Bilgi, Bilen varlıkla, bilinmesi İstenen veya bilinen varlık arasındaki ilişkidir. Bu ilişkide bilinenin mi, yoksa bilenin mi ağır bastığı, bilginin imkanı veya imkansızlığı, bilginin alanı, kaynağı, kapsamı vb. türünden soruları felsefe, Epistemoloji (Bilgi Felsefesi) başlığı altında ele alır. Bilgi, bilgi aktarımı ile ortaya çıkar. Bilinenin bilinenle kurduğu akt, bir çeşit ilgidir. Bu yüzden denilebilir ki “Bilgi ilgi ile ortaya çıkar.”

Bilen, (Suje) ile bilinen (Obje) arasındaki ilgi bilgiyi ortaya çıkartır. Felsefede bu ilgi veya bağ AKT adını alır. Bilgi türüne göre kullanılan AKT farklıdır. Düşünmek, algılamak, kavramak, duygulanmak, inanmak gibi AKT’lar aracılığıyla değişik bilgiler elde edilmektedir. Bu bilgi türlerinin bütün özellikleri ile görünümleri aşağıdaki tabloda karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
-Gündelik Bilgi

– Basit deneme ve yanılmalarla elde edilir.

– Genel – geçer değildir.

– Yöntemsizdir.

– Fayda sağlama özelliği taşımakta dır.

– Kişiseldir (öznel).

-Yanıltıcıdır.

– Pratiktir.

– Gündelik hayatı kolaylaştırır.
  Teknik Bilgi
– Faydayı amaçlar.

– Doğa bilimlerindeki gelişmelerle sistemleşmiştir.

– Yöntemlidir.

– Kesinlik taşır.

– Ölçülebilir.

– Pratik olarak bilimsel bilginin somut laşmış biçimidir.

– Hayatı kolaylaştırır.

   Sanat Bilgisi

– Yaratıcı hayal gücü önemlidir.

– Sübjektiftir (öznel).

– Duygunun coşması ile ilgilidir.

– Bilgi amaçlı değildir.

– Sonuçları tektir.

– Özgün (tek, tekrarlanmaz) ürünlerle ilgili bir amacı vardır.

– Güzel uyuşmayı amaçlar.

– Ürünleri somuttur.

– Yetenek gerektirir.

  Felsefi bilgi

– Rasyoneldir (Akılcıdır.)

– Kişiseldir (Özneldir)

– Merak ve yaratıcılığa dayanır.

– Genel – geçer değildir.

– Evrenseldir.

– Sorgulayıcı ve eleştireldir.

– Birikimli yani yığılmacıdır. (Kümülatif)

-Kesinlik değeri taşımaz.

– İçinde yaşadığı çağdan ve toplum dan etkilenir.

  Bilimsel Bilgi
– Hem birikimli hem de ilerleyendir.

– Deneyseldir.

– Objektiftir. (Tarafsız ve ön yargısızdır.)

– Metodludur.

– Ölçülebilir.

– Evrenseldir.

– Deterministin Olayları nedensellik ilkesine göre açıklar. (Sebep – sonuç ilişkilerinden hareket eder.)

– Kesinlik taşır, Yani, genel – geçerdir.

Dini Bilgi

– Dogmatiktir (sorgulanamaz)

– Bireysel ve toplumsal hayatı düzenleyicidir.

– Değişmelere kapalıdır.

– İnanç ile bilinir.

– Mutlaktır.

– Evrensellik iddiası vardır.

– Kaynağı vahiydir, (ilahidir.)

– Normatiftir. (Kuralcıdır.)

 Siyaset Bilgisi

– Olması gereken devlet düzeni ile ilgili iddiaları içerir.

– İyi yönetim ve yöneticiyi, dolayısıyla ideal düzeni arar.

– Kendine has kavramları vardır.

-Adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramları vardır.

– Siyasal sistemleri ele alır.

 Ahlak Bilgisi

– Normatiftir (Kural koyar, olması gerekeni belirtir.)

– Mutluluk, özgürlük kavramlarını birbirleri ile ilişkileri çerçevesinde ele alır.

– Bireysel ve toplumsal hayatı iyi, kötü nitelemeleri ile düzenler

– Davranışlarla ilgilidir.