Moskova işgal edilmiş Don ve Dinyeper bölgeleri ele geçirilmiştir. 1240 tarihinde Kiev alınmış ve Macaristan topraklarına girilmiştir. Batu’dan sonra kardeşi Berke
29 Ağu 2016

Moğol İmparatorluğu Hakkında Bilgi

Moğollar göçebe olarak Orta Asya’da yaşıyor ve genellikle çoban olarak Türklerin hizmetini görüyorlardı. Moğollara şahsiyet kazandıran ilk defa Cengiz Han olacaktır. Türklerle içiçe yaşayan Moğollar da ekonomik, sosyal ve kültürel alanda Türklerden farklılık görülmez. Aslen Moğol Kıyat
29 Ağu 2016

Musul Sorunu Özet-Hakkında Bilgi

Lozan Barış Antlaşmasında musul konusunda uzlaşılamaması – Dokuz ay içinde sorunu çözümleme zorunluluğu Gelişimi: – 1924 yılında İstanbul’da İngilizlerle iki görüşme yapıldıysa da anlaşma sağlanamadı. – Sorun Milletler Cemiyeti’ne götürüldü. Milletler Cemiyeti’nin Türkiye aleyhine verdiği karar, sorunu
28 Ağu 2016

Nüfus Mübadelesi Sorunu-Ne Demek-Kısaca-Özet

Lozan’a göre, Batı Trakya Türkleri ile İstanbul’daki Rumiar değişim dışında bırakılmıştır. Fakat, Yunanistan Hükümeti’nin İstanbul’da daha fazla sayıda Rum bırakmak istemesi ve Batı Anadolu’daki Rumları İstanbul’a yerleştirmeye başlaması sorun yaratmıştır. – Karabük Demirçelik İşletmesi açılmıştır (1939). Gelişimi:
28 Ağu 2016

Melikşah Dönemi Özet-Hakkında bilgi

Alparslan’ın ölümünden sonra, oğlu Melikşah Sultan oldu (1072 -1092). Bu dönemde vezir Nizam ü’l Mülk’tür. Abbasiler tarafından başlatılan medrese öğretimi Hemedan, Rey, İsfahan ve Merv gibi şehirlerde Nizamiye Medreseleri adıyla yaygınlaştırılır. Fatimiler adına yetiştirilen ve Selçuklu Devleti’ni
27 Ağu 2016

Anadolu Uygarlıkları Nelerdir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Kadeş Antlaşması: Tarihte ilk yazılı antlaşmadır. İlk savunma ittifakının kurulmasıdır. Bu İttifak Asur tehlikesine karşı kurulmuştur. Frigya uygarlığı hakkında kısa bilgi -MÖ 1200 yıllarında kurulan devlet, MÖ VII. yüzyılın başlarına kadar yaşamıştır. En ünlü hükümdarı Mîdas’tır. -Dinleri çok
26 Ağu 2016

İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık Özet-Kısaca

Devlet Yöntemi -Eski Türklerde devlet federatif bir nitelik taşırdı. Egemenlik anlayışı; gelenekçi, karizmatik & (Tanrı Vergisi) ve kanunî egemenlik olmak üzere üç çeşittir. Tanrı vergisi kabul edilen siyasi iktidar “Kut” kavramıyla ifade edilmiştir. İslamiyet’ten önce kurulan Türk
25 Ağu 2016

Kavimler Göçü Kısaca Nedir-Özet

Hunlar Kırım’da bulunan Ostrogotları, batıya sürerek göçleri başlattılar. Ostrogotlar da Romanya’da oturan Vizigotları yurtlarından kovdu (375). Bu tarihten sonra Avrupa, dört yüz yıl kadar bir süre göç dalgalarıyla çalkalandı. Kavimler göçünün sonuçları maddeleri-hakkında bilgi Bu göçler, Avrupa
25 Ağu 2016

İlk Türk Devleti -Hun Devleti-Hakkında bilgi

Türkler uzun süre, Orhun ve Selenga Irmakları dolaylarında ayrı ayrı boylar halinde yaşadılar. Bilinen ilk hükümdar Teoman’dır. MÖ 220 yıllarında Türk boylarını bir yönetim altında topladı. Çin’e bir çok akınlar düzenledi. Çin bu akınlardan ülkesini korumak için,
24 Ağu 2016

İnkılabın Gelişimi Devlet ve Toplum Kurumlarının Laikleşmesi

1. HUKUKTA LAİKLEŞME: Hukuk: Bireylerin yaşam ilişkilerinde uymak zorunda oldukları yazılı kurallardır. Hukukta Laikleşmenin Amaçlan – Hukuk birliğini sağlamak – Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş bir hukuki yapıya kavuşturma düşüncesi. OsmanlI Hukuk Anlayışının Olumsuz Yönleri: – Kadın erkek eşitliğinin
23 Ağu 2016

Doğu Cephesi Özet Bilgi-Hakkında Bilgi

XIX. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu’nu sömürgeleştirmek isteyen Çarlık Rusyası İle Osmanlı Almanya yakınlaşmasına çok büyük tepki gösteren İngiltere, Ermenileri Osmanlılara karşı “Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermenistan Devleti” vaadiyle kışkırtmışlardır. – Bunun sonucunda I. Dünya Savaşı sırasında büyük
22 Ağu 2016

Tarih Öncesi Çağlar Nelerdir-Kısaca

YiTarih Öncesi Çağlar, iki ana bölüme ayrılmıştır. Bunlar; Taş Çağı ve Maden Çağı’dır. Taş Çağ Nedir Kısaca-Hakkında Bilgi a) Yontma Taş Çağı (Paieolitik Çağ) Soğuk iklim koşullarından dolayı insanlar mağaralarda yaşamışlardır.Bu dönemde, çakmak taşından bıçaklar, nesneleri delmek
22 Ağu 2016

Atatürk’e Suikast Girişimi Özet-Kısa

NoTerakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin kapatılması ve Şeyh Sait İsyanı’nın bastırılmasına rağmen rejim karşıtlarının çalışmaları devam etmiş ve eski İttihatçılar Mustafa Kemal’i ortadan kaldırarak yönetimi ele geçirmek istemişlerdir.Eski milletvekillerinden Ziya Hurşit, Saruhan Milletvekili Şükrü, Eskişehir Milletvekili Arif ile bazı
21 Ağu 2016

Şeyh Said Ayaklanması Nedenleri

Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin “Partimiz dini inançlara saygılıdır.” sloganlarıyla anlamsız bir muhalefet geliştirmesi – Partinin laiklik karşıtı görüşlerinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da geniş taban bulması – İngiliz gizli servisinin Doğu Anadolu’nun güneyinde yeni bir devlet kurdurarak Musul petrol
20 Ağu 2016

Toplumsal Alanda Yapılan İnkilaplar-Devrimler Nelerdir

Şapka Kanunu Hakkında Bilgi:Kılık kıyafette birliği sağlamak yalnızca özde değil biçimde de çağdaşlaşma ve laikleşmeyi gerçekleştirmek içindir.Bu amaç doğrultusunda 1925 yılında çalışmalara başlanmış, böylece ordu birliklerinde kullanılmak üzere koruyucu engelli (siperli) şapkalar kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra devlet
20 Ağu 2016

Tarhuncu Ahmet Paşa Kimdir-Kısaca-Biyografisi

Tarhuncu Ahmet Paşa’nın öldürülmesinden sonra yeteneksiz kişilerin sadrazam olması üzerine devlet daha zor durumlara düştü. Bunun üzerine Valide Turhan Sultan, Köprülü Mehmet Paşa’ya sadrazamlık görevi teklif etti. Bu sırada Venedik sorunu daha da büyümüştü. Köprülü Mehmet Paşa
19 Ağu 2016

Hz Yunus Hayatı-Kısaca-Hakkında Bilgi

Kur’ân-ı Kerîm’de ismi geçen peygamberlerdendir. Ayrıca onun ismiyle anılan bir sûre de bulunmaktadır. Hz. Yunus’un babası Metta isimli biridir. Bu sebeple ona Yunus Bin Metta denilir. Zünnun ismi ise bir balık tarafından yutulduğu için verilmiştir.Hz. Yunus M.Ö.