Nem miktarının çok az olmasına bağlı olarak, yağışın yetersizliğiyle beliren bir iklimdir.

Sıcaklık:

Nem miktarının az olmasından dolayı, günlük sıcaklık farkı çok fazladır. Gündüz 50°C’yi geçen sıcaklıklar, gece sıfırın altına inebilir.

Yağış:

Belirli bir yağış rejimi yoktur.

Yıllık yağış miktarı 250 mm’nin altındadır. Çöller genel olarak 100 mm’nin altında yağış alır.

Yağışlar konvekslyonel oluşumludur.

Doğal Bitki Örtüsü:
Çöller, bitki örtüsü bakımından son derece fakirdir. Çoğunlukla dikenli çalılar, gövdelerinde su tutma yeteneği olan kurakçıl bitkiler yetişir.

Yeraltı sularının yüzeye çıktığı veya akarsuların geçtiği sahalarda vaha adı verilen, bitki yönünden nispeten zengin alanlar bulunur.

Buralarda küçük yerleşmelere de rastlanır. Bunun dışında çöller dünyanın en seyrek nüfuslu sahalarındandır.

Çöller oluşumlarına göre ikiye ayrılır:

a. Subtropikal Çöller:

Dönenceler çevresindeki dinamik yüksek basınç koşulları altında oluşur.

Buralarda sürekli alçalıcı hava hareketleri görüldüğü için, havada sürekli nem açığı vardır. Bu nedenle yağış miktarı çok azdır. Yıllarca yağış almayan kesimler vardır.

Bu çöller,

-Kuzey Afrika’da^(Büyük Sahra),

– Arabistan Yarımadasında (Reb’ül Hail),

– Hindistan ve Pakistan arasında (Tar Çölü),

– Avustralya’nın iç kesimleri, /

-Güney Amerika’nın -ortasi: (Atacama),

– Güneybatı Afrika’da (Kalahari ve Namib) görülür../

Sıcaklık

Yıl içerisinde sıcaklık değişimi oldukça az olmakla birlikte günlük sıcaklık farkı oldukça yüksektir.

Sıcak kuşağın batı kıyılarında soğuk su akıntılarının etki alanındaki kıyılarda da çöller oluşur. Güney Amerika’da Atacama ve Güney Afrika’da Namib çölleri bunlara örnek olarak verilebilir. ,
Orta kuşak karalarının iç kesimlerinde, nem miktarının az olmasına bağlı olarak oluşan çöllerdir.

Bu nedene bağlı olarak oluşan çöller,

– Orta Asya’da (Karakum, Kızılkum, Gobl ve Taklamakan),

– İran’ın iç kesimlerinde (Deşti Lut, Deşti Kebir),

– Kuzey Amerika’nın İç kesimlerinde (Arlzona) yer alır.

-Bu çöllerde günlük sıcaklık farkıyla birlikte, yıllık sıcaklık farkı da fazladır.

Yukarıda açıklanan çöllerle birlikte kutup bölgelerinde yılın büyük bir bölümünün donlu geçtiği ve yağışın çok az olduğu kurak bölgeler vardır. Bu bölgelere soğuk çöller denir.