27 Mart 1889’da Kahire’de doğdu, 13 Aralık 1974’te vefat etti.

-Edebiyat yaşamının başında Fecriati Edebiyatı’nı n kurucu üyeleri arasında yer almış, “Sanat şahsi ve muhteremdir.” ilkesini benimsemiştir. 1|916 yılından sonra “Sanat, evvela bir cemiyetin bir milletin malıdır; sonra da nihayet bir devrin ifadesidir.” diyerek bireyci düşüncelerden uzaklaşmış, Milli Edebiyatta yer almıştır.

-Sanatçı, gerek sanatının birinci döneminde gerekse ikinci döneminde yazdığı hikâyelerinde hep gözlemlerden yararlanmış ya doğrudan doğruya kendisinin gördüğü ya da başkalarından dinlediği olayları yazmıştır.

-Yahya Kemal ile birlikte edebiyatta “Nev-Yunanilik” adını verdikleri yeni bir çığır açmak için uğraşmış ancak pek ilgi görmemiştir.
-1932’de Vedat Nedim Tör, Şevket Süreyya Aydemir, Burhan Asat Belge ve İsmail Hüsrev Tökin ile birlikte “Kadro” dergisinin kurucuları arasında yer aldı.

-İlk eserlerinden başlayarak hikâye tekniği, çevrelerin ve tiplerin seçilişi, ruhsal bozukluk ve bunalımların ele alınması, dünya görüşü vb. bakımlardan Maupassant’ın etkisi altında kalan Karaosmanoğlu, savaşla ilgili kimi hikâyelerinde ise Daudet’i izlemiştir.

-Yakup Kadri Karaosmanoğlu, eserlerinin konularını döneminin çoğu sanatçısının tersine İstanbul’dan seçmemiş, roman ve hikâyeciliğimizin İstanbul dışına çıkmasını sağlamıştır.

-Bütün roman ve hikâyelerini (Bir Serencâm’daki ilk hikâyeleri hariç) sosyal temalara dayandıran Yakup Kadri’de sağlam bir gözlemcilik ve ona dayanan kuvvetli bir realizm vardır.

-Eserlerinde sağlam bir tekniğe sahip olan ve karakterlerini de çok başarılı bir şekilde canlandırmasını bilen sanatçı, fikir bakımından oldukça yüklü olan roman ve hikâyelerini kuruluktan kurtarmak için onlara birer aşk eklemeyi de ihmal etmemiştir. Ancak bu aşk hiçbir zaman olayın önüne geçmemiştir.

-Anadolu Ajansı’nın kurucularındandır.

-Realist bir sanatçı olan Yakup Kadri, sağlam bir üsluba sahiptir.

-Romanlarında Türk toplumunda Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar olan değişimleri işlemiştir.

-“Hep O Şarkı” adlı romanında Abdülaziz Dönemi’ni işlemiştir. II. Abdülhamit Dönemi’nin baskı ve yrlgr yönetimine başkaldıran Jön Türklerin durumunu “Bir Sürgün” adlı romanda; Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı’na kadar yetişen üç kuşağın aralarındaki ilişkileri Kiralık Konak’ta; II. Meşrutiyet’in siyasal kavgalarını Hüküm Gecesi’nde; Bektaşi tekkelerinin görünümünü Nur Baba’da; Mütareke Dönemi’nin İstanbul’unu tüm bozukluk ve çöküntüsüyle Sodom ve Gomore’de ele almıştır.

-Türk köyünün ve köylüsünün içindeki  acı ve vahşi gerçekleri “Yaban” adlı romanında dile getirmiştir. Romanda bu gerçeklerden habersiz Türk aydınlarıyla Türk köylüsü arasındaki uçurumun olduğu anlatılmıştır

Yakup kadri karaosmanoğlu eserleri:

Roman: Yaban, Kiralık Konak, Hüküm Gecesi, Nur

Baba, Ankara, Sodom ve Gomore, Panorama l-ll, Bir

Sürgün

Öykü: Bir Serencam, Rahmet, Milli Savaş Hikâyeleri

Mensur Şiir: Erenlerin Bağından, Okun Ucundan

Oyun: Nirvana

Diğer aramalar:yakup kadri karaosmanoğlu hayatı,yakup kadri karaosmanoğlu edebi kişiliği,yakup kadri karaosmanoğlu ozet