SANAYİ BİTKİLERİ
Bazı sanayi dallarında ham madde olarak kullanılır. Sanayi geliştikçe bu ürünlerinde ekim alanları genişlemektedir. Bu ürünler tütün, pamuk, şekerpancarı, çay ve bazı yağ bitkileridir.

1. Tütün

Ekilişinden hasadına kadar yoğun emek isteyen bir üründür. Yetişme döneminde nem, olgunlaşma döneminde sıcaklığa ihtiyaç duyar. Türkiye koşullarına uyum sağlamış olması nedeniyle bütün bölgelerimizde farklı türlerde tütün üretilmektedir. Kaliteyi korumak amacıyla üretimi devlet kontrolünde belirli yörelerde yapılmaktadır.
2002 yılı verilerine göre Ege Bölgesi (%51) tütün üretiminde ilk sırada yer alır. Bu bölgeyi sırasıyla Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Doğu Anadolu Bölgeleri izler. Tarımsal İhracatımız içerisinde ilk sıralarda yer alır.
2. Pamuk

Pamuk bir yaz bitkisidir. İlkbaharda ekilir yaz sonunda hasat edilir. Yüksek yaz sıcaklığı, yetişme döneminde bol su, olgunlaşma ve hasat döneminde kuraklık ister. Bu özelliği nedeniyle Akdeniz ikliminde yetişir. Pamuk tarımında yağış rejimi önemlidir. Yaz mevsimi olgunlaşma ve hasat dönemi olduğu için yağış olmamalıdır. Bu özelliği nedeniyle Karadeniz Bölgesi’nde pamuk tarımı yapılamaz. Pamuğun elyafı dokuma sanayide, çekirdeği ise yağ sanayide kullanılır.

Türkiye’de Ege, Çukurova ve Antalya yörelerinde pamuk tarımının geçmişi oldukça eski olmasına rağmen, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sulama olanaklarının gelişmesi sonucu bu bölgede üretim alanları artmış ve bölge pamuk üretiminde ön plana çıkmıştır.

2005 yılı verilerine göre pamuk üretiminin.% 52 si Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gerçekleşmiştir. Bu bölgeyi sırasıyla Ege (% 25) ve Akdeniz (% 23) bölgeleri izler. Az miktarda Güney Marmara Bölümü ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde İğdır ve Elazığ ovaları

3. Şekerpancarı
Ilıman iklim kuşağı bitkisi olup, nemli topraklarda İyi gelişir. Yağışların yetersiz olduğu yerlerde sulama yapılarak üretilir. Türkiye’nin her bölgesinde yetişebilir. Ancak kıyı bölgelerde yüksek gelir getiren ürünlerin tercih edilmesinden dolayı üretimi pek yapılmaz. Doğu Karadeniz Bölümü’nde yağışın fazla olması, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde şiddetli kuraklığın yaşanması şekerpancarı tarımının bu yörelerde yapılmasını engeller.Üretimde en büyük pay İç Anadolu Bölgesi’ne aittir.

Bölge şekerpancarı üretiminin %54’ünü karşılar. Üretimin diğer kısmı İç Batı Anadolu, Orta Karadeniz Bölümleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nden sağlanır. Şekerpancarının çabuk bozulan bir bitki olması nedeniyle fabrikalar ekim alanının yakınına kurulmuştur. Şekerpancarından şeker, ispirto ve küspe (melas) elde edilir. Küspenin hayvancılıkta yem olarak kullanılması fabrikaların çevresinde besi hayvancılığının gelişmesini sağlamıştır.

4.Çay

Türkiye için yeni bir kültür bitkisi olan çay cumhuriyetin ilk yıllarında üretilmeye başlanmıştır. 1-1.5 metre boyunda çok yıllık bir bitki olan çay, yaprakları İçin yetiştirilir. Dikimi, bakımı ve toplanması büyük emek ve bilgi isteyen bir üründür. Soğuğa dayanıksız olan çay; nem, her mevsim bol yağış ve yıkanmış asîdik toprak ister. Bu nedenle yetişme alanı çok dardır.

Ülkemizde yalnızca Doğu Karadeniz Bölümü’nün kıyı kesiminde yetişir. Üretimin % 100’ü bu alandan karşılanır. Çay yapraklarının toplandıktan kısa süre sonra işlenmesi gerekir. Bu nedenle Doğu Karadeniz Bölümü’nde işlenir. Türkiye Dünya çay üretiminde 5. sırada yer alır. Ancak iç tüketimin çok fazla olmasından ihracatı azdır.

Diğer aramalar:türkiye sanayi bitkileri haritası,sanayi bitkileri hakkında bilgi