OsmanlIlar, geleneksel Türk devlet uygulamalarında bazı değişikliklere de gitmişlerdir.

Osmanlılarda Devlet Anlayışı

Başlangıçta bir uç beyliği olan Osmanlı; kısa zamanda güçlü bir devlet hâline gelmiş, bünyesinde bulunan farklı toplulukları uzun süre tek çatı altında tutmayı başarmıştır.

Osmanlı yönetim esasları temelde İslam hukukuna ve Türk geleneklerine dayanmaktadır. Ayrıca çevre kültürlerden de yararlanılmıştır.
Merkezî ve mutlak bir yönetime sahip Osmanlı Devletinde padişah mutlaki haklara sahiptir. Buna karşılık padişahın yetkileri tamamen sınırsız olmayıp, dine ve töreye uyma zorunluluğu vardır.

Osmanlı hükümdarları ilk zamanlarda bey, han, hakan ve gazi unvanları ile adlandırılırken sonraları sultan ve padişah gibi unvanlar da almışlardır.
Padişahlar Osman Bey’in soyundan gelmekteydiler.Padişahlık babadan oğula geçmiştir. Fakat tahtın kime geçeceği belirli, kesin esaslara bağlanmadığından dola yı taht kavgaları meydana gelmiştir.

Eski Türklerde görülen “Ülke, hanedanın ortak malıdır, ilkesi, OsmanlIlarda I. Murat Dönemi’nden itibaren, “Ülke, hükümdar ve oğullarının ortak malıdır.” şeklinde uygulanmıştır. I. Murat’ın bu değişiklikteki amacı “taht kavgalarının alanını daraltmaktır.

Padişahın erkek çocukları olan şehzadeler küçük yaşlardan itibaren sancaklarda idareci olarak görevlendirilip yönetim tecrübesi kazanmaları sağlanmıştır.

Şehzadeler, lala ismi verilen tecrübeli devlet adamlarının gözetiminde yetiştirilmişlerdir.

Şehzade sancakları Anadolu’dan seçilirdi. En önemli şehzade sancakları Amasya, Bursa, Manisa ve Konya idi.

Osmanlılarda Devlet Teşkilatı

Osmanlı Devletî’nde devlet yönetimiyle ilgili temel yetkiler padişahın elinde idi. Ancak padişahlar, bu yetkileri bazı devlet görevlileri vasıtasıyla kullanmışlardır. Son karar hakkı padişaha aittir.

Osmanlı Devletî’nde kuruluştan itibaren sınırların genişlemesi ve nüfusun artması üzerine idari, askerî, ekonomik ve hukuki alanlarda düzenlemeler yapılmış ve devlet teşkilatı oluşturulmuştur.

Orhan Bey Dönemi’nde önemli devlet işlerinin karara bağlanması amacıyla Divanıhümayun kurulmuştur. Divan örgütü Türk, Arap ve Sasani devletlerinin idari yapılanması örnek alınarak oluşturulmuştur.

Divan’da, padişahın başkanlığında önemli devlet meseleleri görüşülmüştür. Bakanlar Kurulu olan bu divanda devlet adamları görüşlerini belirtmekle birlikte son söz padişaha ait olmuştur.

Divanda ayrıca veziriazam (sadrazam), vezirler, kazasker, defterdar ve nişancı bulunmaktadır.
I. Murat Dönemi’nde Rumeli Beylerbeyliği, Yıldırım Bayezid Dönemi’nde ise Anadolu Beylerbeyliği kurulmuştur.

Ülke toprakları idari yönden eyalet-sancak-kaza-köy şeklinde yapılandırılmıştır.

Askerî alanda, düzenli ordunun kurulmasına dönük İlk çalışmalar Orhan Bey Dönemi’nde başlatılmıştır. Bu dönemde Yaya ve Müsellem birlikleri, 1. Murat Dönemi’nde ise Kapıkulu Ocağı kurulmuştur.

Denizcilik alanındaki ilk faaliyetler Orhan Bey Dönemi’nde Karesioğulları donanmasının elde edilmesiyle başlamıştır.

Orhan Bey Dönemi’nde Karamürsel ve Edincik’te, Yıldırım Bayezid Dönemi’nde Gelibolu’da tersane açılmıştır.İlk Osmaniı parası (akçe) Osman Bey tarafından bastırılmıştır. I. Murat Dönemî’nde tlmar sistemi kurulmuştur.
Devlete ait dirlik toprakların (has-zeamet-timar) gelirleri devlet görevlilerine ücret olarak tahsis edilmiştir.

Adalet teşkilatının temelleri Orhan Bey Dönemî’nde atılmıştır. Eyalet, sancak ve kazalardaki davalara bakması için kadılar görevlendirilmiştir.

Orhan Bey Dönemi’nde İznik’te ilk OsmanlI medresesi kurulmuş ve bu medresenin başına dönemin en önemli bilginlerinden Kayserili Davut getirilmiştir.

Daha sonraki dönemlerde Bursa, Edirne ve diğer şehirlerde de medreseler açılmış ve eğitim ülke genelinde yaygınlaştırılmıştır.

Diğer aramalar:osmanlı kültür ve medeniyeti konu anlatımı,osmanlı kültür ve medeniyeti pdf,osmanlı kültür ve medeniyeti ygs,osmanlı kültür ve medeniyeti slayt,osmanlı devlet teşkilatı kısa özet,osmanlı devlet teşkilatı kitap,osmanlı devlet teşkilatı kısa özet,osmanlı devlet teşkilatı pdf