Osmaniı Devleti’nin ilk yıllarında düzenli bir ordusu yoktur. ihtiyaç duyulduğunda, savaşa katılabilecek kişiler orduya alınmıştır.

Orhan Bey tarafından kurulan ilk düzenli birliklerin piyade olanlarına yaya, atlı olanlarına ise müsellem denilmiştir. Bu birlikler bir süre önemli hizmetler vermişlerdir.Rumeli topraklarına geçildikten sonra mevcut askerî birlikler yetersiz kalmıştır.

I. Murat tarafından devşirme sistemine dayalı olarak Kapıkulu Ocakları kurulmuştur. Kapıkulu Ocakları piyade ve süvari olarak iki bölüme ayrılmıştır.

Görevleri karşılığı üç ayda bir ulufe adı verilen maaş alan Kapıkulu Askerleri İstanbul’da bulunan askerlerdir
Osmaniı Devleti’nde beylikten devlete geçiş Orhan Bey Dönemi’nde başlatılmıştır.
Yeniçeri Ocağı: I. Murat zamanında kurulmuştur. Kapıkulu ocaklarının en kalabalık ve temel grubudur. Yeniçeriler, padişahın merkezî otoritesinin güvencesidir. Yeniçerilerin görevi savaşta padişahı korumaktır. Barış zamanlarında ise Divanıhümayun’u koruyup, başkentte güvenliği sağlamışlardır. Komutanları yeniçeri ağasıdır.

Üç ayda bir “ulufe” denen bir maaş almışlardır.Sürekli ve düzenli olarak eğitim alır, askerlikten başka işle uğraşmaz ve emekli olmadan evlenemezlerdi.Taht değişikliğinde cülus bahşişi, ilk sefere çıkıldığında ise sefer bahşişi almaktaydılar.

Cebeci Ocağı: Ordunun silah onarım ve bakım işlerini görmüşlerdir.

Topçu Ocağı: Top dökmek, gülle yapmak ve topları kullanmakla görevlidir.

Osmanlıda Deniz Kuvvetleri

Osmanlıların ilk donanması Karesioğullarından geçen deniz kuvvetidir.Bu dönemde deniz gücünü artırmak için farklı kıyı şehirlerinde OsmanlIlar tarafından tersaneler kurulduğu görülmektedir.

Zamanla Saruhan, Aydın, Menteşe beyliklerinin cieniz güçleri de Osmanlılara geçmiştir.İlk tersaneyi Orhan Bey Karamürsel’de, ilk büyük tersaneyi ise Yıldırım Bayezid Gelibolu’da yaptırmıştır.Yıldırım Bayezid Dönemi’nde donanrna bazı Ege adalarına ve Yunan Yarımadasının kıyılarına seferler düzenlenmiştir.

Osmanlı Devleti’nde modern anlamda nüfus sayımı ancak 1831’de yapıldığı için daha önceki dönemlerdeki nüfus özellikleri ile ilgili bilgiler tahrir defterlerinden edinilebilmektedir.

Devlet, fethin hemen sonrasında ve belirli dönemlerde ülke topraklarının tahrir adı verilen sayımını yapmıştır. Bu şekilde, yörelerin vergi yükümlüleri ve vergi miktarı tespit edilmiştir.
Osmanlı Devletinin sınırları kuruluşundan itibaren genişlemiş ve nüfusu artmıştır. Bununla birlikte sorunlar, gelirler, giderler, vergiler ve teşkilatlanma da artmıştır.

Devlet, ırkı ve dini ne olursa olsun vatandaşlarını korumuş, iskân (yerleştirme) politikaları ile üretimin artmasını sağlamıştır. Yeni fethettiği bölgeleri, başka yerlerden iskân yaparak canlandırılmaya çalışmıştır.

Tarımla uğraşanlar köylerde, ticaret ve sanayi ile uğraşanlar ise şehir ve kasabalarda yerleşmişlerdir.

Toprak: Osmanlı Devleti’nde toprak, ekonominin temel kaynağı durumundadır. Bu kaynak, mirî arazi tanımlamasıyla devletin elinde bulunmuştur.

Toprağın büyük bir bölümünün mülkiyeti devlete ait olmakla birlikte toprağın kullanım hakkı halka bırakılmıştır. Devlet, tımar sistemi içinde her haneye onu besleyebilecek büyüklükte bir toprakta tasarruf etme hakkı vermiştir. Bu topraklara çift denmiştir.

Toprağın büyük oranda devlete ait olması nedeniyle ortaya çok güçlü aileler çıkması engelleniyordu. Bu uygulama, Avrupa’daki feodalite sisteminin OsmanlI Devleti’nde görülmesini engellemiş ve ülkede toprağa dayalı bir köle ya da soylu sınıfı oluşmamıştır.

Osmanlı Devleti’nde topraklar temelde üç ana bölüme ayrılmıştır:

Mülk Topraklar: Bu topraklar sahiplerinin mülkü olup, sahipleri tarafından diledikleri şekilde kullanılmıştır.

Bu toprakların Müslümanlara ait olanlarına öşri toprak adı verilmiş ve elde edilen üründen onda bîr oranında öşür vergisi alınmıştır.

Müslüman olmayanlara ait mülk topraklara ise haraci toprak denir. Elde edilen ürünün belli oranı haraç vergisi olarak devlete ödenmiştir.

Mirî Topraklar: Mülkiyeti devlete ait olan topraklardır. rjp İŞ|emek şartıyla halka tasarruf hakkı verilmiştir. Toprak sahibi ölürse bu hak aynı şartlarla onun çocuklarına verilmiştir. Fakat mirî arazi mülk yapılamamakta ve alınıp satılamamaktadır.

Diğer aramalar:osmanlı ordusu hakkında bilgi,osmanlı ordusu şeması ve görevleri,osmanlı ordusu kara kuvvetleri,osmanlı ordusu klasik dönem,osmanlı ordusu teşkilatı,osmanlı ordusu deniz kuvvetleri