Osmanlı Harpten Harbe Sürükleniyor; Trablusgarp Savaşı (1911-1912)İtalya, siyasi birliğini diğer Avrupalı devletlere göre geç sayılabilecek bir tarih olan 1870’te sağlayabilmiştir. Bu gecikme, İtalya’nın sömürgecilik yarışında geride kalmasına yol açmıştır.

îtalyanlar bu durumu telafi etmek için XX. yüzyıl başlarında planlar yapmaya başlamışlardır. Trablusgarp’ın uygun bir sömürge olabileceğini düşüncesi böyle bir ortamda öne çıkmıştır.

Trablusgarp, İtalya’ya oldukça yakındır. îtalyanlar da bu bölgeyi ele geçirerek ihtiyaçları olan ham maddenin bir kısmını ve pazar ihtiyaçlarını karşılamak istemektedirler.

Osmanlı Devleti Trablusgarp’ı savunacak askerî güçten yoksundur. Kara ordusu yeterli değildir. Ayrıca Mısır İngiltere’nin elinde olduğundan Trablusgarp ile kara bağlantısı yoktur. Osmanlı donanması ise işe yarayacak durumda değildir.
İtalya, Afrika’da sömürge sahibi alabilmek için Trablusgarp’ı işgal etme düşüncesinden İngiltere ve Fransa’yı haberdar etmiş ve bu iki devletin onayını almıştır.İtalyan yönetimi, Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı uygarlık açısından geri bıraktığını ve bölgede yaşayan İtalyanları korumak istediğini bahane ederek Osmanlı yönetimine bir ültimatom vermiştir.

Bu ültimatomda, Trablusgarp’ın İtalyan yönetimine bırakılması istenmiştir. îtalyanlar, Osmanlı Devleti’nin bu isteği geri çevirmesi üzerine 28 Eylül 1911’de Trablusgarp’ı işgale başlamışlardır.

İşgal, Osmanlı Devleti tarafından protesto edilmiş ve İtalya’dan Trablusgarp’ı boşaltması istenmiştir. Fakat işgale karşı askerî müdahalede bulunulamamıştır. Donanmanın yetersizliği ve bölge île kara bağlantısının olmaması nedeniyle Trablusgarp’a ordu gönderilememiştir. Osmanlı Devleti’nin en yakın müttefiki durumundaki Almanya, Trablusgarp’ın işgali karşısında sessiz kalmıştır.

Almanya’nın işgale göz yummasında, İtalya’nın İngiltere ve Fransa’ya karşı Kuzey Afrika’da bir denge oluşturabileceği düşüncesi etkili olmuştur.Ancak Osmanlı merkezî yönetimi bazı subayları gizlice bölgeye göndermiştir. Yerli halkın teşkilatlandırılması ve İtalyan işgaline karşı direnilmesi sağlanmıştır.

Mustafa Kemal ve Enver Paşa’nın da gayretleri sonucunda İtalyan güçlerine karşı önemli başarılar kazanılmıştır.Deme, Tobruk ve Bingazi gibi yörelerde başarılı savunmalar yapılarak, İtalyan askerlerinin iç bölgelere sokulmaları önlenmiştir.

Yöre halkı tarafından sergilenen savunma karşısında başarılı olamayan îtalyanlar iç bölgelere girememişlerdir.Osmanlı yönetimini barışa zorlamak isteyen îtalyanlar Çanakkale Boğazı’nı ablukaya almışlardır. Ege’deki On İki Ada’yı işgal etmişlerdir.

İtalyanlar savaşı farklı bölgelere sıçratmış ve Trablusgarp halkı başarılı savunmalar yapmış olsa da I. Balkan Savaşînın patlak vermesi (8 Ekim 1912) üzerine Osmanlı Devleti savaşı bırakmak zorunda kalmış ve Uşi Antlaşması imzalanmıştır (15 Ekim 1912).

Bu antlaşma uyarınca;

– Trablusgarp ve Bingazi’nin İtalyan toprağı olduğu kabul edildi.

– On İki Ada’nın yönetimi geçici olarak İtalya’ya bırakıldı.

– Trablusgarp halkının dinî yönden halifeye bağlı kalması kararlaştırıldı.

Trablusgarp savaşının sonuçları maddeler halinde

– Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını kaybetti.

– On İki Ada’nın geçici olarak İtalya’ya bırakılması, OsmanlInın kendi topraklarını koruyamayacak kadar zayıf olduğunu gösterdi.

– Trablusgarp halkının halifeye bağlılığı sürdürülerek, bölge ile olan dinî ve kültürel bağlar korunmaya çalışıldı.

Karadağ 8 Eki® 1912’de Osmanlı Devleti’rte savaş açmıştır.Bu^devleti bir süre sonra Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan izlemiştir. Osmanlı ordusunun başarısız olması nedeniyle Balkanlar’da toprakları işgal edilmiştir. Balkanlar’da Osmanlı egemenliğinde kalan, son topluluk olan Arnavutlar da I. Balkan Savaşı esnasında bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.

Diğer aramalar:trablusgarp savaşı önemi maddeler halinde,trablusgarp savaşı neden sona erdi,trablusgarp savaşı kısaca,trablusgarp savaşı sonuçları,trablusgarp savaşı’nın sona ermesinde rol oynayan en önemli olay,trablusgarp savaşı nerede oldu,trablusgarp,trablusgarp savaşının sona ermesi