– Türkler; Anadolu, Suriye, Avrupa ve Sibirya’ya yerleştiler.

– Türkler, göç ettikleri bölgelerde devletler kurdular.

– Türkler, göç ettikleri bölgelerdeki kültürleri özellikle devlet yönetimi ve askerî teşkilatlanma alanlarında etkilediler.

– Türkler, göç ettikleri bölgelerdeki kültürlerden etkilendiler. Bu etkilenmeler Türkler arasında dinî, kültürel, ekonomik, sosyal ve siyasi farklılıklar meydana getirdi.

– Türkler, dünyanın çok farklı yerlerine dağıldıkları için Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesi zorlaştı.

Türk topluluklarının göçleri yaklaşık olarak MÖ XVI. yüzyılda başlamıştır. Göç eden boyların artmasına bağlı olarak da yoğunluk kazanmıştır.

Milattan sonraki dönemlerde meydana gelen Türk göçleriyle ilgili bilgiler daha net ve kesindir.
Türk topluluklarının göçler sonucunda birbirinden uzak bölgelerde göçebe olarak yaşamaları ve farklı özellikler kazanmaları nedeniyle Türk tarihini belirli bir zaman diliminde, bir bütünlük içinde incelemek zordur.