Aylar: Ekim 2016

Hz İsa Kimdir-Nedir

Yüce Allah ilk insan ve ilk .peygamber Hz. Adem'i yoktan var etmiş, ona hayat vermiştir. Allah için hiçbir şey zor ve imkânsız değildir. Birşey onun "ol" demesiyle hemen oluverir. Müslümanlar bu gerçeğe tereddütsüz olarak inanırlar.Yüce Allah, Hz. Adem'den başka binlerce sene ... devamı

{ Yorum Ekle }

İmam Şafi Kimdir-Nedir

İmame Şafî İslam âleminin yetiştirdiği en büyük müçtehidlerden , birisidir. Asıl ismi Ebû Abdullah Muhammed İbn-i İdris-i Kureyşî olan ve büyük dedesi Şafî'nin adıyla tanınan imam, hicri 150 (m. 767) yılında Şam yakınlarındaki Gazze şehrinde doğmuş, babasının ... devamı

{ Yorum Ekle }

Hz Süleyman-Kimdir-Nedir-Hayatı

Süleyman'ın soyu Hz. İbrahim'e ulaşır. Babası, kendisine Zebur ' nazil oîan Hz. Davud'dur. Onun himayesi ve terbiyesi altında büyümüş genç yaşta bilgisi, zekâsı, dirayet ve dindarlığıyla şöhret kazanmıştır. Hz. Davud'un vefatından sonra İsrailoğulları'na hükümdar ... devamı

{ Yorum Ekle }

Emniyet Teşkilatı

Emniyet teşkilatı görevleri İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan polis teşkilatının belli başlı görevleri şunlardır: Siyasi Görevleri: -Emniyet ve asayişin sağlanması, -Ülke bütünlüğünün ve devletin anayasal düzeninin korunması, -Devlet ve ... devamı

{ Yorum Ekle }

Londra Antlaşması 1913-Hakkında Bilgi

I. Balkan Müttefikleri ile Osmanlı arasında sonsuza dek barış sağlanacaktır. II. Osmanlı, Midye-Enez hattının batısını Balkanlı müttefiklere devredecektir. III. Osmanlı, Girit Adası’nı ve ada üzerindeki egemenlik haklarını müttefiklere devredecektir. IV. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Tanzimat Dönemi İslahatları Maddeleri Halinde

Bu dönemde sadece Tanzimat ve Islahat Fermanları yayımlanmamış, bu fermanlarda belirtilen ıslahatların yapılması için başta eğitim ve hukuk olmak üzere birçok alanda önemli yenilik ve düzenlemeler yapılmıştır. Hukuk alanında; -Şer’i mahkemelerin yanında, Avrupa hukuk ... devamı

{ Yorum Ekle }

Balkan Savaşları-Kısaca-Hakkında Bilgi

Balkan devletlerinin çıkar hesapları: Sırplar : Bosna-Hersek, Karadağ gibi yerleri de alıp Adriyatik'e inerek ve “Büyük Sırbistan” hayalini gerçekleştirmek Yunanlılar : Megalo İdea'yı gerçekleştirerek "Büyük Bizans'ı” yeniden diriltmek 1878 Ayastefanos Antlaşması ... devamı

{ Yorum Ekle }

Meşruiyet İlanı Nedir-Kısaca-Özet

II. Abdülhamit'ln istibdatla (baskı) yönetimine karşı Ana-yasa'yı yeniden yürürlüğe koymak için bazı aydınlar, özgürlük düşüncesinin gelişmesi için mücadele etmişlerdir. Meşrutiyetle yönetimin yeniden kurulması için yurt içinde ve dışında yoğun çalışmalar ... devamı

{ Yorum Ekle }

Berlin Antlaşması Maddeleri

Berlin Antlaşması'na, Paris Antlaşması'nda imzası bulunan devletler; yani Osmanlı, İngiltere, Fransa, Almanya (Prusya), Rusya, Avusturya ve İtalya (Piyemonte) katılmıştır. Kıbrıs'ı alarak, toplantıda OsmanlI'nın çıkarlarını savunacağına söz veren İngiltere, tam aksi bir ... devamı

{ Yorum Ekle }

19.Yüzyıl Islahatları Kısaca-Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılda içine düştüğü durumdan kurtulmak (dağılmayı önlemek) için dış politikada denge siyaseti izlerken, iç politikada da siyasi, toplumsal, hukuksal vs. alanlarda birtakım düzenlemelere gitmiş (demokratikleşme sürecine girmiş) özellikle yaptığı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Bosna – Hersek İsyanı Nedir-Hakkında Bilgi

İsyanın çıkmasında, Panslavizm politikası ve Avrupalı devletlerin çatışan çıkarları etkili olmuştur. AvrupalI devletlerin iç işlerine karışacaklarını gören Osmanlı Devleti; buna fırsat vermemek için 1875'de yayımladığı bir fermanla, Bosna-Hersek'e yeni ayrıcalıklar ... devamı

{ Yorum Ekle }

1841 Boğazlar Sözleşmesi Önemi

Fransa ve İngiltere, Akdeniz'deki ekonomik ve siyasi çıkarlarından dolayı “Boğazların kapalılığı” ilkesinin devletler arası bir statüye bağlanmasını istemişlerdir. Avusturya ise Rusya'nın Balkanlarda yayılmasına karşı olduğu için, Osmanlı Devleti'nin toprak ... devamı

{ Yorum Ekle }

Hünkar İskelesi Antlaşması Nedir-Önemi

Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mora İsyanı'nı bastırması karşılığında Osmanlı Devleti’nden Mora ve Girit valiliklerini istemişti. Osmanlı Devleti bu teklifi kabul etmiş; ancak Yunanistan’ın bağımsız olmasıyla Mehmet Ali Paşa amacına ulaşamamıştı. Mora'yı ... devamı

{ Yorum Ekle }

19 Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu

XVIII, yüzyılın ikinci yarısında yaşanan Sanayi İnkılabı sonrasında, AvrupalI devletler arasındaki sömürgecilik yarışı hızlanmıştır. Bu gelişme Osmanlı Devleti'nde yerli sanayiyi ortadan kaldırmış ve kapitülasyonların da etkisiyle Avrupa malları Osmanlı ülkesini ele ... devamı

{ Yorum Ekle }

Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri-Kısaca

1. Çanakkale ve İstanbul Boğazı’nın açılması, Karadeniz'e serbestçe geçişin temini ve Çanakkale-Karadeniz istihkâmlarının İtilaf devletlerince işgali sağlanacaktır. 2. Sınırların korunması ve iç asayişin sağlanması dışında, Osmanlı ordusu terhis ... devamı

{ Yorum Ekle }

Mondros Ateşkes Antlaşması Nedir-Kısaca

Osmanlı Devleti ve üyesi bulunduğu İttifak devletleri I. Dünya Savaşı’nı kaybetmişlerdir. Osmanlı Devleti Çanakkale Cephesi dışındaki cephelerde başarı elde edememiş, maddi-manevi büyük kayıplar vermiştir. Bulgaristan’ın savaktan çekilmesiyle Almanya ile bağları kopan ... devamı

{ Yorum Ekle }

1. Dünya Savaşının Sonuçları-Kısaca

Savaş sonrasında imzalanan antlaşmalar, var olan sorunlara yenilerini eklediği için kalıcı barış ortamı oluşturulamamıştır. -Yugoslavya, Çekoslovakya, Macaristan, Avusturya, Polonya ve SSCB gibi yeni devletler kurulmuştur. Avrupa’da yeni bir siyasi harita ve güçler dengesi ... devamı

{ Yorum Ekle }

1. Dünya Savaşı Nedenleri

Avrupa güçler dengesindeki (1815-Viyana Kongresi’nden itibaren kurulan) değişme ve gelişmelerin sonucu devletler arası bloklaşmalar ve blokların silahlanma yarışına girmeleri I. Dünya savaşını kaçınılmaz kılmıştır. I. 1870 Sedan Savaşı’nda Almanya'nın Alsas-Loren'i ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...