Felsefenin doğuşu M.Ö. 6. yüzyılda Antik Yunan’da Thales ile başladığı kabul edilir. Fakat düşünce sistemi çok daha önce başlar. Daha önceleri, felsefi nitelikli ve diğer tüm sorulara dini açıklamalar getirilmiştir. Yunanlı filozoflar, dini açıklamalara inanmadan, felsefi sorular sormuşlardır.

Antik Yunan’da toplumla, doğayla, sanatla, matematikle ilgilenen ve sistematik açıklamalar yapan herkes felsefeci olarak görülmüştür. Thales, dağınık bilgi türlerini toplayıp, evrene bütüncül bir yorum getirmek istediğinden, felsefenin kurucusu olarak kabul edilir.

İlk Yunan filozoflarının amacı, doğal süreçlere dini ya da mitolojik açıklamalar değil, doğal açıklamalar getirmekti.
Filozof kelimesini ilk kez, M.Ö. 6. yüzyılda Eski Yunan filozofu Pythagoras’ın kendisi için kullandığı söylenir. Filozof; kesin, mutlak bilgileri bulduğunu düşünerek mutluluk duyan kişi olmadığı gibi, hiçbir şeyin bilinemeyeceğini düşünen bir kuşkucu da değildir.
Filozof, ön yargılardan uzak durabilen, eleştirici ve irdeleyici bir kişidir.
Bilimin yapısını, yöntemini, kavramlarını, dayanaklarını ve düşünce dalları içindeki yerini bilim felsefesi inceler. “Bilimin konusu nedir? Bilimsel sonuç nedir? Bilimsel düşünce nasıl bir düşüncedir?” gibi sorulara yanıt arar.

İnsan, algıladığı ve bildiği nesnelerin varlığını sorgulamak ihtiyacı hisseder. Bu nedenle “Varlık nedir?” sorusu felsefenin temel konusunu oluşturur. Felsefenin bu konusunu içeren dalına varlık felsefesi (ontoloji) adı verilir.

İnsan, davranışlarda bulunan bir varlıktır. “İnsan davranışlarının bir amacı var mıdır? İnsan ahlâkî eylemde bulunurken özgür müdür? Kişi vicdanı karşısında evrensel bir ahlâk yasası var mıdır?” gibi soruları ahlâk felsefesi (etik) ele alır.

“Siyasi toplum nedir? Egemenlik nedir? Demokratik toplum nedir?” gibi sorular siyaset felsefesinin konusunu oluşturur.

İnsan, dünyayı yaratıcı hayal gücüyle yorumlamak ihtiyacı duyar ve sanata yönelir. Buradan “Sanat eseri nedir? Güzellik nedir?” gibi sorular doğar ve bu sorulara sanat felsefesi (estetik) yanıt arar. “Tanrı nedir? Tanrı ile varlık arasında nasıl bir ilgi vardır?” gibi soruları din felsefesi (teoloji) ele alır. Din felsefesi, dinin temellerini akla dayandırmaya çalışan tutarlı bir düşünme sistemidir.