Türk kültürü ve edebiyatı, İslam inancının getirdiği yeni düşünce ve anlayışlarla zenginleşmiştir. Türkjerin İslamiyet’i kabulleri ile başlayan dönemde geleneksel sözlü edebiyat kültüründe bazı değişiklikler yaşarfidığı görülür.

Karahanlılar, Türk dilinin kullanıldığı İslami edeBiyat anlayışını geliştirmişlerdir. Bu dönemde eserler, Uygur ve Arap harfleriyle kaleme alınmıştır.

Karahanlılar Dönemi, Türk kültürüyle İslam kültürünün kaynaşmaya başladığı dönemdir.Sözlü edebiyat eserlerine Satuk Buğra Han Destan Cengizname adlı eserler örnek verilebilir.

Karahanlılar Devleti, Orta Asya’da kurulmasının ve Türk topluluklarını egemenliği altında bulundurmasını da etkisiyle resmî yazışma dili olarak Türkçeyi kullanmıştır. Türkçe aynı zamanda halk arasında konuşulan temel dil durumundadır. Karahanlılar Dönemi’nde ortaya  konulan yazılı eserlerin çok büyük kısmı günümüze ulaşmamıştır.
Karahanlılar Dönemî’ne ait önemli eserler; Yusuf Has Hacib tarafından yazılmış Kutadgu Bilig, Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış olan Divanü Lügati’t-Türk ve Edip Ahmet Yükneki’ye ait olan Âtabetü’l Hakayık ile Hoca Ahmet Yesevi’ye ait olan Divan-ı Hikmet’tir.

Diğer aramalar:ilk türk islam devletlerinde edebi eserler,ilk müslüman türk devletleri yazı dil edebiyat,türk islam devletlerinde dil ve edebiyat,ilk türk islam devletleri döneminde verilen edebi eserler