implant

Monthly Archive:: Kasım 2016

29 Kas 2016

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri

Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan Dönemi’nde Ku-talmışoğlu Süleyman Şah ve kardeşleri, Anadolu’yu fethetmekle görevlendirilmişlerdi. Bunlar, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’a bağlı olup, hutbeyi onun adına okutmakla birlikte, fethettikleri yerlerde bağımsız yönetimler oluşturmuşlardı. Sonradan gelen Türkmen boyları da bu beyliklere
27 Kas 2016

Orta Asya ve Yakın Doğu’da Kurulan Diğer Devletler

FATİMİLER (910 – 1171); Geçmişlerini Hz. Ali ve Hz. Fatma’ya dayandırmışlar ve Tunus’da kurulmuşlardır. Dinsel ve siyasal bir akımla ortaya çıktıkları için Şii inanışlarına “Batınilik” de denilmiştir. Fatimiler İslam dünyasındaki ikiliklerin nedeni olmuşlardır. Kurdukları El-Ezher Medresesi” dönemin
26 Kas 2016

Endülüs Emevi Devleti-Kimdir-Nedir-Hakkında Bilgi

Emevi ailesinden olan Abdurrahman, Abbasilerden kaçarak Endülüs’teki Kurtuba’ya gelmiş ve 756’da emir olarak tanınmıştır. Böylece Endülüs Emevlleri kurulmuştur. -Endülüs topraklarında karışıklıkların başlamasıyla 14 beylik ortaya çıkmıştır. -Endülüs Emevllerinin yıkılmasından sonra Endülüs’ün güneyinde başkenti Gırnata olmak üzere 1232’de
24 Kas 2016

Emeviler Kimdir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Emeviler  Hakkında Genel Bilgi -Muaviye tarafından Şam’da kurulmuştur. -Halifeliğin Emevilere geçmesiyle halifelik saltanat usulüne dönüşmüştür. -Bu dönemde Kuzey Afrika Müslümanların eline geçmiştir. -680’de Muaviye’nln oğlu Yezld, Kerbela’da Hz. Ali’nin oğulları Haşan ve Hüseyin’i öldürtmüştür. “Kerbela Olayı” denilen
23 Kas 2016

4 Halife Dönemi Kısaca-Hakkında Bilgi

Hz. Muhammed’in ölümünden sonra yerine geçenlere “Halife” denir. Halifeler, devlet ve din başkanı konumundaydılar. Halifeler seçimle işbaşına geldikleri için bu döneme, “İslâm’da Cumhuriyet”denilmiştir.Sırasıyla Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali halife olmuşlardır. 1) Hz. Ebubekir Dönemi
22 Kas 2016

İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası Özellikleri’

-İslamiyet öncesi döneme “Cahiliye Devri” denilmiştir. -İslâmiyet öncesinde Arap Yarımadası’nda bulunan başlıca devletler şunlardı: Seba, Himyeri, Nebat, Main devleti -Buradaki kavimler Sâmi asıllıdırlar. -Arapların çoğu göçebe olarak yaşamaktaydılar. -Mekke, Medine, Yemen ve Taif’te yerleşik yaşam görülmekteydi. -İslâmiyetten
21 Kas 2016

1. Göktürk Devleti Hakkında Bilgi

Bumin Kağan önderliğinde, A var egemenliğinden kurtularak, Ötüken merkez olmak üzere kurulmuşlardır. Tarihte Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. Ülkenin batısını Bumin Kağan’ın kardeşi istemi Yabgu yönetmiştir, istemi Yabgu, ipek Yolu üzerinde hakimiyet kurabilmek için önce Sasaniler’le
20 Kas 2016

Türklerin Orta Asyadan Göç Tarihi

XIX. yüzyılın sonlarında, Orhun Yazıtları’nın okunmasıyla Türklerin ilk anayurtlarının Orta Asya olduğu anlaşılmıştır. Türklerin yaşadıkları bölge kuzeyde Sibirya, doğuda Kingan Dağları, batıda Ural Dağları, Aral Gölü ve Hazar Denizi, güneyde Himalayalara uzanmaktadır. Anav Kültürü Afanasyevo kültürü Karasuk
19 Kas 2016

Roma Uygarlığı Hakkında Bilgi

Yunanistan’ı işgal eden Makedonya Kralı II. Philip, Yunan şehir devletlerinin siyasi birliğini sağlayarak Helen Devleti’ni kurmuştur. Devlet en parlak dönemini Büyük İskender zamanında yaşamıştır. Büyük İskender; Asya Seferi’ne çıkarak, Pers imparatorluğu’na son vermiş; Anadolu, Suriye, Mısır, Mezopotamya
18 Kas 2016

Yunan Uygarlığı Özet-Hakkında Bilgi

Yunanistan ve Ege Adaları’nı ele geçiren Dorlar, “polis” denilen şehir devletlerini kurmuşlardır. Bunlardan Atina, Sparta, Korint, Tebai en ünlüleridir. Şehir devletlerinin başında krallar bulunuyordu. Daha sonra soyluların egemen olduğu yönetimler benimsendi. Tüccar ve köylülerin birleşerek yönetime ortak
17 Kas 2016

Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri

AET’nin kurulmasından kısa bir süre sonra Türkiye, Temmuz 1959’da örgüte tam üyelik için başvurmuşun Türkiye’nin kalkınma düzeyinin tam üyelik için ye-:erSiz olduğu bildirilmiş ve tam üyelik koşulları gerçekleşinceye kadar geçerli olacak bir ortaklık antaşması imzalanmıştır. Böylece 12
16 Kas 2016

Vatandaşlık Hak ve Sorumlulukları

Bir ülkede yaşayan ve belli bir devlete bağlı bulunan bireylere vatandaş denir. Bireylerin belli bir devlete siyasal ve yasal olarak bağlanmaları ve buna uygun davranmaları, vatandaşlığın hukuksal bağlamı içinde değerlendirilir. Vatandaşlık hak ve sorumlulukları birbirine bağlıdır. Bazı
16 Kas 2016

Askerlik Çağı-Hakkında Bilgi

  Askerlik çağı : Her erkek vatandaşın 20 yaşına girdiği Ocak ayının birinci gününde başlar, 46 yaşına girdiği Ocak ayının birinci günü sona erer. Askerlik çağı şu dönemlere ayrılır: a) Yoklama : Askerlik çağından, muvazzaflık hizmetine kadar
16 Kas 2016

Türk Silahlı Kuvvetleri Hakkında Bilgi-Yapılanması

Askerlik : Türk yurdunu, Türk ulusunun bağımsızlığını ve Cumhuriyeti korumak için, savaş sanatını öğrenmek ve yapmak yükümlülüğüdür. Askeri Personel : Er, erbaş, astsubay, askeri öğrenci ve subaylardan oluşur. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki rütbeler üç ana kısımda incelenir. Bunlar
15 Kas 2016

Savaş Çeşitleri-Türleri Nelerdir

Milli hedeflere varmak için milli güç unsurlarının açık bir silahlı çatışmaya varmayan anlaşmazlıklarda kullanıldığı uluslararası gerginlik durumudur. Tarihin eski dönemlerinde harp ile barış arasında kesin sınırlar bulunurdu. Harp bittiğinde, antlaşma imzalanır ve barış dönemi başlardı. Günümüzde ise,
15 Kas 2016

Uluslararası Örgütler Nelerdir

Uluslararası Örgütler Hakkında Genel Bilgi Nato nedir (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) II. Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği’ne karşı bir önlem amacıyla kurulmuştur. Sovyetler Bir-liği’nin Avrupa kıtası ve üçüncü dünya ülkelerinde çabalarını engellemeyi, kiritik bölgelerde caydırıcı bir güç
14 Kas 2016

Yönetim Biçimleri Nelerdir

Monarşi (Mutlakiyet) : Tek kişi egemenliğini ifade eden yönetim şeklidir (monark). -Monarkın saltanat (veraset) yoluyla iktidara gelmesi esastır. -Monarkın egemenlik hakkına sahip olan bir aileden yanı hanedandan gelmesi zorunludur. -Monarşide monarkın tanrısal egemenlik hakkına sahip olduğuna inanılır.
13 Kas 2016

Hellenizm Uygarlığı-Helenistik Dönemi Hakkında Bilgi

Yunanistan’ı işgal eden Makedonya Kralı II. Philip, Yunan şehir devletlerinin siyasi birliğini sağlayarak Helen Devleti’ni kurmuştur. -Devlet en parlak dönemini Büyük İskender zamanında yaşamıştır. Büyük İskender; Asya Seferi’ne çıkarak, Pers imparatorluğu’na son vermiş; Anadolu, Suriye, Mısır, Mezopotamya
12 Kas 2016

Molla Gürani Kimdir-Hayatı

Asil ismi Ahmed Şemseddin B. İsmail Güranî olan ve Molla Güranî adıyla şöhret bulan bu büyük İslâm bilgini Güran’da doğmuş, ilk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra Mısır’a gidip, Kahire’de öğrenimini sürdürmüştür. Uzun yıllar Kahire’de kalmış; tefsir, fıkıh ve
10 Kas 2016

İmam-ı Muhammed Kimdir-Hayatı

İmam-ı Muhammed, Imam-ı Azam Ebû Hanife’nin Ebû Yusuf tan sonraki en seçkin talebesidir. Hicri 132 tarihinde (M. 749-750) Vasıfta doğmuş, 189 (M. 904-905) yılında Rey şehrinde vefat etmiştir. Babası Haşan B. Varkad aslen Şamlı olup, daha sonra Irak’a