Kategori: Tarih

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanmasından sonra imzalanan Lozan Antlaşmasıyla ülkenin yeni sınırları belirlenmiş oldu. Antlaşmadan sonra 2 Ekim 1923'te İstanbul, düşman askerleri tarafından boşaltıldı. Yeni devletin başkenti olarak Ankara uygun görüldü. Daha önce kurulmuş ... devamı

{ Yorum Ekle }

Tanzimat Dönemi Kısaca-Önemi

Yenileşme Dönemi Kuruluşundan XVI. yüzyılın sonlarına kadar sürekli gelişme ve ilerme içinde olan Osmanlı toplumu, bu yüzyılın sonlarından itibaren eski gücünü yitirmeye başladı ve ilerleme hızı da yavaşladı. Kapitülasyonlarla gayrimüslim Osmanlı halkının bir ... devamı

{ Yorum Ekle }

Milletler Cemiyeti Nedir-Hakkında Bilgi

Milletler Cemiyeti Kuruluyor I. Dünya Savaşı'nın getirdiği büyük yıkım, barışı koruyacak devletler arası bir örgütün kurulması düşüncesini güçlendirmiştir. Bu örgütün gerekliliği ABD Başkanı VVIlson’un yayınladığı ilkelerde de vurgulanmıştır. Savaş sonunda ... devamı

{ Yorum Ekle }

Locarno Antlaşması-Nedir-Kısaca

Milletler Cemiyeti, Fransa'nın Almanya'ya olan güvensizliğini sona erdirememîştir. Fransa, Almanya'nın Versay ile belirlenen sınırları tanımayacağını ve her an kendisine karşı harekete geçeceğini düşünmektedir. Locarno Antlaşması, bu güvensizliğin bîr sonucu olarak ortaya ... devamı

{ Yorum Ekle }

1.Dünya Savaşı’nın Genel Nedenleri Kısaca

1.Dünya Savaşı'nın Genel Nedenleri Maddeler Halinde Fransız ihtilali sonucunda yayılıp güç kazanan milliyetçilik akımının, çok uluslu imparatorlukların toprak bütünlüğünü tehdit etmesi - Sanayi Devrimi ile ekonomilerini geliştiren büyük devletlerin daha fazla ham madde ... devamı

{ Yorum Ekle }

Fetret Devri Nedir-Kısaca

Ankara Savaşı'nda Yıldırım ve oğlu Mustafa Çelebİ esir düşmüştür. Yıldırım’ın diğer oğulları Süleyman, Musa, İsa ve Mehmet çelebiler ise Timur tarafından takip edilmemîştir. Kardeşler arasında taht mücadelesi ile geçen on bir yıllık karışıklık dönemi Fetret ... devamı

{ Yorum Ekle }

20.yy Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Kısaca

OsmanlI Devleti'nin XIX. yüzyılda dağılma tehlikesi ile karşı karşıya kalması ve toprak bütünlüğünün korunmasında büyük zorluklarla karşılaşılması, bazı çözüm arayışlarının ve fikir akımlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bazı aydınlar ve devlet ... devamı

{ Yorum Ekle }

93 Harbi-1877-78 Osmanlı Rus Savaşı

Avrupalı devletler, Balkan bunalımına çözüm bulmak amacıyla düzenlenen İstanbul (Tersane) Konferansı'nda, Osmanlı yönetiminden; - Bosna, Hersek ve Bulgaristan'a özerklik verilmesi, - Sırbistan ve Karadağ'da bulunan OsmanlI askerlerinin geri çekilmesi isteklerinde ... devamı

{ Yorum Ekle }

Reform Hareketleri Nedir-Kısaca

Reform'un kelime anlamı "yeniden şekil vermek"tir.Kavram olarak ise Reform, XVI. yüzyılda Almanya'da başlayan, Katolik Hristiyan inancını yeniden yorumlama ve Katolik Kilisesine çekidüzen verme hareketidir. Reform'un Nedenleri Katolik Kilisesi, Orta Çağ boyunca Avrupa'da oldukça ... devamı

{ Yorum Ekle }

Rönesans Nedir-Kısaca-Hakkında Bilgi

Rönesans, kelime olarak "yeniden doğuş" anlamına gelmektedir.Özel anlamda ise XV. ve XVI. yüzyıllarda İtalya'da başlayıp diğer Avrupa ülkelerine de yayılan edebiyat, güzel sanatlar ve bilim alanındaki gelişme ve ilerlemenin tümüne birden Rönesans adı verilmektedir.Orta Çağ'da ... devamı

{ Yorum Ekle }

Coğrafi Keşifler-Nedir-Kısaca-Özet

Müslümanların Sicilya ve Ispanya’da bulunan medreselerinden etkilenilmesi ve Haçlı Seferleriyle barut, pusula, kâğıt ve matbaanın Müslümanlardan öğrenilmesi Avrupalıların düşünce hayatına büyük etkide bulunmuştur. Diğer bir deyişle, Avrupa'da yaşanan değişim ... devamı

{ Yorum Ekle }

Eski Türklerde Edebiyat-Kısaca-Hakkında Bilgi

İslamiyet'ten önceki dönemde Türk toplulukları arasında sözlü kültür gelişmiştir.Buna bağlı olarak, sözlü edebî türler öne çıkmıştır.Sözlü edebiyatın en önemli örnekleri destanlar ve efsanelerdir. Türk destanları; Türk toplumunun gelenekleri, inançları, ... devamı

{ Yorum Ekle }

Osmanlı Avusturya İlişkileri Maddeler Halinde-Kısaca

Viyana Kuşatması (1529): Avusturya Kralı Ferdinand, Macar tahtının kendisine ait olduğunu iddia ederek Budin'i işgal etmiştir. Bunun üzerine Osmanlı ordusu Kanuni komutasında Macaristan üzerine yeniden sefere çıkmıştır. Budin yeniden Osmanlı egemenliğine alınmıştır. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Yavuz Sultan Selim Hayatı-Kısaca

Osmanlı Devleti'nin doğusunda yer alan Safevi Devletî Şii propagandası yaparak Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü parçalamayı amaçlamaktadır. Safevi propagandalarının da etkisiyle 1511'de Tokat, Amasya ve Çorum yörelerinde Şahkulu İsyanı başlamıştır. Bu isyan II. ... devamı

{ Yorum Ekle }

Kanuni Sultan Süleyman Hayatı Kısaca

Kanuni Dönemi Özet XVI. Yüzyılda Avrupa Yavuz Sultan Selim'den sonra yerine 1520'de OsmanlI tahtına geçen I. Süleyman (Kanuni) Dönemi'nde Osmanlı Devleti en parlak dönemini yaşamıştır. Yavuz zamanında Doğu Sorunu'nun çözülmesi, yeni padişahın dikkatini Batı'ya ... devamı

{ Yorum Ekle }

2. Beyazıt Dönemi-Kısaca

Şehzade Cem Olayı:  Fatihin ölümünün ardından yeniçerilerin desteğini alan II. Bayezîd OsmanlI tahtına geçmiştir. Bu gelişmeye karşı çıkan ve tahtta hak iddia eden Cem Sultan isyan etmiştir. II. Bayezid'in gönderdiği orduyu yenerek Bursa'da padişahlığını ilan ... devamı

{ Yorum Ekle }

Osmanlı Ordusu Kısaca-Hakkında Bilgi

Osmaniı Devleti'nin ilk yıllarında düzenli bir ordusu yoktur. ihtiyaç duyulduğunda, savaşa katılabilecek kişiler orduya alınmıştır. Orhan Bey tarafından kurulan ilk düzenli birliklerin piyade olanlarına yaya, atlı olanlarına ise müsellem denilmiştir. Bu birlikler bir süre ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...