implant

Monthly Archive:: Ağustos 2017

31 Ağu 2017

İlk Türk İslam Devletlerinin Özellikleri

-Çoğu Orta Asya’nın dışında kurulmuştur. -Orta Asya ile ilişkisi en çok olan Karahanlılardır. -Egemenlik anlayışında önemli bir değişim görülmez. -Karahanlılar dışındakilerin nüfus tabanlarının çoğu yabancı topluluklardır. -Sünni İslam anlayışını benimsedikleri için Abbasi Halifesinin dinsel otoritesi altına girmişlerdir.
30 Ağu 2017

Türk İslam Devletlerinde Ekonomi

Genel Özellikleri Türk-İslam devletlerinde ekonomi, tarım, hayvancılık, zanaat ve ticarete dayanır. Büyük Selçuklulara ait Horasan bölgesi tarım üretim merkezidir. İpekyolu gelirleri devletler arasındaki çatışmaların en önemli nedenidir. Gazneliler gelirinin önemli bir kısmını Hind yarımadasına yaptığı akınlardan elde
29 Ağu 2017

İlk Türk İslam Devletlerinde Devlet Yönetimi

İlk Türk devletlerinde egemenlik anlayışı Türk İslam döneminde de devam etmiştir. Yani ülke hükümdarlığın ortak malı sayılır. Karahanlılar döneminde devletin başına Hakan unvanlı bir hükümdar olurdu. Ülke doğu ve batı olarak olmak üzere idare edilirdi. Hükümdar sarayına
28 Ağu 2017

Türk İslam Devletlerinde Hukuk Kısaca-Özet

Türk İslam devletlerinde esas olarak İki hukuki sistem uygulanmıştır. Devletin resmi dininin İslam olmasından dolayı şeri hukuk uygulanırken, devlet idaresinde örfi hukuk uygulanmıştır. Ayrıca ülkede yaşayan gayri müslimler kendi özel adetlerine göre yaşamışlardır. Buna cemaat hukuku denilmiştir.
28 Ağu 2017

Türklerin İslâmî Kabulü-Kısaca-Özet

Göktürklerin yıkılmasından sonra geleneksel yurtlarını terk eden bazı Türk boyları. Seyhun-Ceyhun bölgesinde (Maveraünnehir) Müslüman Araplarla karşılaşırlar. Daha önce Kafkaslarda Hazarlarla karşılaşan Müslümanlar uzun yıpratıcı savaşlara rağmen bölgeye tam olarak hakim olamazlar. Bölge İslam’ın kuzey sınırı olarak kalacaktır.
27 Ağu 2017

İlk Türk islam Devletlerinde Toprak Yönetimi

26 Ağu 2017

Orta Asya ve Türk Devletlerinde Edebiyat

Uygurlara kadar daha çok sözlü edebiyat gelişmiştir. –Sözlü Edebiyat Ürünleri şunlardır; Savlar: Ata sözleridir. ‘Tok köpekten iyi av beklenmez.” Sagu: Ölen kişiler için yakılan ağıtlardır. Koşuk: Kopuz denilen müzik aleti eşliğinde söylenen şiirlerdir. Destan: İslam öncesi Türk
24 Ağu 2017

Orta Asya Türk Devletlerinde Ekonomik Hayat

Eski Türk devlet ve topluluklarının iktisadi hayatı büyük ölçüde hayvancılığa dayanıyordu. At, koyun, sığır gibi hayvanlar hem beslenmelerini sağlamış hem de ticari mal olmuşlardır. Yağmalarda önemli bir gelir kaynağıydı. İktisadi hayat en çok Uygurlarda gelişmiştir. Bunların döneminde
21 Ağu 2017

İlk Türk Devletlerinde Hukuki Yapı

Hukuk: Toplumsal yaşamda kişilerin birbirleriyle, toplum ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen, uyulması devlet gücüyle desteklenmiş kurallar bütünüdür.
20 Ağu 2017

İlk Türk Devletlerinde Devlet Anlayışı

Orta Asya’da boylar bağımsızlıklarını geniş ölçüde korumakla birlikte, yağma akınlarında başarılı olmak ya da güvenli bir göç için biraya gelirlerdi. Sağlanan bu birlik geçici veya sürekli olabilirdi. Bu birliğe Budun denilirdi. Eğer budun güçlü bir liderlik etrafında
19 Ağu 2017

İlk Türk Devletlerinde Toplum Yapısı

Türk toplumunun temelini aile oluşturmuştur. Aileye Oğuş denilmiştir. Orta Asya Türk ailesi çekirdek aile tîpin-dedir yani anne baba ve evlenmeyen çocuklardan meydana gelir. Bu durumun temel özelliği yarı göçebe yaşamdır. Aile yurt denilen çadırlarda yaşamak zorundadır. Aileler
18 Ağu 2017

Orta asya’dan Yapılan Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları

Göçlerin yönü: Orta Asya ile sınırlı olanların dışında Orta Asya’nın terk edilmesi ile sonuçlanan büyük göçler meydana gelmiştir. Çin, Hindistan, Sibirya, Avrupa, Ön Asya başlıca göç yönleridir. Göçlerin Nedenleri; -Otlak-sulak alanların yetersiz kalması -İklim değişiklikleri (kuraklık) -İç
17 Ağu 2017

Ülkemizde Turizm Hakkında Bilgi

Turizm: İnsanların asıl ikametgahı dışındaki başka bir yere eğlence, kültür, dinlenme, spor, sağlık, öğrenim, toplantı ve akraba ziyareti gibi amaçlarla yaptığı seyahatlerin bütünüdür. Ülke sınırları içerisinde insanların turizm faaliyetlerine katılmasına iç turizm, bir ülkeden başka bir ülkeye
16 Ağu 2017

Doğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri

Doğu Anadolu Bölgesi 168.000 km2’lik yüzölçümü ile en büyük coğrafi bölgemizdir. Doğu Anadolu Bölgesinin Yer Şekilleri Bütünüyle yüksek bir bölge olan Doğu Anadolu, Türkiye’nin en engebeli coğrafi bölgesi olup ortalama yükseltisi 1800 m civarındadır. Bölgenin yer şekillerini
14 Ağu 2017

İç Anadolu Bölgesinin Özellikleri

İç Anadolu Bölgesinin Yer Şekilleri İç Anadolu Bölgesi, güneyinde Toros Dağları, kuzeyinde Kuzey Anadolu Dağları, doğu ve batısında yüksek platolarla çevrili bir çanak durumundadır. Bölgede yer şekillerinin büyük bir bölümünü ortalama 1000 m yükseklikteki platolar oluşturur. Bu
13 Ağu 2017

Karadeniz Bölgesinin Özellikleri

Yer Şekilleri Doğu-batı yönünde denize paralel birkaç sıra halinde uzanan Kuzey Anadolu dağ sistemi bölge yer şekillerinin ana yapısını oluşturur. Bu dağlar III. Jeolojik zamanda Alp orojenezl ile tortul tabakaların sıkışması sonucu oluşan kıvrım dağlarıdır. Kuzey Anadolu
13 Ağu 2017

Akdeniz Bölgesinin Özellikleri

Akdeniz kıyıları boyunca bir şerit biçiminde uzanır. 118.000 km’lik alanıyla Türkiye’nin dördüncü buyuk bölgesidir. Akdeniz Bölgesinin Yer şekilleri Akdeniz Bölgesi topraklarının çok büyük bir kısmı Toros Dağlar, ile kaplıdır. Dar bir kıy, de vükselen bu dağların hepsine
12 Ağu 2017

Güney Doğu Anadolu Bölgesinin Özellikleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 66.000 km2 alanı ile Türkiye’nin eri küçük coğrafi bölgesidir.Güneydoğu Anadolu Bölgesi 66.000 km2 alanı ile Türkiye’nin eri küçük coğrafi bölgesidir.Güneydoğu Anadolu Bölgesi 66.000 km2 alanı ile Türkiye’nin eri küçük coğrafi bölgesidir. Güney Doğu Anadolu
12 Ağu 2017

Ege Bölgesinin Özellikleri

Ege Denizi kıyıları boyunca, Biga Yarımadası’nın güneyinden başlayarak, Marmaris’e kadar uzanır. Doğuda Emir Dağı’ndan İç Anadolu Bölgesi’ne sokulan bir üçgen biçimindedir. Bölge 79.000 km2’lik alanı ile Güneydoğu Anadolu ve Marmara’dan sonra üçüncü küçük bölgemizdir. Ege Bölgesinin Yer
11 Ağu 2017

Marmara Bölgesinin Özellikleri Kısaca

Bölge adını kendi toprakları içinde bulunan Marmara Denizi’nden alır. 67.300 km2‘lik alanı ile Güneydoğu Ana­dolu Bölgesi’nden sonra en küçük bölgedir. Marmara Bölgesinin Yer Şekilleri Marmara Bölgesi yer şekilleri sade ve ortalama yükseltisi en az olan bölgedir. Bölgede