Aylar: Nisan 2017

Nazım Hikmet Ran-Kimdir-Hayatı

Moskova' da kaldığı sürece Mayakovskî, Klebnikov, Lermantov gibi Rus şairlerini tanıyarak kendisine yeni bir şiir çizgisi bulan Nazım Hikmet, Rusya'dan Türkiye'ye döndükten sonra yayımladığı ilk kitabı 835 Satır'la (1930) çağdaşlarından çok farklı bîr şiiri ... devamı

{ Yorum Ekle }

İlhan Berk Hayatı-Kimdir-Kısaca

Bu hareketin içerisinde yer alan ve İkinci Yeni'nin ilkelerine en sadık kalan şairdir. Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin kısa boylu fakat uzun ömürlü bu güçlü şairi, şiir çalışmalarına Manisa'da başlar. İlk şiir kitabı "Güneşi Yakanların Selamf'nda Ahmet Haşim, Necip ... devamı

{ Yorum Ekle }

BİLİMSEL YAZILARDA BÖLÜMLER

-Yazarlar ve adresler -Teşekkür iletme -Kaynaklara atıf yapma -Etkin tablo tasarımı -Etkin gösterimler -Bilimsel makalenin yazımında yazım araçlarının kullanımı -Yazılı metnin sunumu -Değerlendirme işlemi (Editörlerle iletişim) -Yayımlama süreci ... devamı

{ Yorum Ekle }

Anı Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Özgürce seçilen bir konuda gelişen, düşünsel boyutlar İçeren konuşma havası içinde biçimlenen, genellikle orta uzunlukta bir düz yazı türüdür. Denemede yazar, özgürce seçer konusunu. Yani, her şey denemenin konusu olabilir. Ancak daha çok tercih edilen konu, her devrin, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Düz Yazı Türleri-Nedir-Hakkında Bilgi

İnsanoğlu, düşüncesini oluşturmada, yaymada ve iletmede yazının buluşuna değin geçen binlerce yıl içinde hep şiire başvurmuştur. Yani, bugün düz yazının üstlendiği tüm işlevleri, geçmişte, şiir üstlenmiştir. Düz yazının oluşmasıyla birlikte insanoğlunun düşünce ... devamı

{ Yorum Ekle }

Cumhuriyet Dönemi Sosyal ve Siyasi Gelişmeler

Birinci Dünya Savaşı'nda birçok cephede savaşan OsmanlI Devleti maddi ve manevi varlığını hemen hemen tüketir. Savaşın sonunda yenik sayılarak 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'ni imzalamaya zorlanır. Bu mütarekeyle birlikte ülke topraklan hızla işgale uğrar. Ordu ... devamı

{ Yorum Ekle }

Çağdaş Tiyatro-Nedir-Kısaca-Hakkında bilgi

"Tiyotronun gelişimi" bölümünde kısaca değinildiği gibi bugün tiyatroda, örneğin tragedyada olduğu gibi, belli bir düzen, belli kurallar ve ilkeler yoktur. Bunun önemli bir uzantısı olarak, günümüz tiyatrosunda belli çeşitler de yoktur. Bilim ve teknik alanında görülen ... devamı

{ Yorum Ekle }

Geleneksel Türk tiyatrosu Hakkında bilgi

Türk edebiyatında yazılı tiyatro eserleri Tanzimat'tan sonra görülür. Ancak Türk tiyatrosunun sözlü geleneği zengindir ve çok eskilere kadar uzanır. Bu durumda Türk tiyatrosu iki bölüm halinde incelenebilir: • Sözlü tiyatro ürünleri • Yazılı tiyatro ... devamı

{ Yorum Ekle }

Komedya Nedir-Ne Demek-Anlamı

İnsana ya da topluma özgü bir özelliği, bir olayı, bir davranışı bir tutum, bir durumu ele alıp işleyen, gülünçleştirerek yeren bir oyun türüdür. Komedya da tragedya gibi Eski Yunanlıların Dyonisos dedikleri üzüm, şarap, bereket tanrısı için düzenlenen törenlerden ... devamı

{ Yorum Ekle }

Tragedya Nedir Kısaca-Ne Demek

Tragedya Yunanca "Tragos=keçi" ile "ode=ezgi" sözcüklerinden gelir; "keçi ezgisi" anlamındadır; Tragedya insanda korku ve acıma duyguları uyandırarak insanı tutkularından arındırmayı amaçlar. Tragedya özellikleri 1. Konularını büyük ölçüde mitoloji ve tarihten ... devamı

{ Yorum Ekle }

Faruk Nafiz Çamlıbel Hayatı-Kısaca

Beş Hececiler içerisinde milli kaynaklara yöneliş ve şiirin ilkelerine uyum bakımından en başarılı olanıdır. 1920 yılına kadar çeşitli heyecanlar içerisinde daha çok aşk temini şiirine ana eksen olarak seçen Faruk Nafiz Çamlıbel, mütareke yıllarının getirdiği "bozgun ... devamı

{ Yorum Ekle }

Dünya Edebiyatında Romanın Tarihsel Gelişimi

Romanın gelişimi, kentsoylu sınıfın zaferine, toplum düzeni içinde bireylerin hak ve özgürlük sahibi oluşuna, eski kast sisteminin yıkılışına, laik düşüncenin yerleşmesine, demokratik rejimlerin ortaya çıkmasına sıkı sıkıya bağlıdır.Roman sanatının ilk başarılı ... devamı

{ Yorum Ekle }

Samim Kocagöz Kimdir-Hayatı

İlk öykü denemelerini üniversite yıllarında yapmaya başlayan yazar, kısa zamanda kişiliğini buldu. Rahat, sağlam ve duru bir anlatımla, güçlü bir tekniğe dayalı öyküler kaleme aldı. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarını etkileyen Söke ve civarının doğası ve insanları, bu ... devamı

{ Yorum Ekle }

Kemal Tahir Kimdir-Hayatı-Kısaca

İlkin yazdığı öyküler ve Anadolu insanlarının töre ve inançlarını sergileyen toplumsal - gerçekçi romanlarıyla ilgi çeken sanatçı, daha sonraki yıllarda yayımlanan, araştırmalarını ve görüşlerini kattığı, özellikle tarihsel - siyasal içerikli romanlarıyla ... devamı

{ Yorum Ekle }

Sadri Ertem Kimdir-Hayatı-Kısaca

Cumhuriyet - Kuruluş Dönemi'nde yer alarak, bakışlarını dışa dönük, köy - kent çevrelerindeki yaşayışlara gezdiren sanatçı, yapıtlarını "toplumsal gerçekçi" bir güdümle yazmıştır. Yazınsal ve estetik bir anlatıma tam olarak ulaşamamış olmasına karşın, Sadri ... devamı

{ Yorum Ekle }

Sabahattin Ali-Kimdir-Hayatı

Toplumsal-gerçekçi edebiyatımızın öncülerindendir. O, öykü ve romanlarına aldığı kişilerle bunları çevreleyen dışa dönük olaylarda gözlemlerini ya da kendi yaşamından kesitleri yansıtır. Toplumda, özellikle Anadolu halkının yaşamında görülen sorunları gerçekçi bir ... devamı

{ Yorum Ekle }

Atilla İlhan Hayatı-Kimdir-Kısaca

Adını 1946 CHP şiir yarışmasında ikinci olan "Cebbaroğlu Mehemmed" şiiriyle duyuran Attila ¡Ihan, kendisinin ve kimi eleştirmenlerin belirttiği gibi, şiir ve romanlarında toplumsal bireysel tema ve duyarlıkları birleştirme çabasına girmiş; bunun yanında estetik öğelere değer ... devamı

{ Yorum Ekle }

Bilişsel Yaklaşım Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Bilme ve biliş (cognition) olguları insanın hep ilgili sini çekmiş, bu sayede değişik yaklaşımların konusu S olmuştur. Bilgi edinme ve bilinçli duruma gelme sürecinin öğrenme ve davranış üzerindeki etkileri psikolojinin konusunu oluşturur: Çağdaş biliş anlayışında, iki * ... devamı

{ Yorum Ekle }

Unutmak Nedir-Ne Demek-Anlamı

Bellekteki bilgilerin yeniden canlandırılamamasına unutma adı verilir. Unutmanın nedenleri üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırma sonuçları unutma kuramları olarak bilinir. Unutma Kuramları Kullanmama (Tekrar Etmeme) Yüzünden Silinme Uyarıcılar ... devamı

{ Yorum Ekle }

Matematik ve Mantık

Mantık, matematik gibi düşünsel (formel) alana ilişkin bir çalışmadır. Düşünsel alanın objeleri yalnızca düşüncede vardır. Algıda “sonsuz”, “milyon" diye bir kavram yoktur. Matematiğin ve mantığın temel yöntemi tümdengelimdir. Tümdengelimsel bir çalışma hem ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...