Kök Türklerin egemenliğinde yaşamış, Kök Türk Devleti’nin Hazar’ın kuzeyine ve Maveraünnehir’e yayılmasında önemli rol oynamışlardır.Kök Türklerin Çin esareti döneminde diğer Türk boyları gibi Karluklar da Çin yönetimine başkaldırmalardır.

Karluklar, ortaya çıkan iç anlaşmazlıklar ve Çin kışkırtmaları nedeniyle Kök Türk yönetimine karşı ayaklanmış ve Kök Türk Devleti’nin yıkılmasında etkili olmuşlardır.

Uygurlarla Orta Asya’da siyasi egemenlik mücadelesine girişen Karluklar, 751 yılında gerçekleşen Talaş * Savaşı’nda Çinlilere karşı Arapları desteklemişlerdir. İslam’ı benimseyen ilk Türk topluluğu olan Karluklar, ilk Türk-İslam devleti olarak bilinen Karahanlı Devleti’nin kuruluşunda da önemli rol oynamışlardır.

İlk Müslüman Türk topluluğu Korluklardır. Karluklar, XII. yüzyılda Karahitay ve Moğol egemenliği altına girmişlerdir.