Aylar: Mart 2017

Kıyas Çeşitleri-Hakkında Bilgi

Basit Kıyaslar İki öncül ve bir sonuçtan oluşan kıyaslardır. Kesin kıyaslar: İki basit önermeli öncül ve bir sonuçtan oluşur. Sonuç öncüllerde anlamca vardır fakat şekilce yoktur. Bu kıyaslara kategorik kıyaslar da denir. Bütün müzikler dinlendiricidir. Caz da ... devamı

{ Yorum Ekle }

Önermeler Arası İlişkiler-Hakkında Bilgi

Önermeler arası ilişki deyince karşı olum karesine göre bir önermeden sonuç çıkarma ve döndürme (eşdeğerlik) anlaşılır. Karşı Olum Çıkarımları -Önermeler arası ilişkiden söz edebilmek için: -En az iki önerme olmalıdır. -Önermelerin özne ve yüklemleri ... devamı

{ Yorum Ekle }

Önerme Türleri-Hakkında Bilgi

Nitelik ve Niceliklerine Göre Önermeler Nicelik miktar, nitelik ise olumluluk ya da olumsuzluk bildirir. Niceliklerine ve niteliklerine göre önermeler tümel olumlu, tümel olumsuz, tikel olumlu, tekil olumsuz, tekil olumlu ve tekil olumsuz olmak üzere ayrılırlar. ^ Tümel olumlu ... devamı

{ Yorum Ekle }

Yapılarına Göre Önermeler

Basit Önermeler Tek bir yargı dile getiren önermelerdir. Bir özne bir yüklem ve bir önerme bağından oluşur. Bütün çiçekler güzeldir. Kadınlar güzel sözleri sever. ' Kimi insanlar zengin değildir. Bazen basit önermelerin öznesi ya da yüklemi (ya da her ikisi ... devamı

{ Yorum Ekle }

Bilgi Aktarmayı Aksatan Atkenler Nelerdir

Çoğu zaman insanların ne söylediklerini kullandıkları sözcüklerden değil de sözcüklerin birbiriyle olan İlişkisinden çıkarmaya ya da konuşulan konudan hareketle sezgisel olarak konuşulanları kavramaya çalışırız. Bu duruma dildeki bilgi aktarımını aksatan etkenler neden ... devamı

{ Yorum Ekle }

Psikolojinin Tarihsel Gelişimi-Kısaca

İnsanın zihinsel süreçleri (düşünme biçimleri) insana hep merak konusu .olmuştur.Düşünceleri, duyguları,anormal davranışları ve bu davranışları kontrol eden süreçler bilim İnsanlarında merak uyandırmıştır.Psikoloji, başlangıçta felsefenin içinde bir alandı. 1879'da ... devamı

{ Yorum Ekle }

Felsefenin Konuları Nelerdir

Felsefenin konuları oldukça çeşitlidir. Konuları içine birbirinden çok farklı araştırma alanları girer. Her bir konu alanı ‘felsefe dalı’ ya da 'felsefe disiplini’ adını alır. Felsefe araştırmaları bu felsefe dallarıyla yürütülen çalışmalardır. Başlıca felsefe ... devamı

{ Yorum Ekle }

Felsefe Nedir Tanımı-Kısaca-Anlamı

-Felsefe, varlığı, bilgiyi, değeri var olanı, her şeyi bütünüyle ele alıp temel ilkelerini, ilk maddelerini en ince ayrıntısına kadar irdeleyen, bunun sonucunda oluşan bilgileri araştıran, yorumlayan, eleştiren sistemli ve bütüncül uğraş alanına denir. -Felsefe, bilgiyi ve ... devamı

{ Yorum Ekle }

Mantık ve Dil Hakkında Bilgi

1. DİL, İFÂDE İLE YARGI Aritoteles eserlerinde dil ile gramer hakkında etraflı bir inceleme yapma amacını gütmemlştir. O, mantık ile bilimsel yöntem çerçevesinde, dil ile gramerden söz etmiştir. Mantığı gramerden ayıran, onun, kelimelerle değil yargının unsurları olarak ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ekonomik Sistemler Nelerdir

1. Kapitalist sistem: Kar etme isteğine dayalı, üretim araçlarının özel sektörün elinde olduğu, bireyselliğin esas olduğu sistemdir. Yetenekli, başarılı insanlar İle buluşlar oldukça önemlidir. 2. Sosyalist sistem: Konuya ağırlık veren, ekonomik hayatın devlet tarafından ... devamı

{ Yorum Ekle }

Toplumsal Kurumlar

Bir toplumda örgütlenmiş ihtiyaçlardan kaynaklanan, göreli bir sürekliliği ve bütünlüğü olan düşünceler, davranışlar, değerler normlar ve maddi öğeler toplamıdır. Başlıcaları: Aile, ekonomi, siyaset, din ve eğitimdir. Toplumsal Kurumların Özellikleri: 1. Zaman ... devamı

{ Yorum Ekle }

Kültür ve toplum nedir

Kültürün Tanımı Kültür sosyal hayat içerisinde tarih boyunca üretilen maddi ve manevi tüm unsurların toplamıdır. Doğayla İlişki sonucu ortaya çıkan üretim (yapılan ve yaratılan her şey) diğer insanlarla etkinlikte bulunma sonucu ortaya çıkan sosyal ilişkiler (yaşanılan ... devamı

{ Yorum Ekle }

Toplumsal Yapı Nedir-Kısaca

Sosyal yapı bir toplumdaki gruplar, kurumlan, örgütleri, ilişkileri ifade eden maddi ve manevi yönü bulunan bütünsel bir kavramdır. a. Maddi Yapı (Yatay yapı, alt yapı, fiziksel yapı): Köy kent nüfusu, yerleşim yerlerinin coğrafi özellikleri, nüfusun toprak üzerindeki ... devamı

{ Yorum Ekle }

Toplumsal Gelişme ve Değişme

Toplumsal Değişmenin Özellikleri -Toplumsal değişme toplumdaki genel yapı, kural, kurum ve ilişkilerin zaman içinde farklılışmasıdır. -Toplumsal değişme bütün toplumlar için zorunludur. -Değişmenin hızı toplumdan topluma farklılık gösterir. -Aynı toplumdaki ... devamı

{ Yorum Ekle }

Birey ve Toplum-Nedir-İlgili Yazı

Bireyin aileden başlayarak yaşadığı toplumun kültürel özelliklerini öğrenme, toplumun eylem ve düşünce biçimlerini kavrama sürecidir. Bu süreç insanı organik bir varlıktan sosyal bir varlık olmaya geçirir. Sosyalleşen birey toplumun değer ve normlarını öğrenir. Bu süreç ... devamı

{ Yorum Ekle }

Sosyal Olay-Olgu-Nedir

Bir toplumda aynı türden görülen değişmelerin ortak özelliğine ya da genellemesine sosyal olgu denir. Bir toplumda yeri ve zamanı belli tek tek oluşumlara sosyal olay denir. Örnek: İsrail'in Lübnan’a savaş açması olay “savaş" ise olgudur. Sosyal Olayın ... devamı

{ Yorum Ekle }

Sosyolojiye Giriş Konu Anlatımı

Sosyolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi önemli gelişme şunlardır: 1. 1789 Fransız ihtilali 2. Sanayi Devrimi Bu sosyal olayların toplumları etkilemesi sosyolojik araştırmaları hızlandırmıştır. Sosyolojinin Özellikleri 1. Bireysel sorunları değil, toplumu ... devamı

{ Yorum Ekle }

Stres Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Organizmanın biyolojik, psikolojik ve sosyal bir dengesi vardır. Bu dengenin bozulduğu, aşırılık ya da uyuşmazlığın olduğu, yeniden uyum sağlamak ihtiyacının doğduğu işarete stres denir. Sıkıntı, üzüntü, kaygı ve gerginlik süresi uzadığında ve kişi kendi üzerinde ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ruh Sağlığının Temelleri Konu Anlatımı

Kişilik Bir insanı diğer insanlardan ayıran özellikler toplamıdır. 1,Biricik olma 2- Ayırt edici olma 3- Sürekli ve tutarlı olma 4-Yapılanmış olma a. Mizaç (huy): Doğuştan getirilen fizyolojik ve duygusal özelliklerin davranışlara yansımasıyla sürekli hale ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ruh Sağlığı ve Davranış Bozuklukları

Ruh sağlığı insanın duyuş, düşünüş ve davranışlarının oluşturduğu bütünlüktür. Bireyin ruhen sağlıklı olması normal dışı davranışlarının ya da davranış bozukluklarının olmaması demektir. Sağlıklı bir bireyden genel olarak beklenen davranışlar ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...