Yazar: belerefon

Tugrul Bey Hayatı-Kimdir-Kısaca

Arslan Bey'in ölümünün ardından Selçukluların başına kardeş olan Tuğrul ve Çağrı beyler geçmiştir. Selçuklular bu dönemde bir yandan Gazneliler, diğer yandan da Karahanlılarla mücadele etmişlerdir. Çağrı Bey komutasında Anadolu'ya yönelik keşif amaçlı seferler ... devamı

{ Yorum Ekle }

Büyük Delçuklu Devleti-Özet-Kuruluşu

Önemli Türk boylarından biri olan Oğuzlar, X. yüzyıldan itibaren Aral Gölü çevresinde yaşamış ve Oğuz Yabgu Devleti'ni kurmuşlardır. Oğuzlar, devlet kurmalarına rağmen boy yapılanmasını sürdürmüşlerdir. Oğuz Yabgu Devleti’nin XI. yüzyılın başlarında yıkılması ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türklerin İslamiyeti Kabul Etmesinin Nedenleri

- Türklerin Gök Tanrı inancı ile İslam'ın tek tanrı inancı arasında benzerlikler olması Talaş Savaşı sonucunda; - İslamiyet Türk toplulukları arasında hızla yayılmaya başlamıştır. - Türklerle Araplar arasında askerî, ticari ve kültürel ilişkiler ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türklerin İslamiyeti Kabul Tarihi

İslamiyet'in ortaya çıktığı VII. yüzyılda Kök Türk Devleti yıkılmış, bu devletin toprakları üzerinde çok sayıda Türk devleti kurulmuştur. Bu devletlerin topraklarında Gök Tanrı dini yaygındır. Bunun dışında Şamanizm İnancı ve Manihaizm dini de ... devamı

{ Yorum Ekle }

Anadoluda Kurulan İlk Türk Beylikleri Kısaca

Malazagirt Savaşı'ndan (1071) sonra Alp Arslan'ın Anadolu'nun fethini hızlandırmak amacıyla komutanlarını alacakları yerler kendilerinde kalmak üzere fethe göndermesi sonucunda Anadolu'da ilk Türk beylikleri kurulmuş ve Türkiye Tarihi başlamıştır. Bu beylikleri kısaca ele ... devamı

{ Yorum Ekle }

Karluklar-Kısaca-Kimdir-Hakkında Bilgi

Kök Türklerin egemenliğinde yaşamış, Kök Türk Devleti'nin Hazar'ın kuzeyine ve Maveraünnehir'e yayılmasında önemli rol oynamışlardır. Kök Türklerin Çin esareti döneminde diğer Türk boyları gibi Karluklar da Çin yönetimine başkaldırmalardır. Karluklar, ortaya ... devamı

{ Yorum Ekle }

Uygur Devleti-Kısaca-Hakkında Bilgi

Kök Türk Devleti'nin yıkılmasını sağlayan Türk boylarından .olan Uygurlar, 745'te kendi devletlerini kurmuşlardır. . Uygur Devleti, Büyük Hun ve Kök Türk devletlerinin ardından Orta Asya'da kurulan önemli bir Türk devletidir. Uygur Devleti, Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından ... devamı

{ Yorum Ekle }

Avrupa Hun Devleti-Atilla-Özeti

Uldız'ın 410'da ölümünün ardından tahta geçen Attila, Avrupa Hun Devleti'nin en tanınmış hükümdarıdır. Bu dönemde geniş bir bölge egemenlik altına alınmıştır. Attila ilk planda Bizans (Doğu Roma) ile bozuk olan ilişkileri yeniden düzenlemek için girişimlerde ... devamı

{ Yorum Ekle }

Orta Çağ Avrupasında Siyasi Yapı

Kavimler Göçü ve barbar saldırılarına bağlı olarak Batı Roma'nın yıkılması Avrupa'da siyasi otorite boşluğu doğurmuştur. Yaşanan otorite boşluğu ve karışıklık nedeniyle Avrupa halkları güvenliklerini koruyacak bir siyasi otorite arayışına girmişlerdir. Toprak ... devamı

{ Yorum Ekle }

Kavimler Göçü-Kısaca-Tarihi-Uzun Bilgi

Kavimler Göçü; Hunlar Batıya Yöneliyor, Avrupa’da Ortalık Karışıyor (375). Hun Devleti'nin ikiye bölünmesinin ardından Asya'nın batı bölümüne yerleşen Hunlar, Çin baskısının sürmesi üzerine Aral Gölü civarına yerleşmişlerdir. Bu dönemde Doğu Avrupa'da ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türk Göçlerinin Sonuçları Nelerdir

- Türkler; Anadolu, Suriye, Avrupa ve Sibirya’ya yerleştiler. - Türkler, göç ettikleri bölgelerde devletler kurdular. - Türkler, göç ettikleri bölgelerdeki kültürleri özellikle devlet yönetimi ve askerî teşkilatlanma alanlarında etkilediler. - Türkler, göç ettikleri ... devamı

{ Yorum Ekle }

Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler

Nicel Anlamlı Sözcükler: Varlıkların ölçülebilir özelliklerini karşılayan sözcüklerdir. Nitel Anlamlı Sözcükler: Varlıkların renk, biçim, durum gibi özelliklerini ortaya koyan sözcüklere denir. Bu sözcükler varlıkların nasıllığını bildirir, ölçülebilir ... devamı

{ Yorum Ekle }

Özdeşlik Mantığı-Nedir-Kısaca

Özdeşlik mantığı, niceleme mantığına benzemekle birlikte onu da içine alan daha kapsamlı bir mantıktır. Bu nedenle niceleme mantığında geçen tüm mantıksal değişmezler (V, 3) ve önermeler mantığında geçen mantıksal değişmezler (~, a, v, =>, o) özdeşlik mantığında ... devamı

{ Yorum Ekle }

Mantık ve Felsefe İlişkisi Nedir

Felsefe, Mantığın ele aldığı akıl ilkelerine göre hareket ettiği için kendi içinde sistematik ve tutarlıdır. Mantık felsefesi ise mantığın konularını değerlendirir. Mantık, doğru düşünmenin kurallarını gösterdiği için insanın tutarlı ve geçerli düşünmesine ... devamı

{ Yorum Ekle }

Bilimsel Yöntem-Felsefe-Nedir

Bilimsel yöntem tümevarıma, tümdengelime ve analojiye dayanır. Tümevarım (endüksiyon) gözlem ve deneye, tümdengelim (dedüksiyon) mantıksal akıl yürütmeye, analoji ise tekiller arasındaki benzerlik ilkesine dayanır. Tümevarım (Endüksiyon) Aklın özelden genele doğru ... devamı

{ Yorum Ekle }

Mantık ve Matematik

Biçimsel bir bilim olarak matematik, mantık gibi sembolik bir dile sahiptir. Matematik, mantık gibi tam bir sembolleştirme geliştirmediği için matematiksel önermeler mantık diline çevrilir. Matematik, sayılar, şekiller ve bunlar arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilimdir. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Yeter Sebeb İlkesi-Nedir-Kısaca

Yeter - sebep ilkesi, bir şeyin var olabilmesi için yeterli bir neden olması gerektiğini ortayakoyan mantık ilkesidir. 17. yy’da W. Leibniz tarafından mantığın diğer ilkelerine katılan bu ilkeye göre, her yargının doğruluğu için bir başka yargı gereklidir. Örneğin; ... devamı

{ Yorum Ekle }

Doğru Düşünme Nedir-Kısaca

Mantık biliminin kurucusu Aristoteles’tir.Aristoteles (M.Ö. 384-322), Organon (Alet) adlı eserinde mantık konularını ele almış ünlü bir filozoftur. İlk olarak mantık sembollerini kullanan ve birli yüklemler mantığının bir bölümü olan kategorik önermeler teorisini kurmuş olan ... devamı

{ Yorum Ekle }

Çok Değerli Mantık Konu Anlatımı

İki değerli mantıkta önermeler, doğru (D) ve yanlış (Y) olmak üzere iki değer ala-bilir.Önermelerin her zaman kesinlikle doğru ya da yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Örneğin, "Bu yaz Amerika' ya tatile gideceğim." biçimindeki bir önermeye, geleceğe ilişkin bir bilgi verdiği ... devamı

{ Yorum Ekle }

Bilgi Felsefesinin Problemleri Nelerdir-Kısaca

Bilgi felsefesinde bilgiye ilişkin sorular, iki grupta toplanabilir: A) Bilginin Kaynağı İle İlgili Sorular Bu tür sorular şu düşünceden çıkmaktadır: Bilgiyi meydana getiren aklimizdir. Bilgilerimiz dış dünyadan zihnimize girip ham malzeme olarak kalmaz. Dış dünyadan ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...