implant

Monthly Archive:: Aralık 2016

31 Ara 2016

Senedi İttifak Maddeleri

Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa, ülkedeki ayan denilen derebeylerini İstanbul’a çağırmış ve onlarla padişah adına Sened-i İttifak—ı imzalamıştır. Amacı : Merkezi otoriteyi güçlendirmektir. İçeriği : 1. Ayanlar, padişaha, sadrazama ve devlete bağlı kalacaklarına, isyan etmeyeceklerine, kanunlara uyacaklarına söz
30 Ara 2016

XIX.Yy Islalatları Kısaca-Genel Özellikleri

2. Mahmut dönemi-özet II. Mahmut ve Alemdar Mustafa Paşa’nın kurduğu Sekban-ı Cedid Ocağı, Yeniçeriler tarafından ortadan kaldırılmış, II. Mahmut bu olaya engel olamamıştır. 1826 yılında Yeniçeri Ocağı “Vaka-i Hayriye” denilen ve halkın da katıldığı bir olayla ortadan
29 Ara 2016

Ayastefanos Antlaşması Hakkında Bilgi

Osmanlı Devleti yenilmiş ve bu yenilgi üzerine Rusya’yla 1878 ‘de Ayastefanos Antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşma, Avusturya ve Fransa nın tanımamaları üzerine geçersiz sayılmıştır. Bu durumun sonucunda Almanya’nın önerisiyle Berlin Konferansı toplanmış ve Berlin Antlaşması (1878) imzalanmıştır. 1.
27 Ara 2016

XVIII.Islahatları ve Islahatçıları

Lale devri hakkında bilgi {1718-1730} Pasarofça Antlaşması ile başlamış, Patrona Halil İsyanı İle son bulmuştur. Bu dönemde III. Ahmet ve Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa çeşitli ıslahatlara öncülük etmişlerdir. û ilk defa bu dönemde Batı’nın üstünlüğü kabul
27 Ara 2016

Osmanlı Fransız İlişkileri Hakkında Bilgiler

Osmanlı Devleti, Karlofça Antlaşması’yla kaybettiği Mora’yı Venedik’ten geri almıştır. Ancak bu antlaşmanın garantör devleti Avusturya olduğu için Osmanlı’ya savaş ilan etmiştir. Sonuçta Osmanlı yenilmiş ve Pasarofça Antlaşması (1718) imzalanmıştır. Fransa, 1739 yılında Belgrad Antlaşması için aracılık edip,
26 Ara 2016

Osmanlı Avusturya İlişkileri Tarihi

Osmanlı Devleti, Karlofça Antlaşmasi’yla kaybettiği Mora’yı Venedik’ten geri almıştır. Ancak bu antlaşmanın garantör devleti Avusturya olduğu için Osmanlı’ya savaş ilan etmiştir. Sonuçta Osmanlı yenilmiş ve Pasarofça Antlaşması (1718) imzalanmıştır. Buna göre : a) Belgrat, Avusturya’nın olmuştur. b)
25 Ara 2016

Berlin Antlaşması Sonuçları-Maddeleri

Almanya’nın öncülüğünde yapılan Berlin Antlaşmasına göre; 1. Bulgaristan üç kısma ayrılmış; Makedonya kısmı ıslahat yapılması koşuluyla Osmanlı Devleti’ne bırakılmıştır. Doğu Rumeli eyaletine bir Hristiyan vali atanmış ve özerklik verilmiştir. Asıl Bulgaristan ise Osmanlı Devleti’ne vergi veren bir
25 Ara 2016

Londra Konferansı Nedir-Kısaca-Hakkında Genel Bilgiler

Osmanlı Devleti’nin Macar Mültecileri sorunu karşısındaki tavrı, bağımsız bir devlet gibi hare-ket ettiğinin kanıtıdır. Londra konferansına katılan devletler İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya, Prusya ve OsmanlI Devleti Özelliği: Boğazlarla ilgili ilk uluslararası konferanstır. İngiltere ve Fransa’nın, Hünkâr iskelesi
24 Ara 2016

Küçük Kaynarca Antlaşması Hakkında Bilgi

Rus Çariçesi Katerina’nm Rusya’nın geleneksel politikası olan sıcak denizlere inme amacını gerçekleştirmek istemesi, Rusya’nın Bosna’yı ve Karadağ’ı kışkırtması, Lehistan’ın iç işlerine karışması ve Kırım’a saldırması sonucunda 1768-1774 Osmanlı Rus Savaşı çıkmıştır. Bu savaşın sonucunda Küçük Kaynarca Antlaşması
24 Ara 2016

Prut Savaşı Hakkında Bilgi

Rusya’nın açık denizlere inebilmek amacıyla savaştığı en önemli devlet, Osmanlı Devleti olmuştur. OsmanlI ile Rusya arasında Prut Savaşı (1711) yapılmıştır. Prut savaşı nedenleri: a) İstanbul Antlaşmasıyla Karadeniz üzerinde ilerleyen Rusya’nın, Baltık kıyılarında da ilerlemek istemesi b) Rusya’nın
23 Ara 2016

XVII.Yüzyıl Osmanlı Kültür Uygarlığı-Hakkında Bilgi

Ahmet zamanında Osmanlı veraset sisteminde bir değişiklik yapılarak, padişahlığın babadan oğula değil de Osmanlı soyu içerisinde, en büyük (yaşlı) ve en aklı başında olanına geçmesi (ekber ve erşed sistemi) kuralı kabul edilmiştir. Bu sistem ile birlikte tahta
22 Ara 2016

İstanbul İsyanları Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

İstanbul isyanlarının nedenleri 1. Yeniçerilerin, padişah, sadrazam ve diğer önemli devlet adamlarını değiştirmek istemeleri 2. Merkez yöneticilerinin, yeniçerileri birbirlerine karşı kışkırtmaları. 3. Yeniçerilerin cülus bahşişi almak istemeleri 4. Kapıkuluların maaşlarını alamamaları 5. Devşirme sisteminin bozulmasıyla, Yeniçeri Ocağı’na
21 Ara 2016

Qsmanlı Duraklama Dönemi Konu Anlatımı-Tarhi

Duraklama dönemi genel özellikleri Sokullu Mehmet Paşa’nın ölümüyle başlayıp, Kar-lofça Antlaşmasıyla sona eren dönemdir. Kurumlardaki bozulmanın ilk ortaya çıktığı dönemdir. Osmanlı Devleti, bu dönemde sürdürmek istediği fetih politikasında başarılı olamamıştır. Osmanlı Devleti’nin bu dönemde savaştığı başlıca devletler:
20 Ara 2016

Osmanlı Ordusu Hakkında Bilgi

Osmanlı ordusu bölümleri Osman Bey zamanında düzenli askeri birlikler yoktu. Osmanlıların ilk düzenli askeri birliği yaya ve müsellemler adıyla Orhan Bey tarafından kurulmuştur. I. Murat ise, doğrudan doğruya kendisine bağlı olan Kapıkulu Ocaklarını kurmuştur. Bu ocak, doğrudan
19 Ara 2016

Osmanlıda Eğitim Sistemi-Nedir-Kısaca

Kuruluş Devri’nde birçok Osmanlı bilgini Şam, Mısır, Tebriz ve Türkistan’da öğrenim görmüş, ülkelerine tekrar dönmüşlerdir. Osmanlı Devleti, Anadolu Beyliklerine son verdiği halde, onların meydana getirdiği eğitim kurumlan ve bu kurumlarla ilgili olan vakıflara dokunmamıştır. Osmanlı’da özellikle Yükselme
18 Ara 2016

Osmanlı’da Sosyal ve Ekonomik Hayat

Osmanlı, Beylik Dönemi’nde oymak geleneklerini esas alarak ülkeyi yönetmiştir. Fetvalar OsmanlI’da örfi ve şer’i olmak üzere iki tür hukuk vardı. Örfi hukuk, Türk gelenek ve göreneklerine dayanıyordu. Şer’i hukuk yani İslam hukuku ise kaynağını Kur’an hadislerinden alıyordu.Osmanlı
17 Ara 2016

Sümerler Kimdir-Nedir-Hakkında Bilgi

-Sümer siteleri “ensi” ya da “patesi” adı verilen rahip krallar tarafından yönetilmişlerdir. -Zengin ve uygarlık alanında ileri olan Sümer ülkesi sık sık istilaya uğramıştır. Bu nedenle ordu ve askerliğe çok önem vermişlerdir. Eli silah tutan her erkek
16 Ara 2016

Osmanlıda Ülke Yönetimi-Taşra teşkilatı Hakında Bilgi

İstanbul’un Yönetimi  Osmanlı imparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul’un özel yönetimi vardı. Güvenlik -> Yeniçeri ağasının denetimindedir. Adalet -> Taht kadısı bakmıştır. Belediye -> Şehir emini uğraşmıştır. 2} -Taşra Yönetimi  -Merkeze Bağlı Eyaletler -Bağlı Beylik ve Devletler -Özel Yönetimli
14 Ara 2016

Ege Adalarının Fethi-Kısaca-Hakkında Bilgi

Ege Adalarının Fethi: Venedik ve Cenevizden İmroz, Taşoz, Bozcaada, Semandirek, Eğriboz, Limni ve Midilli adaları alınmıştır. 2) Mora’nın Fethi (1460): Mora Rumlarının, despotların yönetiminden şikayet ederek, Fatih’ten yardım istemeleri üzerine fethedilmiştir. 3) Kırım’ın Fethi (1475) : Fatih
13 Ara 2016

Osmanlı Devletinin Balkanlardaki Fetihleri

1) Sırbistan’ın Fethi : I, Murat zamanında OsmanlI’nın üstünlüğünü kabul eden Sırbistan, Belgrat hariç Fatih tarafından fethedilmiştir. 2) Eflak (1462) ve Boğdan’ın (1476) Fethi: Vayvoda’nın vergi vermemesi üzerine Eflak ve Boğ-dan alınmıştır. 3) Bosna Hersek’in Fethi (1466)