Reform’un kelime anlamı “yeniden şekil vermek”tir.Kavram olarak ise Reform, XVI. yüzyılda Almanya’da başlayan, Katolik Hristiyan inancını yeniden yorumlama ve Katolik Kilisesine çekidüzen verme hareketidir.

Reform’un Nedenleri

Katolik Kilisesi, Orta Çağ boyunca Avrupa’da oldukça etkindir. Geniş topraklara sahip kilise mensupları ve papalar zenginlik ve lüks içinde yaşamaktadır. Geniş halk kitleleri ise ekonomik bakımdan kötü durumdadır.

Din adamları endülüjans adı verilen belge karşılığında insanların günahlarını bağışlayabilmektedirler. Bu belge karşılığında kilise önemli kazançlar elde etmektedir.

İnsanları dinden çıkarmak anlamına gelen aforoz yetkisine sahip olan papalar ciddi bir siyasi etkinliğe de sahip olmuşlardır. Öyle ki, papanın veya onun bir temsilcisinin elinden tac giymeyen kralın krallığı geçerlilik kazanma-maktadır.
Bu arada, matbaanın kullanılmaya başlanmasıyla, Avrupa’da insanların kitaba ulaşması kolaylaşmıştır.Geniş halk kitleleri Katolik Kilisesinin eleştirilemez olarak görülen öğretilerini sorgulamaya başlamıştır.

Rönesans’la birlikte Avrupa’da deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce güçlenmiş, skolastik düşünce ise sarsılmıştır.

Reform’un Gelişimi

Reform, temelde dinî alanda başlamış, ancak sonuçları itibarıyla farklı pek çok alanda yansımalara yol açmıştır.

Avrupa’da Rönesans’la başlayan özgürleşme süreci Reform’la birlikte’yeni bir döneme girmiştir.

Katolik Kilisesinde bir düzenleme yapılması gerektiği, Reform öncesinde de kimi çevreler tarafından dile getirilmiştir. Ancak bu düşünceler papalar tarafından dikkate alınmamıştır.

Bir Katolik papaz olan Martin Luther, kiliseye karşı olan eleştirilerini yüksek sesle dile getirmiş, bu eleştirilerini içeren doksan beş maddelik bir bildiriyi 1517’de Wittenberg Kilisesine asmıştır.
Luther bu bildiride kilisenin yanlışlarını belirtmiş, bunların ne şekilde düzeltilmesi gerektiğinden de söz etmiştir. Temel tezi “Tanrı ile kul arasına kimse giremez. Tanrı, kullarının günahını ancak kendisi bağışlar.” şeklindedir. Din adamlarının af yetkisinin olmaması gerektiğini savunmuştur.

Luther’in eleştirdiği bir diğer uygulama endülüjanstır. Günahların çıkarılması karşılığında kilise tarafından verilen bu belge, halka para ile satılır hâle gelmiştir. Luther, kilisenin elinde büyük ölçekli topraklar bulundurmasına karşın, halkın ekonomik durumunun son derece kötü olmasına da tepki göstermiştir. Luther’in bu fikirleri Alman halkı arasında büyük destek bulmuştur. Papa, Luther’in bu görüşlerini dikkate almak yerine, kendisini aforoz etmiştir. Yakılmasına karar verilen Luther, papanın baskılarından ve merkezî yönetim arayışlarından kurtulmak isteyen Alman prensleri tarafından himaye etmiştir.

Luther, Saksonya Elektörü Frederik’in şatosunda saklandığı bu dönemde, yasak olmasına karşın İncil’i Almancaya tercüme etmiştir.Luther’e, onun taraftarlarına, Katolik Kilisesi’ni protesto * edenler anlamında “Protestan” denildi.
Bu gelişmeler siyasi yansımalara yol açmıştır. Katolik Kilisesi’ni ve papayı himaye eden Kutsal Roma-Germen Devleti ile Luther’i himaye eden Alman prensleri arasında çatışmalar başlamıştır.

Yıllar süren çatışmalar sonucunda, Alman prenslerine üstünlük sağlayamayan Kutsal Roma Germen imparatoru 1555’te Augsburg Antlaşmasını imzalanmak durumunda kalmıştır. Bu anlaşma ile;

– Papa, Protestanlık mezhebini resmen tanıdı.

– Alman prenslerinin kendi ülkelerindeki kiliselere egemen oldukları ilkesi kabul edildi.

– Halk, prenslerin kabul ettiği mezhebe girmek zorunda bırakıldı.

Reform Düşüncesi Avrupa’da Yayılıyor.

Fransa’da Reform hareketleri Kalven tarafından başlatılmıştır. Kalven taraftarları ile Katolikler arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştır. Çatışmalar sonucunda 1598’de Nant Fermanı yayınlanmıştır. Protestanlığın bir yorumu olan Kalvenizm Fransa’da resmen serbest bırakılmıştır.

İngiltere’de Reform hareketleri kral tarafından başlatılmıştır. İngiliz Kralı VIII. Henri İngiliz Kilisesini papalıktan ayırıp kendi denetimine almış ve Katolik Kilisesinden bağımsız Anglikan Kilisesini kurmuştur (1534).

Protestan inancı Norveç, İsveç, Danimarka gibi ülkelerin halkları tarafından da ilgi ile karşılanmıştır.

Reformun Sonuçları

– Avrupa’da mezhep birliği parçalandı. Protestanlık, Kalvenizm, Anglikanizm gibi yeni mezhepler ortaya çıktı.

– Papa ve din adamlarına bağlılık azaldı.

– Kilisenin toplum hayatı üzerindeki baskısı önemli ölçüde azaldı.

– Kilise kendine çekidüzen vermek zorunda kaldı.

– Katolik karşıtları ile mücadele etmek için Engizisyon mahkemeleri kuruldu.

– Bazı Avrupa ülkelerinde kilisenin malları yağmalandı. Katolik Kilisesinin ekonomik gücü azaldı.

– Cizvit tarikatı kurularak, Katolik mezhebinin yayılmasına çalışıldı.
– Kilisenin kültür hayatı üzerindeki baskısı azaldı. Özgür düşünce ortamı güçlendi. İlerleme ve gelişmeyi önleyici engeller ortadan kalktı.

– Eğitim kurumlan kilisenin ve din adamlarının elinden alınarak laik eğitim ön plana çıkarıldı.

Reform’un Osmanlı Devleti’ne Etkileri

Osmanlı Devleti’nde yaşayan Hristiyan unsurlar geniş bir inanç özgürlüğüne sahiptirler.Osmanlıların uyguladığı adaletli yönetim anlamışı ve farklı inançlara gösterilen hoşgörü, Hristiyanlar dâhil tüm Osmanlı halkının güvenliğini sağlamıştır. Osmanlı yönetimi, kendi tebaası olan azınlıkları kilise baskısından uzak tutmuş ve onların ezilmesine izin vermemiştir.

Dinî hayatlarında özgür olan Ortodoks Hristiyanlar Avrupa’da meydana gelen Reform hareketlerinden etkilenmemişlerdir. Buna karşılık Avrupa’da mezhep birliğinin bozulması ve çatışmalar yaşanması, Osmanlıların Avrupa’da ilerlemesini kolaylaştırmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman, Protestanları desteklemek suretiyle, bu bölünmüşlükten faydalanmaya çalışmıştır.

Reform hareketleriyle ortaya çıtan mezhep parçalanmaları ve çatışmalarından Osmanlı Devleti kısa vadede her ne kadar kâr etmişse de, bu hareket uzun vadece Avrupa’nın aydınlanıp ilerlemesine katkı sağladığı için OsmanlI’nın söz edilen kârı sürekli olmamıştır.

Diğer aramalara:reform kısaca,reform tarihi,reform nedir nedenleri ve sonuçları,reform nedenleri,reform sonuçları,reform martin luther,reform nedenleri,reform nedir tarih,reform hareketleri nedir,reform sonuçları,rönesans nedir nedenleri ve sonuçları,reform hareketleri kısaca