Bir toplumda örgütlenmiş ihtiyaçlardan kaynaklanan, göreli bir sürekliliği ve bütünlüğü olan düşünceler, davranışlar, değerler normlar ve maddi öğeler toplamıdır.

Başlıcaları: Aile, ekonomi, siyaset, din ve eğitimdir.

Toplumsal Kurumların Özellikleri:

1. Zaman içinde değişir ve dönüşür.

2. Birey, değer ve normlardan daha uzun Ömürlüdür.

3. Sosyal ihtiyaçlardan doğar ve bir toplum içinde bulunur.

4. Bir kurumdaki değişme diğerlerini de etkiler.

5. Yeni ihtiyaçlar yeni kurumlar doğurur.

6. Bir kurumun işlevleri o toplumun üyelerinin çoğunluğu tarafından kabul edilmiştir.
7. Her kurumun kendisine özgü davranış ve kuralları vardır.

8. Her kurumun değişme hızı ve yönü farklıdır.

9. Önemini yitiren kurumlar ortadan kalkar.

10. Bütün kurumlar belli bir toplumsal düzen oluşturacak biçimde örgütlenmiştir.

Başlıca Toplumsal Kurumlar

 AİLE KURUMU

Diğer kurumların kaynağını oluşturan ve insan soyunun devamını sağlayan aile toplumun en küçük birimidir.

Ailenin İşlevleri:

-Neslin devamını sağlamak

-Üyelerini sosyalleştirmek

-Bireylerin psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak

-Üyelerinin beslenme, barınma ve korunma gibi ekonomik temelli ihtiyaçlarını karşılamak

Otoriteye Göre Aile:

1. Anaerkil aile: ilkel toplumlarda görülen ilk aile birimi olan anaerkil ailede kadının ekonomideki yerinin önemi onun aile içinde de otorite sahibi yapmıştır. Akrabalık anneden geçer.

2. Ataerkil aile: Yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte erkeğin ekonomide daha etkili olması otoritenin de kendisine geçmesini sağlar. Akrabalık erkekten geçer, kadına mirastan pay verilmez.

3. Soy ailesi: Akrabalığın hem anneden hem babadan geçtiği, ailedeki en yaşlı üyenin aile reisi kabul edildiği aile türüdür.

a. Üye sayısına göre aile:

1. Geniş aile (büyük aile): ikiden fazla kuşağın birarada yaşadığı, ortak mülkiyetin ve geleneklerin ağırlığının görüldüğü aile türüdür.

b. Eşin seçildiği gruba göre:

1. Endogami: Daha çok mirasın bölünmemesi, malın aile dışına çıkmaması gibi ekonomik kaygılarla gerçekleştirilen, eşin akraba grubundan seçildiği aile tipidir.

Sororat: Erkeğin, eşinin kızkardeşi ile evlenmesi

Levirat: Kadının, eşinin erkek kardeşi ile evlenmesi

2. Ekzogami: Eşin akraba dışından seçildiği aile tipidir.

c. Eş sayısına göre aile:

1. Monogami: Tek eşle evliliktir.

2. Poligami: Çok eşle evliliktir.

a. Poliandri: Kadının birden fazla erkekle evlenmesidir.

b. Polijini: Erkeğin birden fazla kadınla evlenmesidir.

d. Oturulan yere göre aile:

1. Patrilokal: Ataerkil ailelerde görülen, evlenen çiftin erkeğin ailesinin yanında oturmasıdır.

2. Matrilokal: Daha çok anaerkil ailelerde görülen, evlenen çiftin kadının ailesinin yanında oturmasıdır.

Neolokal: Daha çok çekirdek ailelerde görülen, yeni evli çiftin ailelerinden ayrı bir evde oturmasıdır.

Boşanma: Yasal yollarla kurulmuş bir evliliği yasal olarak sona erdirilmesidir. Türk Medeni Kanunu’na göre boşanmanın nedenleri şunlardır.

Zina, akıl sağlığı, cana kast, terk, suç işleme, geçimsizlik.