Osmanlılar, Oğuzlara bağlı Bozok kolunun Kayı boyuna mensupturlar.Türk dünyasının kalabalık ve önemli gruplarından biri olan Oğuzlar yirmi dört boya ayrılmıştı. Bozoklar ve Üçoklar adıyla bilinen iki ana kol bu yirmi dört boyu bir araya getirmekteydi.

Kayıların bir bölümü, Malazgirt Savaşı’nın ardından, X. yüzyılda Anadolu’ya göç eden Türk toplulukları arasında yer almıştır.Osmanlı Beyliği’ni kuran Kayılar önce Ahlat civarında bulunmuşlardır. .Daha sonra Türkiye Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat tarafından Ankara’nın batısında arşcadağ civarlarına yerleştirilmişlerdir.

Bu dönemde yaklaşık dört yüz çadırdan oluşan aşiret durumundaki Kayı topluluğu, bir süre sonra batıda bir uç bölgesi olan Söğüt ve Domaniç yaylalarına yerleştirilmiştir.Batıda Bizans sınırında yer alan uc bölgeleri, ‘m ğönem-de göçebe Türk topluluklarının yoğun olaraK yaşadığı bölgelerdir.Böylece Eskişehir, Bilecik, Kütahya sınırlarının birleştiği yöreler Ertuğrul Gazi’nin liderliğindeki Kayıların yurdu hâline gelmiştir (1231).
“Beylik”ten “Devlet”e

Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasi otoritesini kaybetmesinden sonra, Anadolu’da kurulan Türk beylikleri, oluşan siyasi boşluğu doldurmak için mücadelelere girişmişlerdir.Osmanlı Beyliği ise batıya yönelerek Bizans topraklarına hâkim olma çabasına girmiştir. Bu süreçte, Bizans’ın siyasi ve askerî açıdan zayıflığı ve halkının Bizans yönetiminden memnun olmaması, Osmanlıların işini kolaylaştırmıştır.

Osmanlı’nın izlediği akılcı politikaların ve çeşitli coğrafi ve siyasi şartların etkisi ile Osmanlı Beyliği kısa zamanda büyüyüp bir imparatorluk hâline gelmiştir.Ertügrul Gazi’nin 128îde ölümüyle yerine oğlu Osman Bey geçmiştir! burulan beylik, Osman Bey’in adına hitabeten “Osmanlı Beyliği” olarak anılmıştır.

Osman Bey, Anadolu’daki Türk beylikleriyle uğraşmaktan özellikle kaçınmıştır.Osman Bey Dönemî’nde izlenen bu politikada, siyasi ve askerî açıdan henüz yeterince güçlü olunmamasının etkisi büyüktür.İlk planda, Bizans merkezî otoritesinden bağımsız hareket etmeye başlayan Rum tekfurların üzerine gidilmiştir.Osman Bey’in belirli bir plan dâhilinde adım adım gerçekleştirdiği çabalar, tekfurların yönetimindeki yerleşim birimlerinin OsmanlI hâkimiyeti altına alınmasını sağlamıştır.

İnegöl ve Koyunhisar tekfurları ile yaptığı mücadelede başarı kazanan Osman Bey, 1288’de Eskişehir yakınlarındaki Karacahisar’ı fethetmiştir.Osman Bey, uçlardaki Türkmenler üzerinde büyük nüfuza sahip olan Ahi Lideri Şeyh Edebali’nin kızı ile evlenmiş ve ile Şeyh Edebali ile akrabalık bağı kurmuştur. Bu gelişme, Ahilerin desteğine verilen önemi de ortaya koymaktadır.

Türkiye Selçuklu sultanının, Osman Bey’e, bağımsızlık alameti olarak bilinen tuğ, tabi ve alem göndermesi Osmanlıları bağımsız bir uc beyliği durumuna getirmiştir.Osmanlı Beyliği’nin tam bağımsız hâle geldiği tarih ile ilgili farklı görüşler mevcuttur.Osman Bey, fethedilen bu yöreleri, Türk devlet geleneklerine uygun olarak kardeş, oğul ve komutanlarına dirlik olarak vermiştir.

Osman Gazi; Eskişehir’i kardeşi Gündüz Bey’e, Karacahisar’ı oğlu Orhan Bey’e, Yarhisar’ı Haşan Alp’e, İnegöl’ü silah arkadaşı Turgut Alp’e vermiştir. Ayrıca kayınbabası Şeyh Edebali’ye Bilecik’in öşür vergisini bırakmıştır.Osman Bey 1324’te hastalanınca yönetimi Orhan Bey ele almış ve Osman Bey’in 1326’da ölümü üzerine OsmanlI Beyliği’nin başına oğlu Orhan Bey geçmiştir.

Babasının fethetmek için büyük çaba harcadığı, fakat başarılı olamadığı Bursa’yı kuşatarak almıştır (1326).
Bursa, fetih sonrasında beyliğin merkezi hâline getirilmiştir. Bursa’nın fethi ile Anadolu’daki İlhanlI idaresine olan şeklî bağlılık tamamen kopmuştur. OsmanlIlar, bir “uç beyliği” olmaktan çıkıp başkenti, sınırları ve yerleşik halkı olan gerçek bir “beylik” hâline gelmişlerdir.

Orhan Bey, Bursa’nın fethinden sonra Marmara havzasının önemli merkezlerinden biri durumundaki İznik’i kuşatmıştır. Bizans imparatorunun şehri kurtarmak istemesi üzerine yapılan Palekanon (Maltepe) Savaşı OsmanlIlar tarafından kazanılmıştır (1329).

Palekanon Savaşı ile Bizans’ın Anadolu’daki direnişi iyiden iyiye kırılmıştır. 1331’de İznik, ardından da Gemlik (1333) ve İzmit (1337) alınmıştır.Orhan Bey’in komutanlarından Akçakoca’nın Kocaeli’yi fethetmesi ile OsmanlIlar Karadeniz sahillerine ulaşmışlardır.Yapılan fetihler, Osmanlıları bölgenin en güçlü Türkmen beyliklerinden biri hâline getirmiştir. Ayrıca, Bizans’a karşı gerçekleştirilen gaza hareketlerinin liderliğini yapmalarını sağlamıştır.

Bu gelişmelerle, Kocaeli Yarımadası’nın tamamı Osmanlı hâkimiyeti altına alınmıştır.Karesioğulları Osmanlı Egemenliğine Alınıyor.Orhan Bey, iç karışıklıklar yaşayan Karesioğullarının üzerine giderek bu beyliği ortadan kaldırmış ve Balıkesir’den Çanakkale’ye kadar uzanan toprakları egemenlik altına almıştır (1345).Hacı İlbeyi, Evrenos Bey, Lala Şahin Paşa gibi değerli Karesi devlet adamları ve komutanları Osmanlı hizmetine girmiştir.

Karesi Beyliği’nin denizcilikle ilgili tecrübeden yararlanılmış, Karesi donanması ilk Osmanlı donanmasının temelini oluşturmuştur.

Diğer aramalar:osmanlı kuruluş dönemi konu anlatımı,osmanlı tarihi özet kısa notlar,osmanlı devleti kuruluş dönemi test,osmanlı kuruluş dönemi pdf,osmanlı devletinin kuruluşu