Aylar: Kasım 2016

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri

Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan Dönemi'nde Ku-talmışoğlu Süleyman Şah ve kardeşleri, Anadolu'yu fethetmekle görevlendirilmişlerdi. Bunlar, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'a bağlı olup, hutbeyi onun adına okutmakla birlikte, fethettikleri yerlerde bağımsız yönetimler ... devamı

{ Yorum Ekle }

Endülüs Emevi Devleti-Kimdir-Nedir-Hakkında Bilgi

Emevi ailesinden olan Abdurrahman, Abbasilerden kaçarak Endülüs'teki Kurtuba'ya gelmiş ve 756'da emir olarak tanınmıştır. Böylece Endülüs Emevlleri kurulmuştur. -Endülüs topraklarında karışıklıkların başlamasıyla 14 beylik ortaya çıkmıştır. -Endülüs Emevllerinin ... devamı

{ Yorum Ekle }

Emeviler Kimdir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Emeviler  Hakkında Genel Bilgi -Muaviye tarafından Şam'da kurulmuştur. -Halifeliğin Emevilere geçmesiyle halifelik saltanat usulüne dönüşmüştür. -Bu dönemde Kuzey Afrika Müslümanların eline geçmiştir. -680'de Muaviye'nln oğlu Yezld, Kerbela'da Hz. Ali’nin oğulları ... devamı

{ Yorum Ekle }

4 Halife Dönemi Kısaca-Hakkında Bilgi

Hz. Muhammed'in ölümünden sonra yerine geçenlere "Halife" denir. Halifeler, devlet ve din başkanı konumundaydılar. Halifeler seçimle işbaşına geldikleri için bu döneme, "İslâm'da Cumhuriyet"denilmiştir.Sırasıyla Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halife ... devamı

{ Yorum Ekle }

1. Göktürk Devleti Hakkında Bilgi

Bumin Kağan önderliğinde, A var egemenliğinden kurtularak, Ötüken merkez olmak üzere kurulmuşlardır. Tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. Ülkenin batısını Bumin Kağan'ın kardeşi istemi Yabgu yönetmiştir, istemi Yabgu, ipek Yolu üzerinde hakimiyet kurabilmek ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türklerin Orta Asyadan Göç Tarihi

XIX. yüzyılın sonlarında, Orhun Yazıtları'nın okunmasıyla Türklerin ilk anayurtlarının Orta Asya olduğu anlaşılmıştır. Türklerin yaşadıkları bölge kuzeyde Sibirya, doğuda Kingan Dağları, batıda Ural Dağları, Aral Gölü ve Hazar Denizi, güneyde Himalayalara ... devamı

{ Yorum Ekle }

Roma Uygarlığı Hakkında Bilgi

Yunanistan'ı işgal eden Makedonya Kralı II. Philip, Yunan şehir devletlerinin siyasi birliğini sağlayarak Helen Devleti'ni kurmuştur. Devlet en parlak dönemini Büyük İskender zamanında yaşamıştır. Büyük İskender; Asya Seferi'ne çıkarak, Pers imparatorluğu'na son vermiş; ... devamı

{ Yorum Ekle }

Yunan Uygarlığı Özet-Hakkında Bilgi

Yunanistan ve Ege Adaları'nı ele geçiren Dorlar, "polis" denilen şehir devletlerini kurmuşlardır. Bunlardan Atina, Sparta, Korint, Tebai en ünlüleridir. Şehir devletlerinin başında krallar bulunuyordu. Daha sonra soyluların egemen olduğu yönetimler benimsendi. Tüccar ve ... devamı

{ 1 Yorum }

Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri

AET'nin kurulmasından kısa bir süre sonra Türkiye, Temmuz 1959'da örgüte tam üyelik için başvurmuşun Türkiye'nin kalkınma düzeyinin tam üyelik için ye-:erSiz olduğu bildirilmiş ve tam üyelik koşulları gerçekleşinceye kadar geçerli olacak bir ortaklık antaşması ... devamı

{ Yorum Ekle }

Vatandaşlık Hak ve Sorumlulukları

Bir ülkede yaşayan ve belli bir devlete bağlı bulunan bireylere vatandaş denir. Bireylerin belli bir devlete siyasal ve yasal olarak bağlanmaları ve buna uygun davranmaları, vatandaşlığın hukuksal bağlamı içinde değerlendirilir. Vatandaşlık hak ve sorumlulukları birbirine ... devamı

{ Yorum Ekle }

Askerlik Çağı-Hakkında Bilgi

  Askerlik çağı : Her erkek vatandaşın 20 yaşına girdiği Ocak ayının birinci gününde başlar, 46 yaşına girdiği Ocak ayının birinci günü sona erer. Askerlik çağı şu dönemlere ayrılır: a) Yoklama : Askerlik çağından, muvazzaflık hizmetine kadar geçen ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türk Silahlı Kuvvetleri Hakkında Bilgi-Yapılanması

Askerlik : Türk yurdunu, Türk ulusunun bağımsızlığını ve Cumhuriyeti korumak için, savaş sanatını öğrenmek ve yapmak yükümlülüğüdür. Askeri Personel : Er, erbaş, astsubay, askeri öğrenci ve subaylardan oluşur. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki rütbeler üç ana ... devamı

{ Yorum Ekle }

Savaş Çeşitleri-Türleri Nelerdir

Milli hedeflere varmak için milli güç unsurlarının açık bir silahlı çatışmaya varmayan anlaşmazlıklarda kullanıldığı uluslararası gerginlik durumudur. Tarihin eski dönemlerinde harp ile barış arasında kesin sınırlar bulunurdu. Harp bittiğinde, antlaşma imzalanır ve ... devamı

{ Yorum Ekle }

Uluslararası Örgütler Nelerdir

Uluslararası Örgütler Hakkında Genel Bilgi Nato nedir (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) II. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'ne karşı bir önlem amacıyla kurulmuştur. Sovyetler Bir-liği'nin Avrupa kıtası ve üçüncü dünya ülkelerinde çabalarını ... devamı

{ Yorum Ekle }

Yönetim Biçimleri Nelerdir

Monarşi (Mutlakiyet) : Tek kişi egemenliğini ifade eden yönetim şeklidir (monark). -Monarkın saltanat (veraset) yoluyla iktidara gelmesi esastır. -Monarkın egemenlik hakkına sahip olan bir aileden yanı hanedandan gelmesi zorunludur. -Monarşide monarkın tanrısal egemenlik ... devamı

{ Yorum Ekle }

Hellenizm Uygarlığı-Helenistik Dönemi Hakkında Bilgi

Yunanistan'ı işgal eden Makedonya Kralı II. Philip, Yunan şehir devletlerinin siyasi birliğini sağlayarak Helen Devleti'ni kurmuştur. -Devlet en parlak dönemini Büyük İskender zamanında yaşamıştır. Büyük İskender; Asya Seferi'ne çıkarak, Pers imparatorluğu'na son vermiş; ... devamı

{ Yorum Ekle }

Molla Gürani Kimdir-Hayatı

Asil ismi Ahmed Şemseddin B. İsmail Güranî olan ve Molla Güranî adıyla şöhret bulan bu büyük İslâm bilgini Güran'da doğmuş, ilk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra Mısır'a gidip, Kahire'de öğrenimini sürdürmüştür. Uzun yıllar Kahire'de kalmış; tefsir, fıkıh ve ... devamı

{ Yorum Ekle }

İmam-ı Muhammed Kimdir-Hayatı

İmam-ı Muhammed, Imam-ı Azam Ebû Hanife'nin Ebû Yusuf tan sonraki en seçkin talebesidir. Hicri 132 tarihinde (M. 749-750) Vasıfta doğmuş, 189 (M. 904-905) yılında Rey şehrinde vefat etmiştir. Babası Haşan B. Varkad aslen Şamlı olup, daha sonra Irak'a gelmiş ve Vasıt denilen ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...