Rumeli’de ele geçirdiği topraklarda sadece askerî tedbirlerle tutunamayacağını bilen OsmanlIlar, bölgede kalıcı olmanın yollarını aramışlardır.

Bu amaçla başvurulan tedbirlerin en önemlileri, bölgede yaşayan Hristiyan halkın güvenliğinin sağlanması ve boş durumdaki topraklara Anadolu’dan iskân amaçlı Türkmenlerin getirilmesidir.

OsmanlIlar, fethettikleri bölgelerde yaşayan toplulukları asimile etme, onların kültürlerini yok etme çabası içine girmemişlerdir. Aksine, onlar üzerinde istimâlet (hoşgörü) siyaseti izlemişlerdir.

Rumeli’ye ilk iskân Orhan Bey Dönemi’nde yapılmıştır. Balıkesir civarındaki Karesi halkından bir grup önce Gelibolu yöresine daha sonra da Hayrabolu’ya yerleştirilmiştir (1357).
iskân faaliyetleri genel olarak iki yolla gerçekleştirilmiştir: İlk yol devletin bazı toplulukları sürgün şeklinde Rumeli’ye yerleştirmesi, ikinci yol ise Anadolu’daki istekli bazı aşiret ve toplulukların Rumeli’ye göç ettirilmesidir.
Beylik yönetiminin telkinleri, Anadolu’dan birçok aşiret ve ailenin Rumeli’ye yerleşmesini sağlamıştır. İskâna tabi tutulan topluluklar, gerektiğinde OsmanlI akınlarına toplu şekilde katılmışlardır.

Bazı din büyükleri ve dervişlerin de fethedilen Rumeli topraklarına yerleşmeleri ve buralarda zaviyeler kurmaları iskân çabalarını kolaylaştırmıştır.
Türk boylarının da belirli bir plan dâhilinde ipfyfnı sonucunda Rumeli’nin bazı yörelerinde Hristiyanİarın azınlık durumuna düştüğü görülmektedir.

Osmanlı yönetimi iskân edilecek toplulukları belirlerken göçebe unsurları ve aralarında anlaşmazlık,, bulunan aşiretlerden bîrini tercih etmiştir.

Bu şekilde hem toplumsal düzen ve huzurun sağlanması kolaylaştırılmış, hem de göçebe unsurların yerleşik düzene geçmeleri teşvik edilmiştir.

Balkanlar’a iskân edilecek grupların, yerleştirilecekleri bölgelere yakın yörelerden olmasına dikkat edinmiştir.Göçmenlerin ayrıldıkları yörelerin ekonomik ve sosyal yapısının bozulmamasına da önem verilmiştir. ;

Rumeli topraklarına yerleştirilen topluluklar devlet tarafından teşvik amaçlı olarak desteklenip, bazı ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olunmuştur.

İskân edilen toplulukların toprakları bir süre vergiden muaf tutulmuştur.Eski yurtlarına dönmelerine devlet tarafından izin verilmeyen göçmenler, yeni yurtlarına uyumlu hâle getirilmeye çalışılmıştır.

Diğer aramalar:iskan politikası nedir eodev,istimalet politikası nedir,iskan politikası amaçları,iskan politikası nasıl uygulanmıştır,iskan politikası hangi padişah döneminde başladı