Bizans’ın zamanla geri çekilmesine bağlı olarak Anadolu’daki Rum nüfus gittikçe azalmıştır. Rumlar Ege ve Balkanlar’a doğru çekilmişlerdir. Anadolu’da bu dönemde Rumların yanı sıra Ermeni ve Süryaniler de yaşamaktaydılar.

Türkiye Selçukluları, Maveraünnehir ve Horasan’dan gelen Türkmenleri Anadolu’nun değişik bölgelerine yerleştirerek sosyal canlılığı artırmışlardır. AvrupalI tarihçiler bu dönemden itibaren Anadolu’dan Türkiye şeklinde bahsetmeye başlamışlardır.

Türkiye Selçukluları Devleti’nde toplum; şehirli ve köylü olmak üzere temelde iki kısımdan oluşmuştur.

Bilim adamları, din adamları, devlet memurları, ahiler (esnaf) şehirli unsurlardır.

Ahi Teşkilatı: Ahilik, Anadolu’da esnafın dayanışma amaçlı olarak bir araya gelmesiyle kurulan dinî ve ekonomik teşkilattır. Her meslek grubu loncalar oluşturarak sıkı bir meslekî dayanışma içinde olmuştur.