Anadoiu’ya yönelik Türk akınlarmın Alp Arslan Dgne-mi’nde sistemli bir şekle bürünmesi Bizans yönetimini zor durumda bırakmıştır.

Bizans yönetimi, Selçuklu akınlarını durdurmak Jçin 1068 yılından itibaren başlattığı çabalarında, başarılı olamamıştır. Alp Arslan’ın 1070’te Malazgirt ve Aifİat’ı ele geçirmesi üzerine, Anadolu’daki Türk varlığına spn vermek amacıyla kalabalık bir Bizans ordusu sefere çıkmıştır.

Fatımiler üzerine, yönelen Alp Arslan, yolda Bizans ordusunun Doğu Anadolu’ya doğru ilerlediğini haber almıştır. Süratle geri dönerek Bizans ordusunu Malazgirt Ovası’nda karşılamıştır.

Bizans ordusünda Peçenek ve Uz Türklerinin yanında Slav, Frank, Ermeni ve Gürcü unsurlar da görev almaktaydı.,
Malazgirt Ovası’nda karşı karşıya gelen iki ordu arasında 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt Savaşı yaşanmıştır.

Alp Arslan komutasındaki Türk ordusu Malazgirt Savaşı’nda Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır (1071). Malazgirt Savaşı, Türk tarihinin en büyük zaferlerinden birisidir.
İki taraf arasında bir barış antlaşması imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre; Bizans savaş tazminatı ve yıllık vergi ödeyecek, ayrıca Selçuklular ihtiyaç duyduğunda asker gönderecektir.

Malazgirt Savaşı ile;

– Anadolu’nun kapıları Türk topluluklarının yerleşimine açıldı ve Türkler kitleler hâlinde Anadolu’ya girmeye

„ başladılar.

– Anadolu’nun Türk yurdu hâline getirilmesine ortam hazırlandı.

– Anadolu’daki ilk Türk beylikleri (Danişment, Mengü-cek, Artuk, Saltuk, Çaka) kuruldu.

– Türkiye Tarihi başladı.

– Selçuklular ve İslam dünyasına yönelik Bizans tehdidi azaldı.

– Bizans İmparatorlarının kışkırtmaları sonucunda Haçlı Seferleri başladı (1096).

Malazgirt Savaşı sonrasında Maveraünnehir, Horasan bölgesinden batıya yönelen Türkmen göçleri ile Anadolu’daki Türk nüfusu artmaya başlamıştır.

Göçebe Türkmen unsurların, Anadolu’daki beylikler tarafından belirli bölgelere yönlendirildiği ve yerleşik hayata geçirildiği görülür. Anadolu’da Türk kültürünün yerleşmeye ve kökleşmeye başlaması, bu sürekli göçler sayesinde kolaylaşmıştır. Ayrıca, Anadolu’daki nüfus yoğunluğu Türkler lehine değişmiştir.

Malazgirt Savaşı ile başlayan süreç, bölgenin bir süre sonra Türk yurdu hâline gelmesi ile sonuçlanmıştır.

Alp Arslan bu zaferin ardından komutanlarını Anadolu’nun fethi ile görevlendirmiştir. Anadolu’da İlk Türk beylikleri kurulmaya başlanmış ve bu beyliklerin yönetimi buraları fetheden komutanlara verilmiştir.
Alp Arslan’ın, bazı komutanlarını, alacakları yerler kendilerinin olmak üzere Anadolu’ya göndermesinin amacı “Anadolu’nun fethini hızlandırmak”tır.

Büyük Selçuklu Devleti’nde, fethedilen toprağın yönetiminin fetheden komutana bırakılması, Anadolu’da feodal tarzda yönetimlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır.