Monthly Archive:: Eylül 2017

17 Eyl 2017

Montrö Boğazlar Sözleşmesi Özet-Konu Anlatım

Dünyada meydana gelen gelişmeler Lozan Boğazlar Sözleşmesinin yeniden-gündeme gelmesine neden olmuştur. Bu gelişmeler şunlardır; – Japonya’nın Mançurya’ya saldırması – İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi – Almanya’nın Versay Antlaşmasını tanımayacağını açıklamasıdır. Japonya milletler cemiyetinin üyesi ve Boğazladın garantör devletlerinden
16 Eyl 2017

Atatürkçülük Nedir-Kısaca

Atatürkçülük Türk milleti’nin bugün ve gelecekte tam bağımsız olmasını, – Huzur ve güven içinde yaşamasını, – Devletin ulus egemenliği ilkesine dayandırılmasını, – Türk kültürünün akıl ve bilim öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyine çıkarılmasını amaç edinen, – Temelleri Atatürk
15 Eyl 2017

Mondros Ateşkes Antlaşması Maddeleri ve Önemi

Samsun ve çevresindeki Pontusçu Rumlar Türk köylerine baskınlar düzenliyor, Türklerl katlediyor buna karşılık İngllizlere ise “Türklerin Rumlara katliamlar düzenlediği” yolunda propaganda yapıyorlardı. İngiliz temsilcisi bir uyarı İle Osmanlı yönetiminden; – Karadeniz bölgesinde asayişi sağlaması, Türklerden toplanacak silahları
14 Eyl 2017

Milli Mücadele Dönemi Hakkında-Kısaca-Özet-bilgi

Milli Mücadelenin hazırlık döneminin odağında Mustafa Kemal Paşanın ulusal birliği sağlama ve ulusal programı oluşturma çabaları yer almıştır. Bu dönemde kongreler yoluyla örgütlenmeye çalışılmıştır. Ulusal birlik büyük ölçüde Sivas Kongresl’nde sağlanmıştır. İstanbul Hükümeti tarafından resmen tanınma sorunu
13 Eyl 2017

1. Meşrutiyet Kısaca-İlanı

Genç Osmanlılar (Jön Türkler): Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan ve siyasal özgürlükleri savunan ilk hare­kettir. Daha çok gazeteci ve batı anlayışıyla yetişen bürokratlardan oluşmuştur. Önce İstanbul’da “Meslek” adı altında bir araya gelen grup, zaman zaman yurt dışında da
12 Eyl 2017

Islahat Fermanı Hakkında Bilgi

Islahat Fermanı’nın Ortaya Çıktığı Siyasi Ortamın Özellikleri: 1853 te Kırım Savaşı başlar. Bu savaşta İngiltere, Fransa, Avusturya Rusya’ya karşı OsmanlI Devleti’nin ya­nında savaşa girerler. Islahat yapılması uluslarara­sı bir antlaşmanın hükmü haline , geldiğine göre, ıslahat programı birçok
11 Eyl 2017

İkinci Abdülhamit Dönemi Islahatları

Islahat Yapılan Alanlar Hukuk Meşrutiyet ilan edilir. Parlementolu sisteme geçilir. Kanun-i Esasi yürürlüğe girer. (Türk tarihinin ilk anayasası) Ekonomi Duyun-u Umumiye idaresi kurulur. (Islahat değildir) OsmanlI mâliyesine el koyan uluslar arası örgüttür, Eğitim Okulların sayısı artırılır. Hukuk
10 Eyl 2017

Islahat Nedir -Kısaca-Hakkında Bilgi

Islahat: Osmanlı imparatorluğunda  bir çok çeşitli alanlarda yeniden yapılanma, bozulan çalışamaz olan kurumlan çağdaş ihtiyaçlara göre eski haline getirme, yenileme faaliyet ve düşüncelerini ifade eden bir kelimedir Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemindeki esas yapısı eski Türk devlet anlayışı
9 Eyl 2017

Osmanlı Ekonomisinin Çöküş Nedenleri

Osmanlı ekonomisi iç ve dış etkiler sonucunda gerilemeye başlamıştır. İç etkenlerin en önemli olanları tımar sisteminin bozulması, ulufelerin yüksek olması ve çeşitli yolsuzluklar olarak sıralanabilir. Dış etkenler daha da belirgindir. Osmanlı ekonomisi; kapitülasyonlar, coğrafi keşifler ve sanayi
8 Eyl 2017

Anadolu Selçuklu Dönemi Sanatı

Anadolu Türk sanatı Orta Asya, İslam ve Anadolu coğrafyasının izlerini taşır. En çok mimari alanda gelişme göstermişlerdir. Bunda İslam’ın etkisi vardır. Anadolu Selçuklu sanatında süsleme özel bir yer tutmuştur. En çok MİMARİ gelişmiştir. Kervansaraylar en devasa yapılardır.
8 Eyl 2017

Osmanlı Devletinde Ekonomi

Osmanlı devletinin iktisat anlayışı devlet ve toplum anlayışıyla yakından ilgilidir. Devletin ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilirken aynı zamanda halkın huzur ve adalet içinde sürekli üretim yapması öngörülmüştür. Osmanlı Devleti, temel malların yeterli miktarda olmasına dikkat etmiştir. Bu nedenle
6 Eyl 2017

Tımar Sistemi Hakkında Bilgi

Tımar yıllık geliri3 bin-20 bin akçe arasında değişen topraklar Tımarlı sipahi İmam, Hafız gibi kişilere verilir. Tımar Sisteminin Yararları Nelerdir – Nakit para harcamadan maaşların karşılanması, – Nakit para harcamadan maaşların karşılanması, – Gerekil insan gücünün çalıştırılması,
5 Eyl 2017

Osmanlı Ordu Teşkilatı Hakkında Bilgi

Osman Gazi döneminde profesyonel ordular yoktu. Osman Gazi ve arkadaşları savaş sırasında birlikte olurlar­dı. Savaştan sonra herkes işine bakardı. Ama beylik kısa sürede büyüyünce devamlı askere ihtiyaç duyuldu. İlk ordular Orhan Bey döneminde kurulan; Müsellem ve Yaya
4 Eyl 2017

Osmanlı Toplum Yapısı Hakkında Bilgi

Osmanlı devleti çok milletli ve çok dinli bir yapıya sahip büyük bir imparatorluktur. İmparatorluğun temel unsuru devletin kurucusu olan Türklerdir. İmparatorluk, toplumu Türk İslam geleneğine göre düzenlemiştir. Düzenlemenin temelinde dairei adalet (adalet dairesi) ilkesi yer almıştır. Bu
3 Eyl 2017

Büyük Selçuklu Devletinin Ekonomik Yapısı

SANAYİ • Dokumacılık • Çinicilik • Silah yapımcılığı • Madencilik ileri sanayi kollarıdır. • Ankara’nın Sof kumaşları bütün Avrupa da aranan en önemli üründür. TİCARET • Devlet politikasıdır • Denilebilir ki Sultanlar attıkları her adımda ticareti geliştirme
2 Eyl 2017

Anadolu’nun Türkler Tarafından Fethi

Anadolu’ya ilk Türk atanlarının M. Ö. 4. yy. da Hunlar tarafından yapıldığı bilinmektedir. VI. yy. da ise Sibir Türkleri Anadolu’nun ortalarına kadar akınlar yapmışlardır. Abbasiler döneminde bir çok Türk komutan Anadolu’da Bizans’a karşı mücadele etmiştir. Bu atanların
1 Eyl 2017

Türk İslam Devletlerinde Edebiyat ve Önemli Kişiler

Yusuf Has Hacib 1018-1069 Kutadgu Bilig -Mutlu kılıcı bilgi demektir. – Uygur alfabesiyle Türkçe yazılmıştır. – Türk-İslami dönemin ilk edebi ürünüdür. – Devlet anlayışını yansıtır. – Hükümdara öğütleri içerir. – Türkçe ilk siyasetnamedir. Kaşgarlı Mahmut xı. yy