İslamiyet’in kabulü, Türk tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. Orta Asya, Afganistan, Kuzey Arabistan, İran, Suriye ve Mısır’da kurulan ilk Türk-islam devletleri, farklı coğrafyalarda farklı kavim ve kültürlerle kaynaşmışlardır.

Türk-İslam devletlerinde  görünen kültürel kaynaşmasını sağlayan tek unsur dindi. Türk toplulukları bu yeni dönemde, daha önceki kültür ve toplum özelliklerinden farklı bir yapıya kavuşmuşlardır.

İlk Türk-islam devletleri, İslamiyet’ten önceki geleneklerini İslamiyet’in kültür değerleriyle bir araya getirmişlerdir.

ilk Müslüman Türk devleti olarak kabul edilen Karahanlılar, Türk-islam kültürünün oluşumunda öncü role sahiptir.
Karamanlıların hâkim oldukları bölgede halkın büyük öölümü Türklerden oluşmaktadır. Bu sebeple Türk geleneklerinden gelen değerlerini koruyan Karahanlılar, İslam inancını da samimiyetle benimsemişlerdir.

Türk-islam toplum tipinin oluşmasında Karahanlılar köprü görevi üstlenmişlerdir.

Gazneliler Dönemi’nden itibaren ise Türk devletleri üzerinde İran-İslam etkisinin artmaya başladığı görülür. Bu süreç Selçuklular Dönemi’nde de sürmüştür. Ayrıca bu dönemde Türk-islam geleneği ve müesseseleri daha da yerleşmiştir.

İslamiyet’ten önce farklı dinleri benimseyen Türkierin bir kısmı millî benliklerini ve Türklük özelliklerini yitirmişlerdi. İslamiyet’i kabul eden Türkler ise millî benliklerini yitirmemiş, kendilerine özgü değerlerini Islami değerlerle birleştirip günümüze kadar varlıklarını devam ettirmişlerdir.