implant

Monthly Archive:: Kasım 2017

29 Kas 2017

Sanat Felsefesi-Nedir-Konu Anlatımı

Estetiğin konusu Estetik ilk kez Alman düşünürü Baumgarten tarafından bağımsız bir disiplin haline getirilmiştir. Baumgarten estetiği “duyusal bilginin bilimi” diye tanımlamıştır. Burada, duyusal alana ilişkin bütün bilgiyi değil, güzelliğin bilgisini ortaya koymaya çalışır. Estetik, “güzel”in ne olduğunu
27 Kas 2017

Metafizik Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Metafizik (fizik ötesi) ve Ontoloji (varlık bilimi), anlamları farklı olmakla beraber, alanları aynı sayılan kavramlardır.Metafizik, ilk sebeplerin ve nesnelerin ilkelerinin bilgisidir. Başlıca problemleri, Tanrının varlığı ve maiyeti, evrenin yapısı, öz, cevher, ruh gibi konulardır. Ontoloji ise, İlk
26 Kas 2017

Ontoloji Açısından Varlık nedir

Varlığın var olup olmadığı, ontolojinin temel problemlerinden biridir. Varlığın var olduğunu reddeden görüşe nihilizm (hiççilik), varlığın var olduğunu kabul eden görüşe de realizm (gerçekçilik) denir. a. Nihilizm: Geniş anlamda hiçbir değer ve kural tanımayan görüşleri, hiçbir otoriteye
25 Kas 2017

Varlık Felsefesi-Nedir-Kısaca-Konu Anlatımı

Gündelik hayatta algılarımızla kavradığımız nesnelerin var olduğunu önceden kabul ederiz. Bütün nesneler birbirinden ayrı olarak vardırlar. Ama onların ortak bir yanı vardır: Bu ortak yan, onların var olmalarıdır. Bu varlıkların bir başka ortak yanı da insan bilincinden
22 Kas 2017

Felsefi Bilgi-Nedir-Kısaca

Felsefe bilgisi; varlık, doğa, insan ve değer alanının özünü, yapısını, niteliğini bir bütün olarak kuramsal araştırmalarla, düşünerek kavramaya yönelik bir bilgidir. Felsefenin soruları “Nedir?” türünden sorulardır. “Felsefe nedir?” sorusunun yanıtı da bir “Felsefe”dir. Bunun için filozofların felsefe
22 Kas 2017

Bilgi Felsefesi Nedir-Özet-Konu Anlatımı

Bilgi felsefesi; bilginin oluşumu, yapısı, kaynakları, ölçütleri, sınırları ve değeri ile ilgili problemleri konu edinir. İnsanın sahip olduğu “akıl”, “sezgi” gibi yetilerin insan zihninde olup olmadığı, görünüşlerin ötesindeki varlıkları bilmemizin mümkün olup olmadığı gibi problemler de bilgi
21 Kas 2017

Ahlak Felsefesi Nedir-Özet-Konu Anlatımı

1-Felsefi Açıdan Ahlak Ahlak, insanların toplum içindeki davranışları ve bir-birleriyle olan ilişkilerini düzenlemek amacıyla başvurulan kurallar sistemidir. Ahlak felsefesi (etik) ise, insanın eylemlerini özel bir problem alanı olarak ele alır. Bu alanı yöneten ilkeleri inceler. Ahlaklılığın ne
19 Kas 2017

Gündelik Bilgi Nedir-Kısaca

Duyu organları vasıtası ile yöntemsiz olarak elde edilen ve aralarında zaruri bağıntılar bulunmayan bilgilerdir. Örneğin; havanın bulutlu olmasıyla yağmur arasındaki ilişki gibi basit gözlemlerle elde edilen bilgilerdir.Tüm insanların kişiler, nesneler ve olaylarla ilgili bu türden bilgileri vardır.
18 Kas 2017

Bilgi Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Bilgi; suje ve obje arasındaki ilişki sonucunda ortaya çıkan üründür.İnsan, duyu organları aracılığı ile evreni algılar. Burada algılayan “ben” ile algılanan “nesne” vardır. İnsan, düşünür ve soyutlama yaparak kavramlara ulaşır, kavramlar arasında bağıntılar kurarak yargılarda bulunur, çıkarımlar
14 Kas 2017

Felsefe ve Bilim Arasındaki Farklar

a) Bilimin kavram ve soyutlamaları felsefeninkine göre daha az geneldir ve özel alanları ele alır. b) Felsefenin hem olguları hem de değerleri ele almasına karşılık bilim ancak olgularla veya ancak bir olgu olarak değerlerle ilgilenir. c) Bilimin
12 Kas 2017

Felsefenin Alanı-Özet-Kısaca

Felsefenin Alanı ve Konu Alt Dalları M.Ö 6. yüzyılda Antik Yunanistan’da bir şehir devleti olan İonya’da felsefe serüveni Thales’le başlar. Bunun nedeni: Thales’in salt akla dayanarak ve doğal nedenlerle doğa olaylarını, hayatı açıklayan çabalarının ilk örnekleri göstermesidir.
11 Kas 2017

Felsefenin Sanatla İlişkisi

Felsefe gibi sanat da insana özgü bir etkinliktir. Sanat da varlığı, dünyayı anlama ve yorumlama etkinliğidir. Her sanat eserinde belli bir varlık yorumu dile getirilir. Felsefe ile sanat arasındaki benzerlikler şunlardır: -Hem felsefe hem de sanat alanında
10 Kas 2017

Felsefe ve Din Arasındaki Farklar Maddeler Halinde

Felsefe ile din arasındaki farklılıklar • Felsefe  dinin, sorulara yaklaşımı farklıdır. Felsefe; soruları akla, mantığa dayanarak çözmek ister. Verilmiş yanıtları araştırı, eleştirir ve böylece yanıtlardan en uygun olanlar seçilmektedir. Bilimler yeni doğrular elde edince, yanıtlarını bu verilere
9 Kas 2017

Felsefe Nedir-Kısaca-Tanımı

Felsefe nedir, kaynağını eski Yunancada “bilgelik sevgisi” anlamını içeren philosophia (philia, sevmek; sophia, bilgelik) teriminden almaktadır. Bilgelik sevgisi anlamında kullanılan felsefe, sınırlı bir varlık alanının bilgisini değil, bütün varlık alanlarını içine alan varlığın, yani genel olarak varlığın
6 Kas 2017

İzoterm Haritaları-Konu Anlatımı

Aynı sıcaklığa sahip olan noktaların birleştirilmesiyle oluşturulan eğrilere izoterm (eş sıcaklık) eğrileri denir. Sıcaklığın yeryüzüne dağılışını göstermek, izoterm haritaları ile mümkündür. İzoterm haritaları, gerçek ve indirgenmiş olarak ikiye ayrılmakla beraber yaygın olarak kullanılan indirgenmiş izoterm haritalarıdır. Gerçek
4 Kas 2017

Atmosferin Nedir-Katmanları-Kısaca-Özellikleri

Atmosfer: Yerküre’yi çepeçevre saran, hayatın gelişmesini ve sürmesini sağlayan gaz kütlesidir. Atmosferin etkileri: -Güneş ışınlarını süzer, zararlı ışınların büyük kısmının yeryüzüne ulaşmasını önler. -Dünya’nın fazla ısınmasını ve fazla soğumasını engeller. -Güneş ışınlarının bir kısmını dağıtarak, gökyüzünün aydınlık
2 Kas 2017

Basınç Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Hava küredeki gazların ağırlığının oluşturduğu etki basınç olarak algılanır.Atmosfer basıncı, barometre İle ölçülür. Normal basınç 1 cm çaplı bir borudaki civanın 760 mm’lik yüksekliğidir. Bu civa sütununun ağırlığı olan 1033 g-kuv basınç birimi olarak kullanılmış, buna 1
1 Kas 2017

Göç Nedir-Kısaca

Bir insanın yaşadığı yerden çeşitli nedenlerle ve sebeblerle ayrılarak başka bir yere geçici veya kalıcı olmak süreyle gitmelerine göç adı verilir. Göç Çeşitleri Göçler iç göçler ve dış göçler olmak üzere iki gruba ayrılır. -İç Göçler Bir
1 Kas 2017

Din Felsefesi Konu Anlatımı

Din Felsefesinin Konusu Din felsefesi, din üzerine felsefi olarak düşünmelinin temel kavramlarını ve savlarını soruşturmaktır. Din felsefesinin konusu belirli bir din değil, din olgusunun kendisidir. Din felsefesi, genel olarak dini, yani insandaki din duygusunun ne olduğunu inceler.