Bitkilerden çıkarılan ya da kimyasal yol­larla çeşitli maddelerden elde edilen koku­lu, uçucu sıvılara «esansı denir.Orta Asya, Mezepotamya, mısır uygarlık­larının kalıntılarından anlaşıldığına göre ,esans çok eski çağlardan beri yapılıp kullanılmaktadır. İnsanlar güzel kokulardan alınan zevki ilk olarak dinî törenlerinde yak­tıkları kokulu ağaçlarla bitkilerden öğren­mişlerdi. Daha sonraları, bu güzel kokulu ağaç dallarım, bitkileri suya batırarak, vü­cutlarına sürmeyi gelenek edindiler.Böylece yapılan ilk esansları fenikeli gemicilerle tüccarların bütün akdeniz ülkelerine yaydık­ları, tanıttıkları anlaşılıyor.

Roma imparatorluğu’nun en parlak ça­ğında, esans büyük bîr önem kazanmıştı.O çağın toplantılarında,şölenlerinde konuklara esans ikram etmek bir gelenek halini al­mıştı. Ortaçağ’da esans yapma sanatı en başarılı şeklini iran’da, arabistan’da buldu.Sonradan bu bölgelere gelerek dönen haçlı orduları doğu’nun esans yapma sanatını batı dünyasına da tanıttı.
esans yapımı avrupa’da, özellikle fran­sa’da kral xıv. ve xv. louls’ler zamanında yeniden büyük bir değer ve önem kazandı.Böylece, günümüze kadar gelen üstün esans endüstrisinin temelleri, Fransa’da atılmış ol­du.

Esans yapımında eski çağlardan beri edi­nilmiş en önemli bilgi, güzel kokunun bir tek kaynaktan değil, çeşitli, birçok kokula­rın birleştirilmesinden meydana geldiğidir.Bugün en başarılı esanslar bitkilerden, hay­vanlardan, ayrıca yapay olarak kimyasal maddelerden yapılmaktadır.