Kategori: Tarih

Ankara Savaşı-Nedir-Önemi

Orta Asya'da Semerkant merkezli olarak büyük bir devlet kuran Timur, OsmanlIların doğuya yönelik kararlı ilerleyişinden endişe etmiştir.Timur, Çin üzerine bîr sefer hazırlığı içindeyken, batısında giderek güçlenen bir devletin var olmasını tehlikeli bulmuştur. Bu arada, ... devamı

{ Yorum Ekle }

İskan Politikası Nedir-Uzun

Rumeli'de ele geçirdiği topraklarda sadece askerî tedbirlerle tutunamayacağını bilen OsmanlIlar, bölgede kalıcı olmanın yollarını aramışlardır. Bu amaçla başvurulan tedbirlerin en önemlileri, bölgede yaşayan Hristiyan halkın güvenliğinin sağlanması ve boş durumdaki ... devamı

{ Yorum Ekle }

Osmanlı Devletinin Kuruluşu-Özet-Kısaca

Osmanlılar, Oğuzlara bağlı Bozok kolunun Kayı boyuna mensupturlar.Türk dünyasının kalabalık ve önemli gruplarından biri olan Oğuzlar yirmi dört boya ayrılmıştı. Bozoklar ve Üçoklar adıyla bilinen iki ana kol bu yirmi dört boyu bir araya getirmekteydi. Kayıların bir ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türk-İslam Devletlerinde Askerî Yapılanma

Tolunoğulları ve İhşidiler ordu ve donanmaya önem vermişlerdir. Bu iki devletin ordularının büyük kısmı Türklerden ve Sudanlılardan oluşmuştur. Bu devletler, halkı Türk olmayan bir bölgede kuruldukları için askerî yapılarının güçlü olmasına dikkat ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türk İslam Devletlerinde Adli Teşkilat-Kısaca

Devlet Yönetimi Türkiye Selçuklu Devleti yönetim alanında Büyük Selçuklu Devleti'ni örnek almıştır. Türkiye Selçuklu sultanları Selçuklu hanedanına mensupturlar. . Geleneksel Türk veraset anlayışı uyarınca "Ülke, hanedanın ortak malıdır." ilkesi devam etmiştir.Sultan ... devamı

{ Yorum Ekle }

Trablusgarp Savaşı Önemi-Kısaca

Osmanlı Harpten Harbe Sürükleniyor; Trablusgarp Savaşı (1911-1912)İtalya, siyasi birliğini diğer Avrupalı devletlere göre geç sayılabilecek bir tarih olan 1870'te sağlayabilmiştir. Bu gecikme, İtalya'nın sömürgecilik yarışında geride kalmasına yol açmıştır. îtalyanlar ... devamı

{ Yorum Ekle }

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti-Özet

OsmanlIlar, geleneksel Türk devlet uygulamalarında bazı değişikliklere de gitmişlerdir. Osmanlılarda Devlet Anlayışı Başlangıçta bir uç beyliği olan Osmanlı; kısa zamanda güçlü bir devlet hâline gelmiş, bünyesinde bulunan farklı toplulukları uzun süre tek çatı altında ... devamı

{ Yorum Ekle }

Ermeni Meselesi Hakkında Bilgi

Ermeniler XIX. yüzyıl ortalarına kadar Osmanlı Devleti'nde huzur içinde yaşamışlardır. Hoşgörü politikası Ermeniler için de geçerli olmuştur.Ermeniler Osmanlı Devleti'ne olan bağlılıkları nedeniyle "mîllet-i sadıka" (sadık millet) olarak ... devamı

{ Yorum Ekle }

İlk Türk Devletlerinde Eğitim

Türk-islam devletlerinde hükümdarlar bilimsel çalışmaların artırılması için önemli destek sağlamışlardır. Türkler, İslamiyet'in siyasi koruyucusu olmakla kalmayıp İslam uygarlığının gelişmesi için de büyük çaba harcamışlardır. ilk Türk-İslam devletleri ... devamı

{ Yorum Ekle }

Müslüman Türk Devletlerinde Dil ve Edebiyat

Türk kültürü ve edebiyatı, İslam inancının getirdiği yeni düşünce ve anlayışlarla zenginleşmiştir. Türkjerin İslamiyet'i kabulleri ile başlayan dönemde geleneksel sözlü edebiyat kültüründe bazı değişiklikler yaşarfidığı görülür. Karahanlılar, Türk dilinin ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türk İslam Devletlerinde Arazi Çeşitleri

Türk-İslam devletlerinde toprağın mülkiyeti temelde devlete aittir. Fakat halkın küçük ölçekli toprak parçalarına sahip olmasına izin verilmiştir. Bunun dışında tarım arazileri, ormanlar, yaylalar devletin mülkiyetindedir. Selçuklularda ülke toprakları temelde dört ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türk İslam Devletlerinde Sosyal Yapı

Türk-İsiam devletlerinde, gayrimüslim unsurların can ve mal emniyetleri devlet tarafından teminat altına alınmıştır. Gerek yönetim, gerekse de Müslüman halk, Hristîyanlar ve Museviler gibi Müslüman olmayan topluluklara hoşgörü ile davranmışlardır. Türk-İslam devletlerinde ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türk İslam Devletlerinde Toplum-Yapısı-Özet

İslamiyet'in kabulü, Türk tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Orta Asya, Afganistan, Kuzey Arabistan, İran, Suriye ve Mısır'da kurulan ilk Türk-islam devletleri, farklı coğrafyalarda farklı kavim ve kültürlerle kaynaşmışlardır. Türk-İslam devletlerinde  görünen ... devamı

{ Yorum Ekle }

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması

İstanbul'un işgali ve Mebusan Meclisinin dağıtılması üzerine harekete geçmiştir. 19 Mart 1920'de bir genelge ile millî meclisin Ankara'da açılacağını ilan ederek seçimlerin yapılması istemiştir. Bu arada, tutuklamalardan kurtulan Mebusan Meclisi üyelerinin de yeni meclise kabul ... devamı

{ Yorum Ekle }

Milli Mücadele Nedir-Kısaca-Önemi

Millî Mücadele, Türk halkının iradesine dayandırılmıştır. Amasya Genelgesi'nde yer alan "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” maddesi ile Millî Mücadele'nin amacı ve yöntemi belirlenerek, millet iradesine dayanan yeni bir yönetim ... devamı

{ Yorum Ekle }

Medeni Kanunu-Nedir-Kısaca

Medeni kanun, bütün bireylerin yaşamını doğrudan etkileyen, toplum ve insan yaşamı için önemli bir kanundur. Evlilik, boşanma ve miras işlemleri bu kanun uyarınca gerçekleştirilmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında, medeni kanunu yeni baştan hazırlamaktansa mevcut medeni ... devamı

{ Yorum Ekle }

Tevhidi Tedrisat Kanunu ve Önemi

Osmanlı Devleti’nde son dönemde Avrupa tarzı yeni okulların yanında medreseler ve sıbyan mektepleri de faaliyetlerini sürdürmüştür. Cumhuriyet ilan edildikten sonrası yapılan inkılaplar arasında eğitimdeki gelişmeler önemli bir yere sahiptir. Bu alandaki ilk önemli adım ... devamı

{ Yorum Ekle }

Aradığınızı bulamak için lütfen aşağıdaki arama motorunu kullanınız!.. Bu sayede arama kriterinizle ilgili sonuçlara ulaşabilirsiniz...