Osmanlı Devleti’nde son dönemde Avrupa tarzı yeni okulların yanında medreseler ve sıbyan mektepleri de faaliyetlerini sürdürmüştür.

Cumhuriyet ilan edildikten sonrası yapılan inkılaplar arasında eğitimdeki gelişmeler önemli bir yere sahiptir.

Bu alandaki ilk önemli adım 3 Mart 1924’de kabul edilen Tevhid-i Tedrisat (Eğitimin Birleştirilmesi) Kanunu’dur.

TBMM’de kabul edilen bu kanun ile;

– Ülkedeki bütün okullar Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır.

– Din adamı yetiştirmek için İstanbul Darülfünununa bağlı İlahiyat Fakültesi ile değişik bölgelerde İmam Hatip okulları açılması kararlaştırılmıştır.

– Eğitim devletin kontrol ve denetimine geçmiştir.
– Farklı programlarla eğitim yaparak ikiliğe yol açan mektep-medrese ayrılığının önüne geçilmeye çalışılmıştır.

– OsmanlI Dörjşçıi’ndeki zararlı faaliyetleri ile dikkat çeken azınlık Ve yabancı okulları denetim altına alınmıştır.

– Öğretmen okullarının sayısı artırılmaya başlanmıştır.

– Medreselerin kapatılması süreci başlatılmıştır.

– Öğretim birliğini ve laikleşmeyi önleyecek faktörler ortadan kaldırılmıştır.

– Eğitim programları millî ve laik gerçekler çerçevesinde tekrardan yapılmıştır.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu izleyen dönemde Millî Eğitim Bakanlığının elindeki okulların sayısı devlet tarafından artırılmaya çalışılmıştır.

Medreseler ve diğer dinî okullar da bu süreç içinde kapatılmıştır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında gerçekleştirilen girişimlerle okulların dereceleri, eğitimde kullanılacak yeni müfres dat programları yeniden belirlenmeye çalışılmıştır.