-Felsefe, varlığı, bilgiyi, değeri var olanı, her şeyi bütünüyle ele alıp temel ilkelerini, ilk maddelerini en ince ayrıntısına kadar irdeleyen, bunun sonucunda oluşan bilgileri araştıran, yorumlayan, eleştiren sistemli ve bütüncül uğraş alanına denir.

-Felsefe, bilgiyi ve bilgeliği sevmek, doğruyu araştırmak, özgür düşünme ve eleştirmeyle doğru bilgilere ulaşıp, eylemlerin bunlara göre düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi amacını taşır.

-Felsefe, sadece soyut ve kuru bilgi değil, bir doğru yaşama ve mutluluğa ulaşma isteği taşır.

-Felsefe, evren, tanrı, insan gibi konulara ilişkin genel ve bütünsel bilgi vermeye çalışır. Madde ve ruh ilişkisini dünyayı ve insan yaşamını araştırır ve yorumlar. Mantıksal çıkarımlarla gerçeğe yaklaşmaya çalışır.
-Felsefe, insanın evreni ve kendisini doğaüstü güçlerle değil, aklıyla anlama, açıklama ve yorumlama çabasıdır.

-İlk çağda tüm bilimler bir bütünlük içinde felsefenin konularını oluşturuyorlardı. Daha sonra tek tek bilimler gelişerek kendi alanlarında sağlam ve denetlenebilir bilgiler vermeye başlayınca, felsefe insan zihnine ve ürünlerine yönelerek bilgiyi ve değer yargılarını araştırma konusu yapmıştır.

-Bilimler kullandıkları yöntemleriyle doğru bilgiye ulaşmak ister. Ancak, bilimlerin amaçları nesnel doğruluk ve sınırlı bir varlık alanına aittir. Felsefe ise genelde varlığa ilişkin tümel bir açıklamadır. Buna göre, felsefe, düşünme ve akıl yürütmelerle çalışan kuramsal bir bilgidir.

-Felsefe, yeni gerçeklere açık olan, onları irdeleyen,eleştiren,her konuyu kökten ele alarak açıklık kazandırmaya çalışan derinlemesine düşünme çabasıdır.

-Günümüzde felsefe bilimlerle işbirliği içindedir. Bilimlerin bilgilerine dayanarak genel bir varlık tablosu çizmeye, kapsamlı bir açıklama yapmaya çalışmaktadır.

-Düşünür (filozof) bilgiyi,doğruyu arayan kişidir. Bu işi yaparken gözlemlerinin,deneyimlerinin sezgilerinin sonuçlarını genel kavramlar altında toplamaya ve anlamlandırmaya çalışır.

-Felsefeyi felsefe yapan yaşamın anlamıyla ilgili yanıtlar vermekten çok sorular sormak, problemi görebilmektir.

-Felsefe, geliştiği toplumsal koşullardan etkilenir. Felsefe akımları doğdukları çağın yaşam koşullarını yansıtır.

-Felsefe insanın, evrenin niteliği ve yapısı hakkında gözlediklerine dayanarak düşünmesi sonucunda ortaya çıkan; evreni parçalara ayırmadan bir bütün olarak kavramaya yönelik kuramsal etkinliklerdir.

-Felsefe,’yaşam ve doğa hakkında toplu bir görüşün araştırılmasıdır.

-Felsefe, evreni bütün olarak kavramak ve açıklamaktır.

-Felsefe, bilimsel verilerin sentezidir.

-Felsefe, evrenin başlangıç ve sonunu araştırmaktır.

-Felsefe, bilebileceklerimizle bilemeyeceklerimizi ayırt etmektir.

-Felsefe, kavramlarımızın eleştirilmesi ve onlara yeni anlamlar kazandırılmasıdır,

-Felsefe, ilk nedenlerin, prensiplerin disiplindir..

-Felsefe, her türlü konunun niteliğini ve olayların en genel yasalarını araştırmaktır.

-Felsefe; evreni, doğayı, insanı, insanın eylemlerini, düşüncesini, bilgisini, bilginin oluşumunu inceleyen ve bunlarla ilgili çeşitli ilkelere ulaşmak isteyen bir disiplindir.

-Felsefe zor ve çözülemeyen yaşam problemleriyle karşılaşmaktan, bu problemlerle uğraşmaktan ortaya çıkan düşünsel bir tavırdır.