Özdeşlik mantığı, niceleme mantığına benzemekle birlikte onu da içine alan daha kapsamlı bir mantıktır. Bu nedenle niceleme mantığında geçen tüm mantıksal değişmezler (V, 3) ve önermeler mantığında geçen mantıksal değişmezler (~, a, v, =>, o) özdeşlik mantığında da geçerlidir. Ayrıca özdeşlik mantığının kendine özgü değişmezleri vardır.

Daha önce gördüğümüz gibi, özdeşlik ilkesi bir şeyin kendisiyle özdeş olduğunu ifade etmekteydi. Özdeşlik mantığında “özdeş”, bir mantık değişmezidir ve ‘W sembolüyle gösterilir. Özdeşlik değişmezi, özdeşlik önermesinin öznesi ve yükleminin birbirine eşit ya da özdeş olduğunu gösterir. Örneğin, a s b önermesi özdeşlik önermesidir. Bu önermede a ile b arasındaki ilişki ikili bir yüklemdir. Yani iki ad sembolü (a, b) ve bir yüklem sembolü vardır.
Örneğin, “Ağrı dağı Türkiye’nin en yüksek dağıdır.” önermesini ele alalım.

“Ağrı dağı” a sembolü ile ‘Türkiye’nin en yüksek dağı” b sembolüyle gösterilebilir. “dır” eki de s sembolüyle gösterilebilir. Böylece yukarıdaki önerme a = b biçiminde sembolleştirilir.