implant

Monthly Archive:: Şubat 2017

28 Şub 2017

Pisikolojideki Yöntem ve Teknikler Nelerdir

1. Betimleyici Teknikler: a. Tarama Teknikleri: Belli bir konuda geniş alanda yapılan çalışmalardır. Önceden hazırlanan sorular geniş kitlelere yazılı olarak uygulanır. I. Test: Bilgi, beceri, yetenek gibi özelliklerin ölçülmesinde kullanılır. Örneğin; işe alınacakların iş için gerekli koşulları
27 Şub 2017

Psikolojinin Konusu Nedir-Kısaca

Psikoloji “davranış” dendiğinde organizmanın uyarıcılar karşısında gösterdiği tepkileri anlar. Bu davranışların özellikleri şunlardır: Davranışlara hem iç hem dış etkenler neden olur. Bu etkenlere uyancı denir. Davranış hem doğrudan gözlenebilen ya da ölçülebilen (konuşma, ağlama gibi) hem de
26 Şub 2017

Tarih Bilminin Çalışma Yöntemi

1 – Kaynak Arama: İncelenen konu hakkında bilgi veren kaynaklar araştırılıp bulunur 2-Verileri Tasni.Etme-(Sipıflandırma) Elde edilen kaynaklar ve veriler, belll bir sistem içinde sınıflandırılır. (Örnek: Yazılı – yazısız, Tûrkçe veya farklı dil-de bîrinci el veya İkinci el
25 Şub 2017

Tarihe Yardımcı Bilimler Nelerdir

İnsan bilimlerinden her biri, insanla ilgili bir konuyu inceler. Bütün bilim dalları, insan faaliyetlerini, bu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan eserleri ya da insanın yaşadığı doğanın sırlarını anlamaya çalıştığı için, birbirleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak ¡lişkiiçens’mdedir7TanhBilimi de
24 Şub 2017

Tarih Biliminin Özellikleri-Nedir-Kısaca

Eski-Devirleri Aydınlatması  Tarihin konusu geçmişte yaşanmış olaylar olduğu için tarih bilimi, fizik, kimya gibi bilimlerin kullandığı “deney ve gözlem” metodunu kullanamaz. Çünkü, geçmişte meydana gelmiş olayları laboratuvar ortamında değerlendirmek ve aynen tekrarlamak mümkün değildir. Olayların Yaşandığı Yeri
23 Şub 2017

Bütünleyici İlkeler-Kısaca

Milli Egemenlik Egemenlik (hakimiyet) devlet denilen siyasi gücün bir öğesidir. Yönetme, karar verebilme işlevidir. Egemenliğin kaynağı, bir devletin yönetim biçimini belirler. Bu yönüyle ulusal egemenlik, demokrasinin bir gereği olarak Cumhuriyetçilik ilkesini bütünler. Milli Bağımsızlık Bağımsızlık (özgürlük) bir
22 Şub 2017

Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılanlar

-Tarım alanında yapılan çalışmaların devlet tarafından desteklenmesi, -I. ve II. Beş Yıllık Kalkınma planlarının hazırlanması, -Yabancıların elindeki işletmelerin devlet tarafından satın alınarak millileştirilmesi, -Kamu İktisadi Teşekküllerinin (KİT) kurulmasıdır. Türkiye’de ekonomik kalkınmada Devletçilik îlkesi’nin uygulanmasının faydalarını şöyle sıralayabiliriz:
21 Şub 2017

Milliyetçilik İlkesi ile Bağdaşan Gelişmeler

İşgallere karşı koymak için kurulan bölgesel amaçlı cemiyetlerin, bulundukları bölgelerin Türklüğünü kanıtlamaya çalışması, -Misak-ı Milll’nin kabul edilmesi, -23 Nisan 1920’de açılan Büyük Millet Meclisi’ne “Türkiye” isminin verilmesi ve meclisteki milletvekillerinin tamamının Türk olması, -İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi,
20 Şub 2017

Irak Sınırı ve Musul Sorunu-Kısaca-Hakkında Bilgi

-I. Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalarda Musul, Fransa’ya bırakılmıştı. Musul’daki zengin petrol yataklarına sahip olmak isteyen İngiltere, Paris’te yapılan görüşmelerde Irak’ın kendilerinin mandaterliğinde olmasını kabul ettirmişti. -Türkiye Devleti ise, Musul’u Mlsak-ı Milli sınırlarında gördüğü için bu
19 Şub 2017

Türk Medeni Kanunu’nun Kabul Edilmesi-Hakkında Bilgi

-Yeni Türk Devleti’nde; toplumun gereksinimlerini karşılayacak bir hukuk sistemine ihtiyaç vardı. -Bu eksiklikleri giderebilmek için, önceden hazırlanmış medeni kanunlar incelenmiş ve İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanan Türk Medeni Kanunu kabul edilmiştir. 17 Şubat 1926’da kabul edilen
18 Şub 2017

Lozan Antlaşması Önemi

-Türk Devletî’nin bağımsızlığı diğer devletlerce tanınmış ve Osmanlı Devletî’nin sona erdiği uluslararası alanda da kabul edilmiştir. -Misak-ı Milli sınırları büyük oranda korunmuştur. -Kapitülasyonlar başta olmak üzere, Türk milletini sınırlayan birçok kısıtlama kaldırılmıştır. -Lozan Barışı günümüzde de geçerliliğini
16 Şub 2017

Cumhuriyetin İlan Edilmesinin Nedenleri

Saltanatın kaldırılmasından sonra devlet başkanlığı sorununun ortaya çıkması, -Yeni kurulan Türk Devleti’nde yönetim şeklinin kesin olarak belirlenmesi ihtiyacı, -Ulusal egemenlik ilkesinin gerçekleştirilmek istenmesi, -I. TBMM’nin benimsediği Meclis hükümeti sistemi yüzünden, yeni hükümetlerin kurulamaması ve hükümet bunalımlarının yaşanmasıdır.
15 Şub 2017

Saltanatın Kaldırılması Nedir-Özet

Mustafa Kemal, Lozan Konferansı öncesinde iyice belirginleşen Ankara – İstanbul ikiliğini, saltanatı kaldırmak için bir fırsat olarak değerlendirmiştir. Mustafa Kemal’e göre; -Siyasal alandaki ikiliğin sona erdirilmesi, -Türk tarafının Lozan’da sadece TBMM Hükümeti tarafından temsil edilebilmesi, -Ulus egemenliği
11 Şub 2017

Kütahya Eskişehir Savaşı-Özeti-Tarihi

Bazı milletvekillerinin itirazlarına rağmen Meclis Başkanı Mustafa Kemal; -ordunun daha fazla yıpranmaması, -ordunun yeniden toparlanması ve ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilmesini sağlamıştır. Başkomutanlık Yasası’nda “ordunun maddi ve manevi gücünü artırmak, yönetimi bir kat daha sağlamlaştırmak”
9 Şub 2017

Mudanya Ateşkes Antlaşması Özet-Bilgi

Doğu Trakya’yı, Boğazları ve İstanbul’u kaptırmak istemeyen İngiliz Hükümeti, -Dominyonlarına (sömürgelerine), -Fransa, İtalya ve Romanya’ya başvurarak, askeri destek ve yardım istemiştir. Uzun süren savaşlardan dolayı yıpranan ve tükenen dominyonların, Fransa ve İtalya’nın bu yardım teklifini reddetmesi, hatta
8 Şub 2017

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı

Sakarya Savaşı’ndan sonra Yunanlılar savunma hazırlıklarına, Türk ordusu ise taarruz hazırlıklarına başlamıştır. Ordunun taarruza hazırlanması için yapılan hazırlıklar şöyle sıralanabilir: -Doğu ve Güney Cephelerinin kapanmasıyla, bölgedeki . birlikler ve cephaneler Batı Cephesi’ne kaydırılmıştır. -İtilaf devletlerinin işgali altındaki
7 Şub 2017

Sakarya Savaşı-Özet-Hakkında bilgi

23 Ağustos 1921 tarihinde Yunanlılar, Sakarya Irmağı kıyısında mevzilenmiş olan Türk kuvvetleriyle karşı karşıya gelmiş ve Sakarya Irmağı’nı geçmeye başlamışlardır. Asıl çarpışmalar Sakarya’nın doğusunda oluşan 100 kilometrelik uzun bir cephe üzerinde başlamıştır. Sakarya Savaşı sırasında bir ara
5 Şub 2017

Tehcir Kanunu ve Ermeni Meselesi

I.Dünya Savaşı sırasında Ruslar, Doğu Cephesi’nde (Kafkas Cephesi) Türk kuvvetlerin i zor durumda bırakmak amacıyla Doğu Anadolu’daki Osmanlı Ermenilerini bağımsızlık vaadiyle kışkırtmışlardır. Osmanlı ordusu bir taraftan Ruslarla savaşırken, diğer yandan da Ermeni ayaklanmalarıyla uğraşmak zorunda kalmıştır. Hatta
4 Şub 2017

Kurtuluş Savaşı Nedir-Kısaca

Ağustos 1920 tarihinde imzalanan Sevr Antlaşması, Türk yurdunun savaşılmadan kurtarılma umudunu sona erdirmiştir. Mondros Ateşkesi’nin hükümlerini bile sindiremeyen Türk milletinin, Sevr Barışı gibi bir yok oluş fermanını kabul etmesi söz konusu olamazdı. Sevr Barışı’nı Saltanat Şurası’nda onaylayarak,
2 Şub 2017

Meclisin Açılmasının Amacı Nedir

  I. Misak-ı Milli’yi kabul eden Meclis-i Mebusan’ın itilaf devletlerince dağıtılarak çalışmaz hale getirilmesi II. İstanbul’un işgal edilmesi ve millet iradesinin yok sayılması III. Padişah Vahdettin’in 11 Nisan 1920’de resmen Meclis-i Mebusan’ı kapatması I. TBMM 23 Nisan