Milli Edebiyat akımının ilkelerine bağlı kalarak şiir yazan Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç ve Halit Fahri Ozansoy’a eserlerindeki ortak özelliklerden dolayı Beş Hececiler adı verilmiştir. Beş Hececiler, bir topluluk edebiyatı değildir.

Ziya Gökalp’in başlattığı “halka doğru” düşüncesinden yola çıkan bu beş şair, yurt güzelliklerinden ve yerli hayattan seçtikleri konuları hece vezniyle ve duru bir Türkçeyle yazmayı ilke edinmişlerdir. Ancak Anadolu’yu tam olarak tanımadıkları için klişeleşmiş söyleyişlerden ve romantik bir Anadolu manzarası çizmekten kurtulamamışlardır. Faruk Nafiz Çamlıbel’in yazdığı Sanat başlıklı şiir bu gruba giren şairlerin adeta bildirisi gibidir.
Özellikleri:
-Şiire aruzla başlamış, daha sonra Milli Edebiyat akımının etkisiyle hece ölçüsünü kullanmışlardır,

-Beş Hececiler, lirikten çok didaktik özellikler taşıyan bir anlayışa sahiptir.

-Şiirlerde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlıklar gibi temalar işlemişler; işlenen konulara uygun olarak iyimserlik ve iradeyi ön plana i çıkarmışlardır.

-Şiirlerde hitabete kaçan bir ton hakimdir.

-Sade bir dil kullanılmış; halk dili, mahalli söyleyişler hatta argo şiire girmiştir.

-Hece ölçüsüyle serbest müstezat yazmayı denemişlerdir.

-Nesir cümlelerini şiire aktarıp düzyazıdaki söz dizilerini şiirlerde kullanmışlardır.

-Şiirimizin Anadolu’ya açılmasını sağladılar. Anadolu’nun doğal güzelliklerini, insanını, mahalli özelliklerini şiire konu olarak dahil ettiler.

-Halkın yaşayış özelliklerini ve düşüncelerini tam olarak tanıyamadıkları için şiirleri romantik bir halkçılık anlayışından kurtulamamıştır. Gerçekçi olmak isterken savaşın da etkisiyle duyarlılık adına gerçekçiliği yitirmişlerdir.

-Genç Kalemlerin öncülüğünü yaptığı konuşulan Türkçeyle yazma tutumunu sürdürdüler.

“Toplum için sanat” düşüncesini benimsemişlerdir.

-Çoğunlukla kulak için kafiye anlayışını benimseyen Beş Hececilerin şiirleri derinlikten yoksun olduğu için farklı şairlerin şiirleri birbirini andırır.

> Hece ölçüsünü alışılmışın dışındaki kalıplar ve değişik duraklarla kullanarak söyleyiş olanaklarını zenginleştirip modern şiirimizde aruzun dışında hece ölçüsünün de estetik bir ahenk unsuru olarak kullanılabileceğini gösterdiler.

Temsilcileri:

Orhan Seyfi Orhon

Faruk Nafiz Çamlıbel (O F H E Y)

Halit Fahri Ozansoy

Enis Behiç Koryürek

Yusuf Ziya Ortaç